Toelichting

G

Kwaliteit

In de Uitvoeringsstrategieën wordt per kapitaalgoed onder meer omschreven op welke wijze we omgaan met de instandhouding, de knip tussen basis en beleid en de kosten die daarmee gepaard gaan. Bij aanvang van 2019 waren de Uitvoeringsstrategieën voor droge kunstwerken, verhardingen en elektrotechnische verkeersvoorzieningen vastgesteld. In 2019 is gewerkt aan het opstellen van de Uitvoeringsstrategieën voor groen, openbare verlichting en natte kunstwerken, opdat ze in 2020 afgerond en vastgesteld kunnen worden, waarna ook die kapitaalgoederen toegevoegd kunnen worden aan de onderhoudsreserve infrastructuur (groot onderhoud) die per 1 januari 2019 ingesteld is.