Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de onderstaande tabel worden de materiële en de financiële vaste activa gedetailleerd weergegeven.

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 1 januari 2019 Investe- ringen Desinve- steringen Afschrij- vingen Bijdragen van derden Afwaar- deringen Boekwaarde 31 december 2019
Gronden en terreinen
Herrinrichting abdijplein 45 - - 23 - - 23
Natuurgronden - - - - - -405 405
Bedrijfsterreinen
Gistpoortgebouw 1.936 - - 102 - - 1.834
Verbouwing Zeeuws museum 3.603 - - 200 - - 3.403
Verbouwing pand Schuytvlot 3.268 - - 155 - - 3.113
Wegsteunpunt Mauritsfort 190 - - 95 - - 95
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke 12 - - - - - 12
Verbouwing gebouw G 1.980 -47 - 64 - - 1.869
Verbouwing gebouw A - 229 - - - - 229
Geactiveerde salarislasten - 19 - -0 - - 19
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Aanlandingsinrichtingen 2.283 - - 152 - - 2.131
Infrastructurele voorzieningen fast ferry 1.469 - - 92 - - 1.376
Vervoermiddelen
Swathboten 13.457 - - 897 - - 12.560
Machines, apparaten en installaties
Mobiele telefonie 453 - - 151 - - 302
IT-infrastructuur 529 65 - - - - 594
Sharefile 165 - - - - - 165
Modernisering NCV 160 201 - - - - 361
Investering zaaksysteem - 121 - - - - 121
Investering gladheisbestrijdingsmateriaal - 221 - - - - 221
Investeringskrediet laptops - 240 - - - - 240
Lapstops statenleden - 139 - - - - 139
Overige materiële vaste activa, erfpacht
Marinierskazerne 12.780 510 - - - - 13.290
Totaal investeringen met economisch nut 42.332 1.699 - 1.931 - -405 42.504
Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 1 januari 2019 Investe- ringen Desinve- steringen Afschrij- vingen Bijdragen van derden Afwaar- deringen Boekwaarde 31 december 2019
Investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut tot 1-1-2017
Sluiskiltunnel 59.232 - - 9.872 - - 49.360
Sloeweg fase 1 6.055 34 - 526 - - 5.563
Investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut na 1-1-2017
Tractaatweg - 3.383 - 226 - - 3.158
Sloeweg fase 2 2.832 6.606 - 501 2.100 - 6.838
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet 31 334 - - - - 365
N673 Zanddijk 45 304 - - - - 349
N290 Othene 49 21 - - - - 70
N652 Recreatieverdeelweg schakel 255 3 - - - - 258
N289 Oude rijksweg 665 3 - - - - 667
N258 reconstructie Absdale Hulst -40 -77 - - - - -116
N665 Lewedorp-Arnemuiden fietspad 11 0 - - - - 11
Stationsbrug Middelburg-chroom 6 1.285 1.751 - - - - 3.036
Verharde bermen 470 - - 16 117 - 337
N652 recreatieverdeelweg 3e fase 74 253 - - - - 327
Fietsvoorziening Oud Vossemeer Broekseweg 1.606 83 - - - - 1.689
N661 vri Nieuw Zuidbeekseweg - 148 - - - - 148
N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden - 707 - - - - 707
Oesterdam rotonde Speelmansplaten - 2 - - - - 2
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis - 480 - - - - 480
N286 fietspad St. Maartensdijk - 54 - - - - 54
N662 afw Ritthemsestraat - 0 - - - - 0
Veilige bermen - 24 - - 6 - 18
Geactiveerde salarislasten - 273 - -0 - - 273
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 72.569 14.386 - 11.140 2.223 - 73.593
Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 1 januari 2019 Investe- ringen Desinve- steringen Afschrij- vingen aflossingen Bijdragen van derden Afwaar- deringen Boekwaarde 31 december 2019
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Aandelenkapitaal Westerscheldetunnel 125.257 - - - - - 125.257
Aandelenkapitaal PZEM NV 568 - - - - - 568
Aandelenkapitaal economische impuls Zeeland 99 - - - - - 99
Aandelenkapitaal North Sea Port - - - - - - -
Aandelenkapitaal Westerscheldeferry B.V. 0 500 - 0 - 500 0
Aandelenkapitaal Investeringsfonds Zeeland 1.250 1.250 - - - - 2.500
Overige langlopende leningen
Duurzaamheidslening woningverbetering 1.980 - - 450 - - 1.530
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk aan één jaar
Fortis belegging 2.390 - - 553 - - 1.837
Totaal Financiele vaste activa 131.545 1.750 - 1.003 - 500 131.791