Toelichting

O

Kwaliteit

Bij voorkomende exoten is in opdracht van de provincie actief ingegrepen (nesten Aziatische Hoornaar en Rosse Stekelstaart). Tevens ligt in concept de beleidsnota Exotenbeleid gereed, waarin per soort is aangegeven welke aanpak we als provincie voorstellen. Om daadwerkelijk over te gaan tot het uitvoeren en vaststellen van de beleidsnota dient een adequaat subsdiekader te bestaan (dat gelijktijdig voor vaststelling wordt voorgelegd). Dit subsidiekader wordt naar voorbeeld van de provincies Gelderland en Utrecht op dit moment opgesteld. Naar verwachting kan in het eerste half jaar van 2020 het totale beleid met regeling in werking treden (in plaats van 2019).