Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen

Terug naar navigatie - Gebeurtenissen

Bij het opmaken van de jaarrekening is er sprake van gebeurtenissen na balansdatum die op grond van het BBV moeten worden verwerkt en/of toegelicht in de jaarrekening.

Marinierskazerne

Terug naar navigatie - Marinierskazerne

Op 14 februari 2020 heeft het Kabinet een tweetal voorgenomen én aan elkaar gekoppelde besluiten genomen, zoals in de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 14 februari 2020, kenmerk BS2020002690, aan de Tweede Kamer heeft bericht. Het betreffen:

  1. het voorgenomen besluit om de kazerne niet in Vlissingen te bouwen, en
  2. het voorgenomen besluit tot compensatie die hieraan op een rechtvaardige wijze tegemoet komt

Tevens is in deze brief het volgende aangegeven: “Het kabinet realiseert zich dat het voorbije proces en het voorgenomen besluit om de kazerne niet in Vlissingen te bouwen in strijd is met de gesloten bestuursovereenkomsten en er daarom noodzaak is tot compensatie voor Zeeland en Vlissingen. Hiermee ligt er een opgave voor het kabinet. Het kabinet hecht aan een zorgvuldig vervolgproces dat gezamenlijk met de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen wordt doorlopen. Het kabinet heeft daarom ook het voorgenomen besluit genomen tot compensatie die hieraan op een rechtvaardige wijze tegemoet komt. Deze adviseur krijgt daarbij de opdracht de compensatie langs drie sporen te bezien. Allereerst brengt de adviseur, gezien het recht van de Zeeuwse contractpartners op compensatie van de gemaakte kosten, de kosten die partijen hebben gemaakt in de uitvoering van de gesloten bestuursovereenkomsten in kaart. Ten tweede dient deze adviseur, rekening houdend met gerechtvaardigde verwachtingen, een pakket aan concrete maatregelen voor te bereiden waarmee de economische structuur in Zeeland en Vlissingen kan worden versterkt. Hierbij dient de adviseur de mogelijkheden om het beeld van het vestigingsklimaat in Zeeland te versterken, te betrekken. Dit advies moet leiden tot een voor zowel Zeeland, Vlissingen als kabinet aanvaardbaar compensatiepakket dat recht doet aan de geleden directe schade, alsook perspectief biedt op duurzame sociaaleconomische effecten voor de regio vergelijkbaar met wat de beoogde komst van de marinierskazerne de regio zou hebben gebracht”.

In het Kamerdebat op 20 februari 2020 zijn diverse moties aangenomen, waarin is aangedrongen op een adequate en ruimhartige compensatie voor de drie genoemde sporen: Vergoeden gemaakte kosten/gederfde inkomsten, vergelijkbaar sociaaleconomische structuurontwikkeling vergelijkbaar met de effecten van de marinierskazerne en een vergoeding voor de imagoschade van het vestigingsklimaat. Op 6 maart 2020 is de speciale adviseur aangesteld, dhr. Wientjes. Aansluitend is hij met de werkzaamheden begonnen.

Naast een bestuursovereenkomst is er ook een erfpachtcontract afgesloten met Defensie. Het erfpachtcontract is in verleden overeengekomen met als beoogd doel het beschikbaar stellen van de benodigde gronden voor het realiseren van de marinierskazerne op deze gronden, waarbij het juridische eigendom bij de regio blijft. De afgesloten overeenkomsten tussen de Provincie Zeeland en Defensie zijn tot op heden niet opgezegd en daarmee nog rechtsgeldig. De voorgenomen besluiten van het Kabinet zijn ook niet direct gerelateerd aan het al dan niet opzeggen van het erfpachtcontract door Defensie. Er bestaat dan ook de mogelijkheid dat Defensie de gronden op een andere wijze wil gaan inzetten.

De jaarrekening 2019 is opgemaakt vanuit het uitgangspunt dat het erfpachtcontract wordt gehandhaafd. Dit erfpachtcontract dient – overeenkomstig de notitie erfpacht BBV - als grondslag voor de waardering van de gronden. De balanswaarde per 31 december 2019 van de gronden uitgegeven in erfpacht aan Defensie bedraagt € 13,3 miljoen. Indien de voorgenomen besluiten worden omgezet in definitieve besluiten kan dit indirect een negatieve impact hebben op de waardering van deze gronden. Tegelijkertijd zal dat dan leiden tot compensatie vanuit Rijk voor deze negatieve gevolgen.

Door de Provincie Zeeland is een ingebreke-/aansprakelijkheidsstelling aan de Staat der Nederlanden verzonden op 19 februari 2020, om daarmee formeel onze rechten veilig te stellen.

COVID-19

Terug naar navigatie - COVID-19

Ook het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Wel houdt het coronavirus de maatschappij in haar greep en dit zal – naar verwachting – de komende tijd ook zo blijven. De gevolgen van het coronavirus en de vanuit de regering getroffen (ingrijpende) maatregelen raken naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna.

De effecten van de aanpak van het coronavirus raakt ook de uitvoering, dienstverlening en besluitvorming binnen de Provincie. Gelet op de maatregelen die zien op de beperking van fysieke contacten, zijn de komende weken fysieke vergaderingen in (zeer) beperkte mate, dan wel geheel niet mogelijk. Dit kan de komende periode de continuïteit van de besluitvorming, dienstverlening en/of uitvoeringstaken van  decentrale overheden raken. Via alternatieve procedures en ict-maatregelen proberen we de dienstverlening en besluitvorming zo veel mogelijk doorgang te laten vinden.

We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.