Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen
Bedragen x € 1.000
Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Begrotingsafwijking
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten 16.649 14.843 -1.806 24.487 18.758 -5.729 17.644 12.609 -5.035 6.842 6.149 -694
02 Fysieke leefomgeving 13.548 122 -13.426 15.794 157 -15.637 13.841 156 -13.686 1.953 2 -1.951
03 Landelijk gebied, natuur en landbouw 27.736 3.557 -24.179 25.532 1.998 -23.535 25.174 2.738 -22.436 358 -740 -1.098
04 Regionale economie 15.216 190 -15.026 43.406 1.318 -42.088 42.773 1.137 -41.636 633 181 -453
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid 70.247 3.382 -66.865 69.523 3.524 -65.999 67.354 3.670 -63.683 2.170 -146 -2.316
06 Culturele infrastructuur en monumenten 18.527 1.318 -17.209 18.975 1.501 -17.474 19.250 2.050 -17.200 -276 -550 -274
07 Bestuur 6.209 162 -6.047 6.426 200 -6.227 6.803 179 -6.624 -377 21 398
08 Klimaat en energie 7.164 184 -6.980 11.451 254 -11.197 11.394 369 -11.025 56 -115 -172
Totaal programma's 175.296 23.758 -151.539 215.594 27.709 -187.885 204.234 22.909 -181.325 11.360 4.800 -6.560
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is - 43.473 43.473 - 44.973 44.973 - 45.025 45.025 - -52 -52
Algemene uitkeringen 1.477 119.076 117.599 0 130.020 130.020 - 130.296 130.296 0 -277 -277
Dividend - 12.452 12.452 - 14.786 14.786 - 14.786 14.786 - -0 -0
Saldo van de financieringsfunctie 3.615 86 -3.529 2.740 411 -2.328 2.670 513 -2.157 70 -101 -171
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.521 6.667 5.146 -754 8.266 9.020 -2.596 8.091 10.687 1.842 175 -1.667
Totaal algemene dekkingsmiddelen 6.612 181.754 175.141 1.985 198.456 196.471 73 198.711 198.637 1.912 -255 -2.167
Kosten van de overhead 24.996 113 -24.883 26.069 113 -25.956 24.673 99 -24.574 1.395 13 -1.382
Vennootschapsbelasting - - - - - - - - - - - -
Saldo baten en lasten 206.904 205.625 -1.281 243.648 226.278 -17.370 228.981 221.719 -7.262 14.667 4.558 -10.108
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 28.403 29.682 -1.279 66.246 83.616 17.370 66.382 83.315 16.932 -137 301 438
Gerealiseerde resultaat 235.307 235.307 0 309.893 309.893 - 295.363 305.034 9.670 14.530 4.860 -9.670