Algemene toelichting

Rechtmatigheid

Terug naar navigatie - Rechtmatigheid

Het hierna gepresenteerde overzicht van het saldo van de baten en lasten, geeft inzicht in de geraamde baten en lasten en de gerealiseerde baten en lasten. Wanneer de gerealiseerde lasten hoger zijn dan de raming dan is er in principe sprake van een (begrotings)onrechtmatigheid. Het door Provinciale Staten beschikbaar gestelde budget is immers overschreden en het budgetrecht dus geschonden. Wanneer echter wordt vastgesteld dat tegenover deze lastenoverschrijding navenant hogere baten staan en/of dat deze lastenoverschrijding veroorzaakt wordt door de uitvoering van al vastgesteld provinciaal beleid dan kan Provinciale Staten, door in te stemmen met de jaarstukken, deze overschrijdingen achteraf autoriseren. Daarmee wordt de begrotingsonrechtmatigheid ongedaan gemaakt.

In 2019 is bij het programma 1.6 Culturele infrastructuur en monumenten en  1.7 Bestuur sprake van een overschrijding van de geraamde lasten.

Autorisatie achteraf

Terug naar navigatie - Autorisatie achteraf

Bij het programma Culturele infrastructuur en monumenten vallen deze hogere lasten met betrekking tot Cultureel Erfgoed (Slag om de Schelde) weg tegen navenant hogere baten.

Bij het programma Bestuur zijn de lasten van de (nabestaanden) pensioenen (oud) leden GS hoger dan geraamd doordat met een lagere rekenrente gerekend moet worden. Dit houdt in dat er minder rente-inkomsten worden voorzien en er om die reden meer kapitaal moet worden aangehouden/gereserveerd voor de ingegane en toekomstige pensioenen.

De lasten overschrijdingen voldoen aan de criteria die gelden voor autorisatie achteraf. Binnen de programma’s is gewerkt aan door Provinciale Staten vastgestelde doelstellingen. Door deze jaarrekening vast te stellen autoriseren Provinciale Staten van Zeeland deze “overschrijdingen”. 

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 is er geen bedrag opgenomen voor onvoorzien.
Het rekeningsaldo wordt op hoofdlijnen verklaard door:

Verklaring rekeningsaldo

Terug naar navigatie - Verklaring rekeningsaldo
Verklaring rekeningsaldo  plus min
bedragen x € 1 miljoen € 
     
Afrekeningen voorgaande jaren                               1,7  
Subsidie regeling impuls bedrijventerreinen                               0,9  
Vrijval voorziening PSD en NAR                               0,8  
Vertraging uitgaven, verzoek tot overheveling                               5,6  
Meevallers op programma's                               2,6  
Versnelling uitgaven, negatieve overheveling                  1,0
Overige afwijkingen                  0,5
Afwijkingen mutaties reserves                  0,4
     
Totaal                             11,6                1,9
Rekening saldo                             9,7