Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is in het Natuurbeheerplan Zeeland een grote slag gemaakt om de begrenzing van te beschermen natuurwaarden geografisch te corrigeren (van hartlijnen naar daadwerkelijke perceelsgrenzen). Hierdoor is de bescherming op grond van de Wet Natuurbescherming (en de doorvertaling via de Omgevingsverordening) eenvoudiger geworden. Daarbij zijn net als voorgaande jaren alle bestemmingsplannen in procedure op bescherming van natuurwaarden gecontroleerd.