Toelichting

O

Kwaliteit

Er zijn in 2019 diverse stappen gezet om het IBT transparanter, risicogericht en uniformer vorm te geven, in nauw overleg met BZK en het IPO. 

De Agenda toekomst van het toezicht (ATT) is in december 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden door provincies en het Rijk. In 2019 zijn de actielijnen hieruit uitgewerkt. Dit actieplan zal in 2020 worden aangeboden aan de Tweede Kamer, PS worden hierover t.z.t. geïnformeerd.  Uiteindelijk wordt gestreefd naar een uniform toezichtkader in 2022.