Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is de nieuwe provinciale bevolkingsprognose opgesteld. Op basis van de prognose en de woningbehoefte van de verschillende bevolkingsgroepen is in het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ) de kwalitatieve woonbehoefte bepaald. Tegelijkertijd is hierbij de omvang en kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in beeld gebracht.  De vergelijking van behoefte en bestaande kwaliteit leidt tot een inzicht in de woonopgave voor de bestaande voorraad. De prognose en het KWOZ vormen bouwstenen voor het provinciaal en gemeentelijk woonbeleid. Deze zullen benut worden bij de actualisatie van de woningmarktafspraken.