Toelichting

G

Kwaliteit

Voldoende zoet water en optimalisatie van gebruik zijn beleidsdoelen voor de lange termijn. In de Proeftuin Zoet Water worden proeven uitgevoerd die moeten uitwijzen hoe deze doelstellingen te bereiken zijn in een situatie zonder aanvoer van extern water. De voortgang van deze kennisontwikkeling verloopt goed. In 2019 zijn vier proeven in praktische zin gestart (DeltaDrip, Drainstore, Meer fruit met minder water, Waterhouderij Walcheren) en tevens is een monitoringproef voor en door boeren op Schouwen-Duiveland ondersteund. Deze proeven leveren informatie voor toekomstige toepassing op grotere schaal, dus hun directe bijdrage aan de beleidsdoelen is bescheiden, maar hopelijk zullen zij op termijn handelingsperspectief opleveren voor met name de boeren. Naast deze onderzoeksactiviteiten is in 2019 ook een financiële en organisatorische bijdrage geleverd aan een subsidieregeling voor fysieke maatregelen op het gebied van water. De subsidies waren bedoeld om de eerste stappen op weg naar een robuustere zoetwatersituatie op bedrijfsniveau te ondersteunen. Het beschikbare budget is overtekend, zodat hiermee wel een wat substantiëlere bijdrage aan de beleidsdoelstelling is/wordt gerealiseerd.