• Afstemming van de regionale economische agenda’s o.m. via 4 gezamenlijke programmateambijeenkomsten en 2 ontmoetingen van de Economic Board Zeeland en West-Brabant en provincie Noord-Brabant. Hierbij o.m. aandacht voor de regiodeals en de strategische agenda’s van de regionale economische clusters.
    • Voorbereiding en verslaglegging programmateam en de meeting of the boards.
    • Inbreng in totstandkomingsproces programma OP-Zuid (post 2020) vanuit perspectief afstemming West-Brabant en Zeeland
    • Signaleren van relevante regionale, provinciale, nationale en EU netwerken.Toelichting

O

Kwaliteit

Door de komst van de Economic Board West Brabant en de Economic Board Zeeland heeft er een evaluatie en doorontwikkeling  plaatsgevonden van het Delta Region Network. Dit heeft er toe geleid dat op strategisch niveau de afstemming gezocht wordt door een jaarlijkse meeting van de Boards wisselend in West Brabant en Zeeland. Hierin worden de kansen op bovenregionale samenwerking besproken vanuit de regionale strategische agenda's  in relatie tot actuele ontwikkelingen.  In december heeft een meeting of the boards plaatsgevonden waarin de kansen op samenwerking op de economische clusters zijn besproken, zoals agrofood/ circulair, maintenance en logistiek. Daarnaast is de 80% versie van de Regionale Innovatie Strategie (RIS 3) besproken , die de basis wordt voor de nieuwe Europese programma's.  Vanuit de regionale strategische agenda's is bepaald wat hierin de input en prioriteiten vanuit Zuidwest Nederland zijn. Tot slot heeft de doorontwikkeling zich vertaald in deelname vanuit Zeeland en West Brabant in het Economisch Netwerk Zuid Nederland, welke tot stand gekomen is n.a.v. een evaluatie van het Brainport network. Hiermee is een landsdeeldekkend netwerk voor economische samenwerking ontstaan,  gericht op actuele thema's als arbeidsmarkt en energie.
Door deze doorontwikkeling hebben er geen programmateam bijeenkomsten plaatsgevonden en zijn geen netwerkbijeenkomsten (of een Delta Economic Forum) georganiseerd. Rewin heeft in 2019 de secretariaatsfunctie uitgevoerd, welke met name bestond uit afstemming van ENZuid en voorbereiding van de meeting van de Economic Board Zeeland en Economic Board West Brabant.  De goede samenwerking op uitvoerend niveau tussen Rewin en Impuls Zeeland werd voortgezet.