1.6 Programma Culturele infrastructuur en monumenten

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Cultuur is een kerntaak van de Provincies en zien we als belangrijke pijler voor een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat, dus voor wonen, werken, studeren, ondernemen en persoonlijke ontwikkeling (onderwijs en cultuureducatie) en sociaal contact. En uiteraard ook voor de toeristische aantrekkingskracht, als stimulans voor meer Zeeuwse beleving, overnachtingen en bestedingen.

In nauwe samenwerking met de Z4 is het Bidbook “Samen in Zee, Cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid” opgesteld om zo een stevig beeld neer te zetten van Zeeland als een regio met een - in de context van Nederland  - bijzonder en onderscheidend profiel op het vlak van cultuur en stedelijkheid.  Het Bidbook is in juni 2018 verschenen.

Het Bidbook is opgesteld tegen de achtergrond van:

1.     'Zeeland in stroomversnelling' waarin de commissie Balkenende stelt dat cultuur in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van Zeeland. De commissie Balkenende ziet cultuur als onmisbare schakel in het keren van de geleidelijke achteruitgang in bewoners en voorzieningen naar het bundelen van krachten richting duurzame economische structuurversterking, waarbij inzet op stedelijke aantrekkelijkheid noodzakelijk is.

2.     De nieuwe cultuurnotasystematiek van het rijk vanaf 2021.

3.     Het feit dat Zeeland weinig stedelijk profiel/imago heeft (kunst, cultuur, werk, onderwijs etc.) maar zo’n profiel wel essentieel is voor een aantrekkelijk vestigingsimago om (ook) (young) professionals.

 

De uitwerking van de kansen en actiepunten in het Bidbook vormt een opmaat tot een herpositionering van Zeeland als provincie met, naast de bekende kwaliteiten (land, zee, pionierszin, ruimte), net zo goed een helder stedelijk cultureel profiel. Dat profiel kent regionale, nationale en internationale aspecten, benadrukt de korte afstand van Zeeland tot grote stedelijke gebieden en is het product van een creatieve wisselwerking tussen diverse sectoren.

Kortom cultuur wordt als middel ingezet voor het versterken van de stedelijke aantrekkelijkheid en het daarmee onlosmakelijk verbonden ‘ommeland’.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
  • Uitvoering Bidbook Cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijk
  • Anticiperen op nieuw beleid OCW vanaf 2021
  • (Talent)ontwikkeling jongeren (cultuureducatie, amateurkunst, creatieve economie)
  • Cultureel erfgoed (inclusief herbestemming en duurzaamheid)
  • Bijdragen Kunsten aan de Zeeuwse identiteit, het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en de promotie van Zeeland
  • Versterken samenwerking met gemeenten via regioarrangementen

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

Reguliere taken:

Als basistaken voor culturele infrastructuur en monumenten zijn de volgende kerntaken te noemen:

•    Bibliotheekwet (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, Wsob)

•    Erfgoedwet

Cultuur en erfgoed

Terug naar navigatie - Cultuur en erfgoed

In 2019 is de samenhang tussen cultuur en erfgoed met andere opgaven op de strategische agenda verder uitgewerkt, in overleg met gemeenten, culturele en andere maatschappelijke organisaties.

 

Het Bidbook “Samen in Zee, Cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid” en de uitvoering daarvan (samen met alle stakeholders en de Z4) is hierbij leidend geweest. Het Bidbook is een middel om de cultuur in en vanuit Zeeland en met name die in de stedelijke gebieden in Zeeland op de landelijke kaart te zetten. Dit door acties uit het Bidbook concreet gestalte te geven, te beginnen met het realiseren van een kunst- en culiroute (actiepunt uit het rapport Balkenende) én door het Bidbook te gebruiken als basis voor de citymarketing van Zeeland.

Tegelijkertijd is hiermee ook ingespeeld op de verkenning “Cultuur voor stad, land en regio, de rol van stedelijke regio’s in het cultuurbestel” van de Raad voor Cultuur uit 2017. De Raad schrijft hierin dat stedelijke cultuurregio’s in de toekomst een sleutelrol in het Nederlandse cultuurstelsel kunnen vervullen. Dit biedt  kansen voor culturele uitingen vanuit Zeeland om een betere ingang te krijgen bij bijvoorbeeld landelijke fondsen.

Het Bidbook sluit tevens aan bij de uitnodiging van de minister van OCW (Beleidsbrief april 2018) aan samenwerkende gemeenten en provincies, om stedelijk en culturele profielen op te stellen waarin zij hun gezamenlijke visie op kunsten cultuur in de regio beschrijven, de uitdagingen die zij gezamenlijk zien en willen oppakken, de wijze waarop het rijksbeleid, lokaal beleid en regionale samenwerking kunnen bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen en de wijze waarop een en ander bijdraagt aan het landelijke cultuurbeleid.

De opgave richt zich op alle Zeeuwse inwoners, de bezoekers én op hen die zich hier willen vestigen. We hebben daarbij specifieke aandacht voor de relatie met Zeeuwse jongeren in aansluiting op de versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid van Zeeland. Wij vinden het daarbij belangrijk om aandacht te besteden aan cultureel erfgoed en creatieve economie om zo de stad aantrekkelijk te maken en (jonge) mensen te behouden in Zeeland.

Maatschappelijk effect Cultuur en erfgoed

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect Cultuur en erfgoed

In samenwerking met interne en externe partners realiseren van een toekomstbestendige culturele infrastructuur die toegankelijk is voor een breed publiek en dienstbaar aan het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Culturele infrastructuur

Terug naar navigatie - Culturele infrastructuur

In samenwerking met externe partners bijdragen aan een toekomstbestendige culturele infrastructuur gericht op de Zeeuwse inwoners, de bezoekers en hen die zich hier willen vestigen en als basis voor het versterken van de stedelijke aantrekkelijkheid als motor voor de ontwikkeling van vitale Zeeuwse regio’s.

G

In samenwerking met de Zeeuwse instellingen en gemeenten (w.o. Z4) is hier invulling aan gegeven. Met Z4 is verder uitvoering gegeven aan de prioriteiten van het bidboek cultuur.

Acties

Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Cultureel erfgoed

Het materieel en immaterieel erfgoed van Zeeland wordt zoveel mogelijk behouden, op een duurzame manier beheerd en ontsloten voor een breed publiek.

G

Aan dit onderdeel is invulling gegeven met de bijbehorende drie acties.

Acties

Kunsten

Terug naar navigatie - Kunsten

Het vanuit de artistiek inhoudelijke kwaliteit van de kunsten bijdragen aan de Zeeuwse identiteit, het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en de promotie van Zeeland.

G

De jaarprogramma's van de kunsteninstellingen opgenomen in de cultuurnota zijn uitgevoerd. 

Acties

(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Terug naar navigatie - (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Het stimuleren van een doorgaande leerlijn cultuureducatie (van primair onderwijs tot en met hogeren universitair onderwijs) bij zowel de culturele instellingen als bij het onderwijs in Zeeland en het ondersteunen van talentontwikkelingstrajecten voor jongeren. 

G

Via prestatie-afspraken met verschillende organisaties is invulling gegeven aan cultuureducatie en talentontwikkelingen voor kinderen en jongvolwassen. In 2019 is een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor optimalisatie

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal bezoekers Zeeuwse musea

527.199

517.276

552.276

552.276

583.716

Aantal toekenningen voor restauratie rijksmonumenten

4

4

4

4

3

Restauratievolume 

Gegevens  bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij bron niet beschikbaar

22%

Gegevens bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij de bron (Databank Erfgoedmonitor)niet beschikbaar

Aantal leerlingen cultuureducatie VO-MBO-HBO

7.509

6.648

7.000

7.000 

8.300

Aantal deelnemers JeugdTheaterSchool Zeeland

259

264

215

221

276

Aantal leerlingen restauratie opleidings project

17

11

12

15

15

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doel

Indicator

Stand 2018

Streefwaarde 2019

Einddoel

Stand

2019

Toekomstbestendige culturele infrastructuur

 

Receptieve deelname aan activiteiten van Zeeuwse inwoners van 16 jaar en ouder (monitoring ZB) in aantallen

180.000 *

180.000

180.000

180.000

(Talent) ontwikkeling en cultuureducatie jongeren PO en VO

 

Deelname aantal leerlingen cultuureducatie PO

36.900 **

36.900

36.900

36.900

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
Lasten
060101-Toekomstbestendige culturele infrast 14.782 380 15.162 14.988 -174
060102-Cultureel erfgoed 2.359 18 2.377 2.828 451
060103-Kunsten 386 5 392 391 0
060104-Talentontwikkeling jongeren 479 33 512 511 -1
069999-Ambtelijke inzet 520 11 531 531 0
Totaal Lasten 18.527 447 18.975 19.250 276
Baten
060101-Toekomstbestendige culturele infrast 1.318 0 1.318 1.351 33
060102-Cultureel erfgoed 0 183 183 700 517
Totaal Baten 1.318 183 1.501 2.050 550
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -17.209 -265 -17.474 -17.200 274
Onttrekkingen
980699-Bestemmingsreserves-Pr.6 325 0 325 325 0
Toevoegingen
980699-Bestemmingsreserves-Pr.6 250 289 539 539 0
Mutaties reserves 75 -289 -214 -214 0