• ZeelandFM verstrekt 25 vouchers aan ondernemers die voldoen aan de criteria ondernemerschap, groeipotentie en innovatie voor de inhuur van een financieel specialist om een adviestraject te starten dat leidt tot een sterk verbeterde financieringsaanvraag voor hun plannen.
    • Via InnoGo! worden minimaal 10 leningen verstrekt aan innovatieve starters/MKB-ers én minimaal 10 starters starters/MKB-ers vinden binnen het netwerk van InnoGo! begeleiding en coaching. Innogo! wordt uitgebreid naar de marktsegmenten robotica, medisch en HTSM.
    • Met het ZPF verstrekken we risicodragend kapitaal, kennis en kunde van de aandeelhouders, het fondsmanagement en hun netwerken, middels aandelenparticipaties en/of achtergestelde leningen aan minimaal 10 innovatieve waarde creërende bedrijven in de (door)ontwikkelfase of de groeifase met een substantiële impact op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid. De leadflow groeit naar 25 bedrijven.Toelichting

G

Kwaliteit

Door goedgekeurde begrotingswijziging van de provincie is de projectperiode van Zeeland FM verlengd naar 2020. Tevens is de prestatieafspraak van vouchers gewijzigd naar 60 vouchers over vier jaar. In 2019 heeft Zeeland FM 17 vouchers toegekend, waardoor het totaal over de gehele projectperiode nu op 37 staat.

In 2019 zijn via InnoGo! acht leningen verstrekt aan innovatieve starters/MKB-ers én 11 starters starters/MKB-ers vinden binnen het netwerk van InnoGo! begeleiding en coaching.

ZPF kent in 2019 tien lopende cases in portefeuille. In 2019 zijn 40 unieke leads gesproken, waarvan twee aanvragen zijn toegekend en nog  vier casussen onderhanden zijn. De verwachting is dat minimaal twee daarvan in 2020 toegekend kunnen worden. Daarnaast zijn nog 16 van de 40 leads in voorbereiding op een aanvraag.

Door het bestuur van het Investeringsfonds Zeeland BV  wordt jaarlijks ingeschat of de financiële vaste activa betreffende de onderliggende participaties afgewaardeerd moeten worden. Deze inschatting gebeurt op basis van de financiële informatie van de ondernemingen waarin wordt geparticipeerd en waar gelden aan zijn uitgeleend, gesprekken met de ondernemers en het betaalgedrag ten aanzien van aflossingen en rente.

De doelstelling van het Investeringsfonds Zeeland wordt gerealiseerd door het verstrekken van hoog risicodragend kapitaal. Het eigen vermogen van de ondernemingen waarin wordt geparticipeerd en waar gelden aan zijn uitgeleend is in de meeste gevallen negatief. Dit brengt met zich mee dat er sprake is van een grote schattingsonzekerheid ten aanzien van de waardering van de deelnemingen en de verstrekte leningen. Deze (schattings)onzekerheid heeft voor de accountant van het IFZ geen afbreuk gedaan aan zijn oordeel. Het IFZ heeft voor 2019 een goedkeurende controleverklaring ontvangen van haar accountant.