2.6 Verbonden partijen

Inleiding

Als verbonden partijen voor de Provincie Zeeland worden aangemerkt publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin we én een bestuurlijk én een financieel belang hebben.

Een bestuurlijk belang houdt in dat er sprake is van zeggenschap, hetzij uit een provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij, hetzij uit hoofde van stemrecht.

Een financieel belang betekent dat een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid voor de provincie bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Visie en beleid

De Provincie heeft diverse instrumenten tot haar beschikking om publieke doelen te bereiken. Het meest geëigende instrument is wet- en regelgeving. Wanneer de Provincie hieraan niet genoeg heeft, kunnen andere instrumenten, zoals subsidieverlening of verbonden partijen benut worden.

De Nota Verbonden Partijen is vastgesteld in door Provinciale Staten in haar vergadering van 15 juli 2016. Hierin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:

 • De Provincie Zeeland participeert uitsluitend in een verbonden partij wanneer hiermee een publiek belang wordt gediend en publieke doelen niet op een andere manier beter gerealiseerd kunnen worden.
 • De Provincie Zeeland kiest voor die samenwerkingsvorm, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, die het best past bij het dienen van het publiek belang.

De Provincie Zeeland participeert in diverse verbonden partijen. Hieronder wordt per verbonden partij informatie gegeven.

Speerpunten

 • Onderzoek opheffing GR ZSP
 • Onderzoek naar samenwerking tussen NV WST en WSF BV
 • Herijking aandeelhoudersstrategie NV WST
 • Onderzoek naar rechtstreeks aandeelhouderschap Evides
 • Evaluatie P x Q GR RUD

Resultaten in 2019:

 • De GR ZSP is in 2019 opgeheven, er vindt onderzoek plaats naar een verdere samenwerking tussen de NV WST en de WSF BV. 
 • Op 9 juli 2019 heeft de Provincie Zeeland een intentieverklaring getekend met de directie van de NV WST met als doel de WSF BV als dochteronderneming onder te brengen bij de NV WST. In de intentieverklaring is een aantal uitgangspunten opgenomen die kansrijk worden geacht om verder uit te werken. In het 2e kwartaal van 2020 zal een voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
 • Op 1 maart 2019 is besloten het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de NV WST te wijzigen. De korting voor de t-taggebruikers wordt vanaf 1 januari 2020 tot het einde van de tolheffing verhoogd tot minimaal 40% en voor veelgebruikers tot minimaal 50% van het nominaal tarief.
 • In de Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM NV op 20 december 2019 heeft de Provincie Zeeland ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur van PZEM NV inzake Evides om scenario 7 “certificering van de aandelen” verder uit te werken voor implementatie in 2020. Bij de uitwerking zal de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen de door de Provincie Zeeland ingebrachte wensen en bedenkingen betrekken.
 • Evaluatie PxQ GR RUD is in 2019 uitgevoerd. De resultaten en gevolgen worden begin 2020 met de deelnemers gedeeld.

Kengetallen

 • Kapitaalparticipaties van deelnemingen zijn opgenomen op de provinciale balans onder de Financiële vaste activa. Op 1 januari 2019 bedroeg dit € 127,2 mln. en op 31 december 2019 € 128,9 mln.
 •  Eind 2019 staat de provincie voor verbonden partijen garant voor € 262,5 mln.

Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen (GR):

 • Zeeland Seaports (ZSP)
 • Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vennootschappen en coöperaties:

 • PZEM N.V. (voorheen DELTA N.V.)
 • North Sea Port SE (voorheen N.V. Zeeland Seaports)
 • N.V. Westerscheldetunnel (WST)
 • N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)
 • Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
 • Tractaatweg B.V.
 • Westerschelde Ferry B.V. (WSF)
 • Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)
 • Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

Stichtingen en verenigingen:

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Overige verbonden partijen: 

 • Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

Vestigingsplaats

Sint-Gillis-Waas (B)

Oprichting/deelname provincie

28 juni 2013

Publiek belang

Europese gemeenschappelijke regeling voor de ontwikkeling van het betreffende grensgebied op het gebied van economie, mobiliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Programma begroting

Bestuur

Bestuurlijk belang

Provincie Zeeland is deelnemer en heeft een belang van 12,5%. Andere deelnemers zijn: Provincie Oost-Vlaanderen (B), de gemeenten Hulst, Stekene (B), Beveren (B) en Sint-Gillis-Waas (B), Interwaas (B), Maatschappij Linkerschelde Oever (MLSO) (B).

Doelstelling

De EGTS richt zich op het starten en uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten rond haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, en wonen en leefbaarheid.

Bezoldiging

N.v.t.

Aandeelhouderstrategie

n.v.t.

Financieel resultaat

Het resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € 107.331. Het verwachte resultaat over 2019 is nog niet bekend.

Dividenduitkering

N.v.t.

Financieel belang

Provincie Zeeland draagt in 2019 bij in werkingskosten secretariaat EGTS zijnde € 17.000.

Eigen vermogen

Eigen Vermogen  
Per 01-01-2019 € 141.252
Per 31-12-2019 (schatting)  € 141.252

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen  
Per 01-01-2019 € 136.585
Per 31-12-2019 (schatting)

€ 136.585

Risico's

De provincie voorziet geen risico's.

Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

Vestigingsplaats

Terneuzen

Oprichting/deelname provincie

11 juni 2008

Publiek belang

Uitvoering geven aan de mobiliteitsgarantie in de vorm van de haltetaxi, waarvoor de gemeenschappelijke vervoercentrale Zeeland BV de ritplanning verzorgt.

Programma begroting

Regionale bereikbaarheid

Bestuurlijk belang

2.000 preferente aandelen en heeft daarmee voor 10% zeggenschap in de vennootschap.

Doelstelling

Uitvoering geven aan de mobiliteitsgarantie in de vorm van de haltetaxi, waarvoor de gemeenschappelijke vervoercentrale Zeeland BV de ritplanning verzorgt.

Bezoldiging

Bestuurders zijn onbezoldigd.

Aandeelhouderstrategie

N.v.t.

Financieel resultaat

Het verwachte financieel resultaat over 2019 bedraagt ca. € 60.000 negatief. Er heeft nog geen accountantscontrole plaatsgevonden over de jaarrekening 2019.

Dividenduitkering

N.v.t.

Financieel belang

10 %

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
schatting per 01-01-2019: € 18.000
Schatting per 31-12-2019: € 18.000

 

Het eigen vermogen per 01-01-2019 is nog niet bekend. Er is op moment van opstellen van de jaarstukken 2019, nog geen vastgestelde jaarrekening 2018 van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland BV. Er vindt nog controle plaats door de accountant op de jaarrekening 2018 van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland BV.

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Schatting per 01-01-2019: € 235.000
Schatting per 31-12-2019: € 235.000

Er is nog geen vastgestelde jaarrekening 2018 en 2019 beschikbaar ten tijde van het opmaken van de jaarstukken 2019.

Risico's

De provincie voorziet geen risico's.

Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)

Vestigingsplaats

Vlissingen

Oprichting/deelname provincie

20 september 2018

Publiek belang

Het fonds is opgericht om aan startende en (door)groeiende ondernemers start-, ontwikkel- of groeikapitaal te verstrekken
Het resultaat van de samenwerking tussen het Rijk, Provincie Zeeland en N.V. Economische Impuls Zeeland is uitbreiding van bestaande investeringsfondsen en het opzetten van een (door)groeifonds dat gericht is op het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die enerzijds aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven en anderzijds revolverend is.
Dit kan via InnoGo! d.m.v. een achtergestelde lening en middels het Zeeuws Participatiefonds B.V. in de vorm van een achtergestelde lening, deelname in aandelenkapitaal of een combinatie van beide. Afhankelijk van het fonds is de maximale participatie € 1.000.000.
Om het mogelijk te maken een kwaliteitsslag te maken in de recreatiesector zal door het fonds begin 2020 - via de regiodeal - een aparte BV worden opgericht, Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland B.V.

Programma begroting

Regionale economie

Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 29,1% (1233) van de aandelen. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit NV Economische Impuls Zeeland (23,6%) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (47,3%).

Doelstelling

Doel van het IFZ is het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Dit om de economische ontwikkeling in Zeeland te stimuleren en de positie en (internationale) concurrentiekracht van Zeeland en Nederland te versterken.

Bezoldiging

Het IFZ heeft geen personeel in dienst, maar huurt de expertise van N.V. Economische Impuls Zeeland in. De directeur van Impuls is uitvoerend bestuurder van het IFZ.

Aandeelhouderstrategie

Geen.

Financieel resultaat

Er is in 2019 een verlies begroot van € 43.390. Er is nog geen vastgestelde jaarrekening 2019 beschikbaar.

Dividenduitkering

€ 0

Financieel belang

Per 01-01-2019: € 1.250.000

Per 31-12-2019: € 2.500.000

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
01-01-2019: € 13.551
Schatting per 31-12-2019: € 14.801

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
01-01-2019: € 555
Schatting per 31-12-2019: € 555

Risico's

Het IFZ verstrekt risicodragend kapitaal. Risico hierbij is dat verstrekte leningen aan participaties in ondernemingen niet volledig terugvloeien naar het fonds, waarmee het beschikbare kapitaal bij het IFZ in de loop van de tijd afneemt. Gevolg hiervan is dat er minder nieuwe leningen / participaties kunnen worden aangegaan. Het risico voor de Provincie Zeeland is beperkt tot de aandelenparticipatie in het IFZ.

N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)

Vestigingsplaats

Vlissingen

Oprichting/deelname provincie

9 november 2007

Publiek belang

Impuls is voor de Provincie een partner bij het ontwikkelen en stimuleren van de Zeeuwse economie. Impuls moet het gat dichten tussen ideeën en eerste planontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering van projecten. De doelstellingen van de Provincie Zeeland voor Impuls zijn opgenomen in de Economische Agenda, de uitvoeringsprogramma’s ‘Zeeland in Stroomversnelling’ en het coalitieakkoord.

Programma begroting

Regionale economie

Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 66% (98.977 aandelen) van het stemrecht in de AvA. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit de dertien Zeeuwse gemeenten en de SER Zeeland. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC) van drie leden. De leden van de RvC worden aangesteld door de aandeelhouders. Geen van de leden van de directie of RvC is direct of op voordracht van de Provincie Zeeland benoemd. Impuls ontvangt jaarlijks een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een bijdrage van alle Zeeuwse gemeenten.

Doelstelling

Impuls stimuleert en faciliteert ontwikkeling op het gebied van de (kennis)economie in de meest brede zin van het woord. Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie, met groei van werkgelegenheid, door uitvoering van concrete projecten en door acquisitie van bedrijven en investeringen van elders. Daarnaast het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het financieren van andere ondernemingen. Voorts stimuleert Impuls internationale handelsbevordering.

Bezoldiging

Bezoldiging bestuurder valt binnen de WNT

Aandeelhouderstrategie

Geen.

Financieel resultaat

Voor 2019 is er een verlies begroot van € 7.700.

Dividenduitkering

€ 0 (gebaseerd op begroting 2019)

Financieel belang

Per 1-1-2019: 66%
Per 31-12-2019: 66%

Eigen vermogen

Er is nog geen door de AvA vastgestelde jaarrekening 2019 beschikbaar

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)

 

Per 01-01-2019:

€ 3.866

Schatting per 31-12-2019:

€ 3.858

 

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: € 1.281
Schatting per 31-12-2019: € 1.281


Er is nog geen door de AvA vastgestelde jaarrekening 2019 beschikbaar

Risico's

Er zijn geen garanties verleend aan Impuls. De Provincie Zeeland verstrekt een integrale kostensubsidie aan Impuls. Indien de Provincie overgaat tot verkoop van de aandelen, dan is het wettelijk niet mogelijk om de integrale kostensubsidie in één keer stop te zetten. De subsidie aan Impuls is meerjarig in de provinciale begroting opgenomen.

N.V. Westerscheldetunnel (WST)

Vestigingsplaats

Borssele

Oprichting/deelname provincie

18 maart 2009

Publiek belang

In de vastgestelde aandeelhoudersstrategie is opgenomen:
• Mobiliteit: Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het gehele tracé tussen Goes en Terneuzen;
• Veiligheid: Verkeersveiligheid geldt als één van de hoogste prioriteiten;
• Tarieven: Invloed op tarievenbeleid om een juiste balans te kunnen waarborgen tussen financiële belangen van de WST enerzijds en de financiële impact voor de burger anderzijds;
• Dekking voor infrastructuur: Het dividend van de WST aanwenden om de aanleg en het onderhoud van de Sluiskiltunnel en de aankoop van de aandelen WST terug te verdienen;
• Provincie Zeeland wil aandeelhouder blijven om invloed te houden op veiligheid, beschikbaarheid en tarieven.

Programma begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland heeft 100% stemrecht in de AvA. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC stelt het aantal leden van de directie vast. Op dit moment is er één algemeen directeur. Een lid van de directie wordt benoemd door de RvC. De RvC bestaat uit drie personen. De leden van de RvC worden benoemd door de AvA.

Doelstelling

De vennootschap heeft als doel een tunnel onder de Westerschelde – met aansluitende wegen en bijbehorende werken – tot stand te brengen en als rechthebbende te exploiteren of doen exploiteren, alsmede ter bevordering van dit doel 

 • het deelnemen in, 
 • het voeren van beheer over,
 • het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en
 • het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Bezoldiging

Bezoldiging bestuurder valt binnen de Wet Normering Topinkomens.

Aandeelhouderstrategie

De aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 13 februari 2015. De uitwerking van de aandeelhouderstrategie is vastgesteld op 30 september 2016. Hierin is vastgelegd om te streven naar zo laag mogelijke tarieven voor de huidige gebruikers, de toltarieven gelijk te houden voor een periode van 4 jaar en de aandeelhoudersstrategie na een periode van 4 jaar te herijken.

Op 1 maart 2019 is besloten het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de Westerscheldetunnel te wijzigen. De korting voor de t-taggebruikers wordt vanaf 1 januari 2020 tot het einde van de tolheffing verhoogd tot minimaal 40% en voor veelgebruikers tot minimaal 50% van het nominaal tarief. Eventuele meevallers in de komende jaren worden gebruikt voor verkorting van de toltermijn. Daarnaast is besloten de aandeelhoudersstrategie in 2023 te herijken.

Financieel resultaat

Het  financieel resultaat 2018 bedroeg: € 14,774 miljoen. Het verwacht financieel resultaat  2019 bedraagt € 15,130 miljoen. In de komende Algemene vergadering van Aandeelhouders zal het definitieve resultaat worden vastgesteld.

Dividenduitkering

De netto uitkering door de NV Westerscheldetunnel bedroeg, rekening houdend met dividendbelasting € 12.557.624,-. De dividendbelasting ad. € 2.216.051,- is teruggevorderd bij de belastingdienst.

Financieel belang

Kapitaalbelang 100%

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen x €1.000)  
Per 01-01-2019: € 91.332
Per 31-12-2019: (schatting) € 91.688  

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen (bedragen x €1.000)  
Per 01-01-2019: € 339.029
Per 31-12-2019: (schatting)  € 315.146

Risico's

Een risico is een lagere dividenduitkering. Van invloed hierop zijn het aantal werkelijke passages. In de meerjarenraming wordt voor de jaren 2019 -2023  een volume groei van 2,75% begroot. In de jaren erna wordt verwacht dat de groei langzaam afneemt naar 2,5% en vanaf 2029 naar 2%.

Op basis van de meest recente cijfers inzake het aantal werkelijke passages neemt het aantal passages nog steeds toe maar is de groei beperkter dan de afgelopen jaren.

Het Coronavirus (COVID-19) kan een negatieve impact hebben op het aantal passages en daarmee de toekomstige dividendbaten voor de Provincie Zeeland.

 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

Vestigingsplaats

Den Haag

Oprichting/deelname provincie

5 mei 1954

Publiek belang

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Programma begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland heeft 15 Aandelen A en 20 aandelen B.
Aandelen B zijn echter maar voor 26% volgestort.
De provincie heeft hierdoor wel 0,11% van de stemrechten, maar 0,06% dividendrecht.

Doelstelling

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Bezoldiging

De NWB beoogt in haar beloningsbeleid haar maatschappelijke rol als bank van en voor de publieke sector te weerspiegelen. Dit uit zich in een gematigd en duurzaam beloningsbeleid dat past binnen de strategie, het risicoprofiel en de risk appetite van de NWB, dat eenduidig en transparant is en in lijn met nationale en internationale regelgeving. Daarnaast is het beleid van de NWB gericht op het aantrekken en behouden van gekwalificeerd en deskundig personeel.

Aandeelhouderstrategie

Door de Provincie Zeeland is geen aandeelhoudersstrategie vastgesteld.

Financieel resultaat

De netto winst bedroeg in 2018 € 100 miljoen. Het financieel resultaat over 2019 is nog niet bekend.

Dividenduitkering

In de AvA op 18 april 2019 is o.a. besloten over het boekjaar 2018 een dividend van € 20 miljoen uit te keren. Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat in 2019 een dividenduitkering is ontvangen van € 12.068,21.

Financieel belang

De Provincie Zeeland heeft 15 Aandelen A en 20 aandelen B.
Aandelen B zijn echter maar voor 26% volgestort.
De provincie heeft hierdoor 0,11% van de stemrechten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, maar 0,06% dividendrecht.

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: € 1.706.000
Per 31-12-2019:  € 1.706.000

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: € 47.644.000
Per 31-12-2019: € 47.644.000

Risico's

De provincie voorziet geen risico's.

North Sea Port SE (voorheen Zeeland Seaports)

Vestigingsplaats

Sas van Gent

Oprichting/deelname provincie

29 juni 2018 – zie ook Zeeland Seaports GR.

Publiek belang

Via direct aandeelhouderschap (per 26 juni 2019) in het fusiebedrijf North Sea Port SE streeft de Provincie naar:
• De borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse havens;
• Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in Zeeland;
• Bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie Zeeland, zowel direct via North Sea Port als indirect via de aan de haveninfrastructuur verbonden ondernemingen

Programma begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijk belang

De provincie Zeeland heeft voor 50% zeggenschap in de GR ZSP en daarmee indirect maar 25% in North Sea Port SE. In 2028 zullen de garanties naar nul terug gebracht worden. Het lid dat namens de provincie Zeeland zitting heeft in het DB en het AB is voorzitter.

De GR ZSP is per 1 juli 2019 opgeheven. Op 26 juni 2019 zijn door de GR ZSP de aandelen in North Sea Port SE overgedragen aan de Provincie Zeeland. Met deze overdracht heet de Provincie Zeeland 25% direct stemrecht in North Sea Port SE verkregen.

 

Doelstelling

Het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Zeeuwse haven- en industriecomplex in internationaal perspectief zowel op de korte als lange termijn te versterken.

Bezoldiging

Voor de N.V. Zeeland Seaports heeft het AB van de GR ten aanzien van de bezoldiging van het bestuur een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Door de RvC is hiermee rekening gehouden bij de benoeming van de CEO. Voor North Sea Port SE dient nog een bezoldigingsbeleid te worden vastgesteld door de aandeelhouders.

Aandeelhouderstrategie

Dienen van het publiek belang wat gemoeid is met de haven:
• In stand houden van kwalitatief hoogstaande en veilige haveninfrastructuur;
• Bevorderen duurzame werkgelegenheid;
• Financieel gezond beleid en adequaat risicobeheer gericht op continuïteit en afbouwen van overheidsgaranties;
• Doelstelling gemiddeld 8% op Eigen Vermogen.


Voor North Sea Port zal een nieuwe aandeelhoudersstrategie worden opgesteld.

Financieel resultaat

Over het jaar 2019 zijn nog geen gegevens bekend.

Dividenduitkering

Zolang sprake is van garanties zal geen dividend uitgekeerd worden.

Financieel belang

Kapitaalbelang van 25 %.

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: 281.000
Schatting per 31-12-2019: 281.000

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: 307.098
Schatting per 31-12-2019: 307.098

Risico's

De Provincie Zeeland heeft tot 26 juni 2019, getrapt via de GR ZSP, een belang van 25% in North Sea Port SE. Met de overdracht van de aandelen op  26 juni 2019 heeft de Provincie Zeeland een direct belang van 25% in North Sea Port SE verkregen. Het eigen vermogen van North Sea Port SE bedraagt eind 2018 € 281 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. In dat geval zullen de garanties ingeroepen worden. Het totaal aan garanties bedraagt per 31-12-2019 € 525 miljoen + P.M. met betrekking tot de waarde van de derivatenportefeuille (deze waarde fluctueert). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat er een bedrag van € 262,5 miljoen + P.M. opgevraagd kan worden.  Indien North Sea Port geconfronteerd wordt met forse tegenvallers en hoge kosten, kan een dergelijke situatie ontstaan. Provincie Zeeland zal alsdan een beroep doen op de door North Sea Port SE afgegeven 'vrijwaring'. North Sea Port SE vrijwaart Provincie Zeeland tegen en zal Provincie Zeeland volledig schadeloos stellen voor en ter zake van Garantiebetalingen.

PZEM N.V. (voorheen DELTA N.V.)

Vestigingsplaats

Middelburg

Oprichting/deelname provincie

DELTA N.V. komt voort uit de fusie in 1991 tussen Watermaatschappij Zuid West Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). In 2017 is na de verkoop van het onderdeel Retail de naam gewijzigd in PZEM N.V.

Publiek belang

Het waarborgen van wettelijk gedefinieerde publieke belangen (Evides, EPZ) en duurzame werkgelegenheid (in Zeeland). Daarbij geldt als uitgangspunt een risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder en wordt van PZEM N.V. een marktconform financieel rendement verwacht dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel van de activiteiten.

Programma begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijk belang

Het bestuurlijk belang bestaat uit 50% stemrecht in de AvA.

Doelstelling

PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van de elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.

Bezoldiging

Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat PZEM N.V. een zodanige beloning toekent dat de mensen die beschikken over de juiste kennis en ervaring uit de markt aangetrokken kunnen worden, en voor PZEM N.V. behouden kunnen worden. Daarbij wordt de WNT-norm van toepassing verklaard. Indien aantoonbaar blijkt dat er geen gekwalificeerde bestuurder gevonden kan worden binnen de WNT-norm geldt als absolute plafond het gewogen gemiddelde van 50% publiek en 50% markt.

Aandeelhouderstrategie

Besluit PS d.d. 3 november 2017. De Provincie Zeeland geeft invulling aan het aandeelhouderschap door:
• het beogen om actief aandeelhouder te zijn binnen de grenzen van de wet en de statuten gegeven het grote financiële belang (dividend en risico’s);
• het streven naar frequente communicatie met PZEM N.V. via (informele) aandeelhoudersbijeenkomsten en bredere presentaties rond belangrijke besluitvormingstrajecten;
• het via een vertegenwoordiging in de aandeelhouderscommissie actief toezien op de borging van haar belangen en hierbij steeds zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken met overige aandeelhouders;
• haar bevoegdheden conform de herziene statuten van PZEM N.V. zorgvuldig te hanteren en daarbij steeds de uitgangspunten van de beleidsnota Verbonden partijen 2016 en de doelstellingen van de aandeelhoudersstrategie als uitgangspunt nemen.

Financieel resultaat

Over het jaar 2019 zijn nog geen gegevens bekend.

Dividenduitkering

Het dividend is meerjarig geraamd op nihil.

Financieel belang

Het financieel belang is 50%. 

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: € 1.280.733
Per 31-12-2019: (schatting) € 1.280.733

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: € 955.487
Per 31-12-2019: (schatting)  € 955.487

Risico's

Op de balans van de Provincie Zeeland zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 568.000. Dit betekent dat de Provincie Zeeland over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De Provincie Zeeland heeft geen garanties of leningen aan PZEM N.V. verstrekt. Als de energieprijzen aanhoudend laag blijven, is PZEM N.V. financieel niet langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

 

 

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vestigingsplaats

Terneuzen

Oprichting/deelname provincie

28 juni 2013. De GR is bij PS-besluit RUDT-005, d.d. 21-06-2013 vastgesteld.

Publiek belang

De RUD Zeeland draagt sinds 1 januari 2014 zorg voor de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de BRZO bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Programma begroting

Fysieke leefomgeving

Bestuurlijk belang

De GR RUD is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Het AB van RUD Zeeland bestaat uit vijftien personen, van wie er één is benoemd door GS uit hun midden. Het DB bestaat uit vijf leden, allen afkomstig uit het AB. Eén DB lid is een lid van het AB dat is aangewezen door GS van de provincie. De voorzitter van het AB is ook voorzitter van het DB. Het lid van het AB, aangewezen door GS van de Provincie heeft zeven stemmen. De leden van het AB, aangewezen door de colleges van B&W van de gemeenten en door het DB van het waterschap hebben ieder één stem. Voor belangrijke besluiten, waaronder de begroting, is een tweederde meerderheid nodig.

Doelstelling

Uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast uitvoering van specialistische taken, zoals op het gebied van externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit en de handhaving van de groene wetten. Uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de BRZO bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Bezoldiging

Bezoldiging bestuurder valt binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.

Aandeelhouderstrategie

N.v.t.

Financieel resultaat

Begroot resultaat 2019 was € 0. Dit nu als schatting opgenomen, omdat er nog geen vastgestelde (concept)jaarrekening 2019 beschikbaar is.

Dividenduitkering

N.v.t.

Financieel belang

De deelnemersbijdrage is in 2019 € 2.620.400

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: € 1.559
Schatting per 31-12-2019: € 1.559

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: € 144
Schatting per 31-12-2019: € 144

Risico's

De Provincie Zeeland is als deelnemer mede aansprakelijk voor financiële tekorten. De RUD heeft voor 2019 een sluitende begroting. Financiële aansprakelijkheid voor de Provincie Zeeland kan pas ontstaan na besluitvorming daarover in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Zeeland. De Provincie Zeeland maakt onderdeel uit van de besluitvorming in het DB en AB.

Bij de implementatie en de evaluatie van de door de RUD gehanteerde verrekensystematiek PxQ kan blijken dat de provincie uiteindelijk meer moet gaan betalen dan waarvan nu wordt uitgegaan. In 2019 is de evaluatie uitgevoerd. In 2020 worden de consequenties van de resultaten van deze evaluatie duidelijk.

De overgang van de BRZO werkzaamheden van de RUD Zeeland naar de DCMR als gevolg van de wettelijke toedeling van deze taak aan de DCMR, heeft frictiekosten met zich meegebracht voor een begroot bedrag van € 2,8 miljoen.

Tractaatweg B.V.

Vestigingsplaats

Terneuzen

Oprichting/deelname provincie

1 maart 2016

Per 30 oktober 2019 is de Tractaatweg B.V. geliquideerd.

Publiek belang

Aanleg / verdubbeling N62 Tractaatweg en realisatie fase 2 N62 Sloeweg (aansluiting Sloeweg-Bernhardweg).

Programma begroting

Grote projecten

Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland had 100% stemrecht in de AvA. De vennootschap werd bestuurd door één algemeen directeur onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC stelde het aantal leden van de directie vast en benoemde de directie. De RvC bestond uit drie personen. De leden van de RvC werden benoemd door de AvA.

Doelstelling

Aanleg / verdubbeling N62 Tractaatweg en realisatie kruispunt fase 2 N62 Sloeweg (aansluiting Sloeweg-Bernhardweg).

Bezoldiging

Directeur werd extern ingehuurd.

Aandeelhouderstrategie

N.v.t.

Financieel resultaat

N.v.t.

Dividenduitkering

N.v.t.

Financieel belang

100 %

Eigen vermogen

Eigen Vermogen  
Per 01-01-2019: € 1  
Het EV bedraagt uitsluitend het maatschappelijk kapitaal ter grootte van € 1,00 wat geplaatst is bij de oprichting.
Per 31-12-2019: € 0  
De Tractaatweg B.V. is via het opheffingsbesluit in de AvA van 30 oktober 2019 geliquideerd.

 

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen   
Per 01-01-2019: € 10.303
Per 31-12-2019: € 0

Risico's

Met de afronding, oplevering en overdracht van de twee projecten aan de Provincie Zeeland en de liquidatie van de Tractaatweg B.V. zijn de uitvoeringsrisico's komen te vervallen.

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Vestigingsplaats

Den Haag

Oprichting/deelname provincie

1986

Publiek belang

Samenwerkings- en overlegorgaan van alle provincies. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (BIJ12) maakt formeel onderdeel uit van IPO.

Programma begroting

Bestuur

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille.

De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van de Provinciale Staten: vier jaar.

Doelstelling

Het IPO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van provincies en het bieden van een platform voor overleg, uitwisseling en innovatie.

Bezoldiging

Bezoldiging bestuurder valt binnen de WNT.

Aandeelhouderstrategie

N.v.t.

Financieel resultaat

N.v.t.

Dividenduitkering

N.v.t.

Financieel belang

Provincie Zeeland droeg in 2019 € 570.000 bij in de kosten van het IPO-secretariaat. Dit bedrag is tot stand gekomen volgens de zogenaamde IPO-verdeelsleutel. Daarnaast worden programma gebonden en incidentele bijdragen verstrekt.

Eigen vermogen

Op basis van onze inschatting dat het resultaat van het IPO over 2019 € 0 is, gaan wij er vanuit dat het eigen vermogen per 31 december 2019 gelijk is aan 1 januari 2019.

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
per 01-01-2019 5.429
per 31-12-2019 (schatting)  5.429

Vreemd vermogen

Op basis van onze inschatting dat het resultaat van het IPO over 2019 € 0 is, gaan wij er vanuit dat het eigen vermogen per 31 december 2019 gelijk is aan 1 januari 2019.

Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
per 01-01-2019 20.577
per 31-12-2019 (schatting) 20.577

Risico's

De provincie voorziet geen risico's.

Westerschelde Ferry B.V.

Vestigingsplaats

Vlissingen

Oprichting/deelname provincie

1 januari 2015

Publiek belang

Deze vennootschap heeft ten doel om vanaf 1 januari 2015 voor een periode van minimaal 4 jaar in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens viceversa.

Programma begroting

Mobiliteit op maat (regionale bereikbaarheid)

Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland is 100% aandeelhouder.

Doelstelling

Deze vennootschap heeft ten doel om vanaf 1 januari 2015 voor een periode van minimaal 4 jaar in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens viceversa.

Bezoldiging

Westerschelde Ferry B.V. heeft geen eigen directeur in loondienst. Er is sprake van inhuur van een directie middels detachering.

Aandeelhouderstrategie

N.v.t.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2018 bedroeg -/- € 597.497 negatief. Het  verwacht financieel resultaat over 2019 bedraagt € 137.905,- positief.  In de komende Algemene vergadering van Aandeelhouders zal het definitieve resultaat worden vastgesteld.

Dividenduitkering

N.v.t.

Financieel belang

100 %

Eigen vermogen

Eigen Vermogen  
Per 01-01-2019: -/- € 41.294
Per 31-12-2019: (schatting) € 596.611

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen   
Per 01-01-2019: € 1.034.142
Per 31-12-2019: (schatting) € 597.816

Risico's

In december 2018 hebben Provinciale Staten, na onderzoek door het adviesbureau Royal Haskoning-DHV naar de toekomstbestendigheid en exploitatie van de Westerschelde Ferry, besloten in 2019 incidenteel een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen ter versterking van het eigen vermogen van de WSF BV om fluctuaties in de kosten op te kunnen vangen en met ingang van 1 april 2019 (start nieuwe concessieperiode) een structureel bedrag ad. maximaal € 500.000 per jaar middels een verhoging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de WSF BV beschikbaar te stellen met bepalingen in de concessievoorwaarden om ongeoorloofde staatsteun te voorkomen. Hiermee wordt mogelijk gemaakt om de exploitatie duurzaam in stand te houden en de bedrijfsvoering van de WSF BV te versterken om meer zelfstandig te opereren met de nieuwe concessie als inhoudelijk kader. Er is een risico dat het Eigen Vermogen van de Westerschelde Ferry BV ontoereikend is om mogelijke verliezen de komende jaren op te kunnen vangen. In dat geval is een agiostoring van de Provincie als aandeelhouder noodzakelijk.

Op 9 juli 2019 heeft de Provincie Zeeland een intentieverklaring getekend met de directie van de NV WST met als doel de WSF BV als dochteronderneming onder te brengen bij de NV WST. In de getekende intentieverklaring is een aantal uitgangspunten opgenomen die kansrijk worden geacht om verder uit te werken. Het formele besluit hierover vindt in 2020 plaats. Vanwege de verantwoordingsvoorschriften dient er een (tijdelijke) afwaardering plaats te vinden van het aandelenkapitaal (€ 458.707 tot € 1). Via bestemming van het rekeningsaldo 2019 zal aan PS worden voorgesteld om als dekking voor deze afwaardering de bestemmingsreserve WSF te gebruiken. Pas bij een formeel besluit van PS, naar verwachting 2020, kan er sprake zijn van een definitieve afwaardering, waarbij er dan geen budgettaire consequenties zijn omdat dan de verliesvoorziening wordt aangewend.

Zeeland Seaports (ZSP)

Vestigingsplaats

Terneuzen

Oprichting/deelname provincie

1 januari 2011 – zie ook North Sea Port SE

Publiek belang

Via indirecte aandeelhouderschap in North Sea Port SE streeft de provincie naar:
• De borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse havens
• Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in Zeeland
• Bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie Zeeland,  zowel direct via North Sea Port als indirect via de aan de haveninfrastructuur verbonden ondernemingen.

Programma begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland heeft voor 50% zeggenschap in de GR ZSP en daarmee indirect voor 25% in het fusiebedrijf North Sea Port SE. De GR ZSP is voor 50% aandeelhouder van North Sea Port SE. In 2028 zullen de garanties tot nul teruggebracht worden. Het lid dat namens Provincie Zeeland zitting heeft in het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) is voorzitter.

De GR ZSP is per 1 juli 2019 opgeheven. Op 26 juni 2019 zijn door de GR ZSP de aandelen in North Sea Port SE overgedragen aan de Provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Met deze overdracht heeft de Provincie Zeeland 25% direct stemrecht in North Sea Port SE verkregen.

 

Doelstelling

Het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Zeeuwse haven- en industriecomplex in internationaal perspectief zowel op de korte als lange termijn te versterken.

Bezoldiging

N.v.t. (de GR heeft geen personeel in dienst).

Aandeelhouderstrategie

N.v.t. (voor de GR ZSP)

Financieel resultaat

€ 0 (er vinden geen activiteiten plaats in de GR)

Dividenduitkering

N.v.t.

Financieel belang

Kapitaalbelang tot 26 juni 2019 is 25% in North Sea Port SE. Geen deelnemersbijdrage.

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: € 160.637
Per 31-12-2019: €  0

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2019: € 0
Per 31-12-2019: € 0

Risico's

De Provincie Zeeland heeft tot 26 juni 2019, getrapt via de GR ZSP, een belang van 25% in North Sea Port SE. Het eigen vermogen van North Sea Port SE bedraagt eind 2018 € 281 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. In dat geval kunnen garanties ingeroepen worden. Het totaal aan garanties bedraagt op 31-12-2019 € 525 miljoen + P.M. met betrekking tot de waarde van de derivatenportefeuille (deze waarde fluctueert). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat er een bedrag van € 262,5 + P.M. miljoen opgevraagd kan worden. Indien North Sea Port geconfronteerd wordt met forse tegenvallers en hoge kosten, kan een dergelijke situatie ontstaan. Provincie Zeeland zal alsdan een beroep doen op de door North Sea Port Se afgegeven 'vrijwaring'. North Sea Port SE vrijwaart Provincie Zeeland tegen en zal Provincie Zeeland volledig schadeloos stellen voor en ter zake van Garantiebetalingen.