Bijlage 3: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Op basis van artikel 24 lid 3d van het BBV is onderstaand overzicht met ingang van 2017 verplicht. Dit betreffen de door het Rijk voorgeschreven taakvelden volgens de standaard IV-3 rapportage. Iedere provincie heeft zijn eigen programmastructuur. Door de verschillende programmastructuren zijn de provincies niet met elkaar te vergelijken. Door gebruik van taakvelden kunnen provincies met elkaar vergeleken worden.

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Taakveld 0 Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo
0.1 Uitkering provinciefonds - 130.296 -130.296
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen - 45.025 -45.025
0.3 Geldleningen en uitzettingen 314 513 -198
0.4 Deelnemingen 207 14.786 -14.579
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten -2.871 8.091 -10.962
0.6 Overhead 25.591 101 25.490
0.7 Vennootschapsbelasting - - -
0.8 Mutatie reserves 66.382 83.315 -16.932
0.9 Resultaat - -9.670 9.670
Totaal Taakveld 0 89.624 272.456 -182.832
Taakveld 1 Bestuur Lasten Baten Saldo
1.1 Provinciale Staten 2.180 4 2.177
1.2 Gedeputeerde Staten 1.919 35 1.884
1.3 Kabinetszaken 625 2 623
1.4 Bestuurlijke organisatie 787 139 648
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 229 - 229
1.6 Openbare orde en veiligheid 329 - 329
1.9 Bestuur, overige baten en lasten -106 - -106
Totaal Taakveld 1 5.963 179 5.783
Taakveld 2 Verkeer en vervoer Lasten Baten Saldo
2.1 Landwegen 32.745 1.139 31.606
2.2 Waterwegen 4.729 86 4.644
2.3 Openbaar vervoer 25.832 2.354 23.478
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 830 92 739
Totaal Taakveld 2 64.136 3.670 60.466
Taakveld 3 Water Lasten Baten Saldo
3.1 Waterkeringen 496 92 404
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 1.324 118 1.205
3.3 Kwantiteit grondwater 2.590 217 2.373
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 349 - 349
3.5 Kwaliteit grondwater 306 - 306
3.9 Water, overige baten en lasten 79 26 53
Totaal Taakveld 3 5.144 453 4.691
Taakveld 4 Milieu Lasten Baten Saldo
4.1 Bodembescherming 2.837 13 2.823
4.2 Luchtverontreininging 5 - 5
4.3 Geluidhinder 3 - 3
4.4 Vergunningverlening en handhaving 8.936 79 8.857
4.5 Ontgronding - - -
4.6 Duurzaamheid 4.991 20 4.971
4.9 Milieu, overige baten en lasten 275 20 255
Totaal Taakveld 4 17.046 133 16.914
Taakveld 5 Natuur Lasten Baten Saldo
5.1 Natuurontwikkeling 19.071 10.476 8.595
5.2 Beheer natuurgebieden 14.800 153 14.647
5.3 Beheer flora en fauna 2.376 91 2.285
5.9 Natuur, overige baten en lasten 447 - 447
Totaal Taakveld 5 36.693 10.720 25.973
Taakveld 6 Regionale economie Lasten Baten Saldo
6.1 Agrarische aangelegenheden 3.392 1.983 1.409
6.2 Logistiek 1.927 - 1.927
6.3 Kennis en innovatie 32.695 362 32.332
6.4 Recreatie en toerisme 5.901 1.734 4.166
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 4.216 991 3.225
Totaal Taakveld 6 48.130 5.071 43.059
Taakveld 7 Cultuur en maatschappij Lasten Baten Saldo
7.1 Cultuur 12.043 2.050 9.992
7.2 Maatschappij 7.547 - 7.547
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten 48 - 48
Totaal Taakveld 7 19.637 2.050 17.586
Taakveld 8 Ruimte Lasten Baten Saldo
8.1 Ruimtelijke ordening 8.096 633 7.463
8.2 Volkshuisvesting 362 - 362
8.3 Stedelijke vernieuwing 533 - 533
8.9 Ruimte, overige baten en lasten - - -
Totaal Taakveld 8 8.991 633 8.358
Totaal Taakvelden 295.365 295.365 0