Toelichting

O

Kwaliteit

Binnen het samenwerkingsverband ROVZ is gesproken over een nieuwe governance structuur die aansluit bij de governance structuur uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. De bestaande governance structuur sloot daar al heel goed op aan. De bedoeling is dat minimaal één keer per jaar het hele samenwerkingsverband op bestuurlijk niveau bij elkaar komt. Vooruitlopend daarop is in 2019 verkeersveiligheid als agendapunt behandeld in het Bestuurlijk POVV. Daarin zijn in ieder geval alle wegbeheerders vertegenwoordigd. Medio 2020 vindt er een eerste vergadering plaats van de zogenaamde Brede Bestuurlijke Overlegtafel. Het Bestuurlijk POVV wordt dan aangevuld met (bestuurlijke) )vertegenwoordigers van onze maatschappelijke  en private partners, Politie en OM.

In het Bestuurlijk POVV van november 2019 zijn de regionale speerpunten (gebaseerd op de negen in het SPV genoemde thema's) vastgesteld. Begin 2019 wordt nader onderzoek gedaan naar de Zeeuwse risico's binnen deze thema's. Vervolgens wordt er conform de afspraak met de Minister een regionale uitvoeringsagenda gemaakt.