Toelichting

G

Kwaliteit

De geactualiseerde top 10 Meer Met Dijken Doen en de stand van zaken van de Parels zijn behandeld op de Waterochtend eind september 2019. Er vindt regelmatig afstemming plaats met het Waterschap over meekoppelkansen (zoals natuur, recreatie, economie) bij Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP)-projecten; over de zandige kust en de dammen aan de Noordzee wordt daarnaast ook afgestemd met het verantwoordelijke ministerie van I&W.