1.7 Programma Bestuur

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Goed openbaar bestuur draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving en aan de welvaart. Het provinciebestuur zet zich in om de kwaliteit van dat openbaar bestuur te vergroten.

De laatste decennia hebben zich gekenmerkt door grote decentralisaties van Rijkstaken naar de gemeenten en provincies. Zo werden de beleidsvelden regionale economie en natuur naar de Provincies gedecentraliseerd en werd het sociaal domein bij de gemeenten ondergebracht.

De laatste jaren dringt het besef door dat de opgaven waar de overheden voor staan te complex zijn om deze via alleen structuuroplossingen tot stand te brengen. De boodschap van het Interbestuurlijk programma, dat in 2018 is gepubliceerd, is dat alle overheden zullen moeten samenwerken als ware er één overheid. Dat is nodig om oplossingen rond klimaat, energie en economische ontwikkeling te realiseren.

In de jaren 2016-2018 heeft de provincie met de implementatie van het advies van de commissie Balkenende, de Proeftuin Maak Verschil, het rapport ‘#Hoedan? en de regiodeal met het Rijk al belangrijke stappen gezet in de samenwerking met de mede-overheden en de triple helix samenwerking. Zichtbare resultaten zijn de economic board, de gezamenlijke fondsvorming met gemeenten en een versterkte organisatie van Public Affairs. Met de vorming van het OZO – het overleg van Zeeuwse Overheden - wordt een belangrijke stap gezet in het stroomlijnen van de overlegvormen en het professioneel ondersteunen daarvan (regiobureau). De Tafel van 15, het beraad IJzendijke en de stuurgroep Maak Verschil zijn in 2019 in het OZO geïntegreerd.

Zeeland heeft echter niet alleen een ‘interne’ samenwerkingsnoodzaak. Door haar strategische ligging ontleent Zeeland belangrijke (economische) kansen aan de samenwerking met Vlaanderen, met Brabant en met Zuid Holland. Verder zijn het Rijk, en Europa belangrijke partners om opgaven te kunnen realiseren.

Om naar buiten effectief te kunnen optreden, is eendrachtige samenwerking binnen Zeeland noodzakelijk. Alhoewel daarin belangrijke stappen zijn gezet, resteren er ook nog voldoende uitdagingen.  We zien nog (te) weinig aandacht en organisatiekracht voor de regionale vraagstukken en een gemeenschappelijke agenda. De inzet op samenwerking zien we daarom niet als vrijblijvend, maar als noodzakelijk om aan de gezamenlijke opgaven voor Zeeland invulling te kunnen geven.

In andere provincies spelen vaak dezelfde vraagstukken. Daarom werken we samen in IPO-verband. Vooral met Fryslân zien we veel gelijkenissen. Het maakt het zinvol ervaringen uit te wisselen en vaker gezamenlijk op te trekken naar het Rijk. De samenwerking die we met Fryslân hebben opgezet, en waar ook BZK bij is betrokken, is in 2019 gecontinueerd.

Ook voor de rol van Provinciale Staten hebben de hierboven beschreven ontwikkelingen consequenties. Waar de opgaven samen met andere partijen moeten worden opgepakt en gedefinieerd, krijgt de rol van Provinciale Staten bij netwerksturing meer vorm. In 2018 zijn hiermee de eerste ervaringen opgedaan. In 2019 is door de NSOB een rapport over netwerksturing uitgebracht. In 2019 hebben de verkiezingen plaatsgevonden voor Provinciale Staten. Door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zijn de strategische opgaven bepaald. In dat kader zijn een aantal acties uitgevoerd, gericht op opkomstbevordering, op het aanbieden van een handreiking voor een nieuw coalitieakkoord en het inwerken van de nieuwe volksvertegenwoordigers. 

De CvdK heeft daarnaast een eigenstandige rol als Rijksorgaan en schakel tussen Provinciale en gedeputeerde Staten.

Speerpunten 2019

Terug naar navigatie - Speerpunten 2019
 • Samen met gemeenten en waterschap opvolgen aanbevelingen rapport Samenwerkingskracht in Zeeland  #HOEDAN om meer slagkracht te organiseren in het openbaar bestuur;
 • Via Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) stroomlijnen van de lobbyfunctie en opstellen van een gezamenlijke agenda op basis van IBP;
 • Opstellen van regio-agenda’s;
 • Start van het regiobureau;
 • Provinciale verkiezingen 20 maart 2019;
 • Optimale benutting van Europese programma’s in de programmaperiode 2014-2020;
 • Effectieve grens governance Vlaanderen Nederland;
 • Oplossen van grensknelpunten samen met relevante stakeholders in Zeeland en Vlaanderen;

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Taken Commissaris van de Koning als Rijksorgaan en als boegbeeld van de provincie Zeeland;
 • Bestuurlijk toezicht door Commissaris van de Koning op de Veiligheidsregio Zeeland;
 • Regietafel vluchtelingen;
 • Financieel toezicht gemeenten, waterschap en gemeenschappelijke regelingen;
 • Ondersteuning Bestuurlijke organisatie, inclusief ondersteuning van Provinciale Staten, (Staten)commissies en Gedeputeerde Staten;
 • Interbestuurlijk toezicht op medebewindstaken van gemeenten;
 • Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob);
 • Bevorderen bestuurlijke integriteit;
 • Toezicht door GS op kwaliteit bestuur gemeenten/ samenwerking in de regio.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Met een transparant, compact, daadkrachtig en op regionale en/of grensoverschrijdende samenwerking gericht openbaar bestuur en met oog voor maatschappelijke initiatieven behalen wij resultaten voor, en samen met, de burgers en bedrijven in Zeeland

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sterk provinciaal bestuur

Terug naar navigatie - Sterk provinciaal bestuur

Een sterk, betrouwbaar (integer) en duaal Zeeuws provinciaal bestuur en een grotere betrokkenheid van de samenleving bij het provinciebestuur en de provinciale politiek.

G

Door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zijn de strategische opgaven bepaald. Waar de opgaven samen met andere partijen moeten worden opgepakt en gedefinieerd, krijgt de rol van Provinciale Staten bij netwerksturing meer vorm. De opkomst bij de verkiezingen voor Provinciale Staten was relatief hoog. 

Acties

Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Vanuit Zeeuws perspectief vroegtijdige beïnvloeding en signalering van besluitvormingstrajecten over nieuwe nationale en Europese regelgeving en overig beleid.

Terug naar navigatie - Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Vanuit Zeeuws perspectief vroegtijdige beïnvloeding en signalering van besluitvormingstrajecten over nieuwe nationale en Europese regelgeving en overig beleid.

Een herkenbaar en samenwerkend bestuur in Zeeland. De zorg voor een goed functionerend openbaar bestuur in Zeeland is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Provincie, de Zeeuwse gemeenten, het waterschap, gemeenschappelijke regelingen en overheden uit omringende gebieden. Samenwerking is in Zeeland de kernopgave.

Subdoel: Vanuit Zeeuws perspectief vroegtijdige beïnvloeding en signalering van besluitvormingstrajecten over nieuwe nationale en Europese regelgeving en overig beleid.

G

De gekoppelde inzet van de Zeeuwse lobby (in relatie tot Europa, Vlaanderen en Den Haag) met IPO, HNP en Vlaamse vertegenwoordiging heeft de informatiepositie van de provincie versterkt waardoor tijdig en op maat acties zijn ingezet.

Acties

Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Borgen kwaliteit van het lokaal bestuur door bevorderen regionale samenwerking.

Terug naar navigatie - Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Borgen kwaliteit van het lokaal bestuur door bevorderen regionale samenwerking.

Een herkenbaar en samenwerkend bestuur in Zeeland. De zorg voor een goed functionerend openbaar bestuur in Zeeland is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Provincie, de Zeeuwse gemeenten, het waterschap, gemeenschappelijke regelingen en overheden uit omringende gebieden. Samenwerking is in Zeeland de kernopgave.

Subdoel: Borgen kwaliteit van het lokaal bestuur door bevorderen regionale samenwerking.

G

In zijn algemeenheid is er in Zeeland sprake van een herkenbaar en samenwerkend bestuur. Echter, de toenemende complexiteit en omvang van het gemeentelijk takenpakket in combinatie met de onder druk staande financiële  middelen vraagt in toenemende  mate   regionaal samenwerkend bestuur.

Acties

Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Bevorderen van de Integrale (grensoverschrijdende) veiligheid

Terug naar navigatie - Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Bevorderen van de Integrale (grensoverschrijdende) veiligheid

Doelstelling: Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Een herkenbaar en samenwerkend bestuur in Zeeland. De zorg voor een goed functionerend openbaar bestuur in Zeeland is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Provincie, de Zeeuwse gemeenten, het waterschap, gemeenschappelijke regelingen en overheden uit omringende gebieden. Samenwerking is in Zeeland de kernopgave.

Subdoel: Bevorderen van de Integrale (grensoverschrijdende) veiligheid. Een provincie waarin veiligheid als kernvoorwaarde voor het vestigingsklimaat en de woon- en werkkwaliteit (leefbaarheid) wordt beschouwd en die staat voor het behoud en de ontwikkeling van kennis en innovatie in het veiligheidsbeleid.

G

Het subdoel bevorderen van de Integrale (grensoverschrijdende) veiligheid is behaald maar loopt de komende jaren door.

Acties

Interbestuurlijk toezicht

Terug naar navigatie - Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht (IBT) houden op gemeenten, waterschap en gemeenschappelijke regelingen.

G

In 2019 stond  alleen de gemeente Vlissingen onder preventief begrotingstoezicht. In 2019 was het op basis van opgevraagde KPi's  (Kritische Prestatie Indicatoren)  en signalen van  de domeinen waar het generiek toezicht van toepassing is,  niet nodig besluiten ter schorsing en vernietiging voor te dragen.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gemeenten onder preventief toezicht:

Landelijk

Zeeland

 

9

0

 

9

1

 

16

3

 

10

2

 

4

2

 

6

2

 

3

1

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doelindicatoren

Indicator

Stand 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie 2019

Einddoel

Financieel gezonde Zeeuwse gemeenten

Gemeenten onder preventief toezicht

2

1

1

0

Opkomstpercentage statenverkiezingen

 

 

Top drie van Nederland

Behaald (3e met 59,15%)

 

Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Opvolgen adviezen #HOEDAN?

 

100% (voor zover verantwoordelijkheid provincie)

75%

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
Lasten
070101-Sterk provinciaal bestuur 1.796 60 1.856 2.277 421
070102-Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1.077 -19 1.058 993 -64
070103-Interbestuurlijk toezicht 0 0 0 0 0
079999-Ambtelijke inzet 3.336 177 3.512 3.533 21
Totaal Lasten 6.209 218 6.426 6.803 377
Baten
070101-Sterk provinciaal bestuur 54 -13 41 40 -1
070102-Herkenbaar en samenwerkend bestuur 109 50 159 139 -20
Totaal Baten 162 37 200 179 -21
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.046 -180 -6.227 -6.624 -398
Onttrekkingen
980799-Bestemmingsreserves-Pr.7 100 -16 84 84 0
Toevoegingen
980799-Bestemmingsreserves-Pr.7 0 135 135 135 0
Mutaties reserves 100 -151 -51 -51 0