Toelichting

O

Kwaliteit

In navolging op het Partridge project op Schouwen-Duiveland is subsidie verleend voor een pilot voor akkervogels rondom topgebied Groede. In het kader van de aangenomen motie Biodiversiteit en motie Bij is een bijdrage gegeven aan het Platform Bijvriendelijk Zeeland en zijn o.a. subsidies verleend voor het Actieplan Dijken en het project Kwetsbare Bijen. Tot slot is via Provinciale Staten besloten de oppervlakte ecologisch bermbeheer uit te breiden met een deel van de bermen van de nieuwe Sloeweg. Ten aanzien van overgangszones rondom Natura2000 gebieden zijn nog geen concrete stappen gezet. Dit zal verder worden bezien in het kader van de gebiedsgerichte aanpak als uitwerking van het stikstofdossier.