Toelichting

G

Kwaliteit

Net als andere jaren is goed samengewerkt met het Kavelruilbureau. In 2019 is, in het kader van de wens om te komen tot een versnelling van de ontwikkelopgave van het Natuurnetwerk, per regio de ontwikkelopgave met het team vastgoed en de kavelruilcoördinatoren doorgenomen. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete kansen waarover de provincie met de eigenaren van de percelen in overleg is. Naast de ontwikkelopgave voor het Natuurnetwerk heeft de inzet van het kavelruilbureau in combinatie met de grondbank ook bijgedragen aan andere doelen zoals landbouw (structuurverbetering), verkeersveiligheid, infrastructuur, wateropgaven (KWR/WB21) etc. Zie ook de paragraaf grondbeleid.