2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op het beheer en onderhoud van de provinciale kapitaalgoederen. Het gaat daarbij om de eigendommen van de Provincie met een meerjarig nut en de daarbij behorende instandhoudingskosten (beheer en onderhoud). Deze onderdelen lopen door de gehele begroting heen en zijn veelal financieel omvangrijk.

We gaan in op het beleid ten aanzien van het onderhoudsniveau, de huidige onderhoudsstaat en de onderhoudsplannen. Het in stand houden van de provinciale kapitaalgoederen wordt drie categorieën ingedeeld: klein/dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging/ reconstructie. De begrote en gerealiseerde instandhoudingskosten van de provinciale kapitaalgoederen worden in deze paragraaf gepresenteerd.

Hieronder wordt dit voor de volgende kapitaalgoederen uiteengezet: infrastructuur en provinciale gebouwen. Riolering is een onderdeel dat niet van toepassing is

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

·          Verdere implementatie assetmanagement.

·          Instandhouding van de provinciale infrastructuur, waarbij zij minimaal voldoet aan het basisniveau (wet- en regelgeving en goed rentmeesterschap).

·          Groot onderhoud via voorziening groot onderhoud infrastructuur.

·          Geen achterstallig onderhoud

Acties

Terug naar navigatie - Acties

 

Doelstellingen 2019

Realisatie

Verankering Assetmanagement

De in 2018 nieuw opgezette organisatiestructuur van afdeling I&V heeft in 2019 verder vorm gekregen. De hernieuwde team- en taakindeling van de interne teams is zodanig ingericht dat die beter aansluit bij de werkwijze van Assetmanagement. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om ook de Buitendienst verder te professionaliseren en toekomstbestendig in te richten.

Nadere uitwerking Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland in Uitvoeringsstrategieën per (infrastructureel) kapitaalgoed

Bij aanvang van 2019 waren er drie Uitvoeringsstrategieën vastgesteld: droge kunstwerken, verhardingen en elektrotechnische verkeersvoorzieningen. Per 1 januari wordt voor die kapitaalgoederen voor wat betreft het groot onderhoud dan ook gewerkt met een onderhoudsreserve infrastructuur. In 2019 is gestart met het opstellen van de Uitvoeringsstrategieën voor groen, openbare verlichting en natte kunstwerken, opdat die in 2020 afgerond kunnen worden en de middelen ten behoeve van de instandhouding ervan toegevoegd kunnen worden aan de onderhoudsreserve infrastructuur.

Volledigheid en actualiteit integraal informatiebeheersysteem

Paspoortgegevens van de meest omvangrijke kapitaalgoederen zijn compleet en actueel. De meerjarige onderhoudsplannen van droge kunstwerken en verhardingen zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar het prijspeil per 1 januari 2019.

Onderhoud (monumentale) panden Abdijcomplex

Het onderhoud is uitgevoerd conform de meerjarenplanning onderhoud gebouwen. Dit is mede gefinancierd uit de zogenaamde BRIM-gelden (een Rijkssubsidie) voor de instandhouding van Monumenten. Dit jaar zijn de gebouwen aan de buitenzijde aanpakt waarin het Zeeuws Museum is gehuisvest, alsmede het gebouwdeel Prinsenlogement (onderdeel van het Statencomplex).

Aanpassing gebouwen in het kader van Flexibel Werken

Interne verschuivingen hebben plaatsgevonden om de provinciale gebouwen zo optimaal mogelijk te benutten. Dit doen we door te kijken naar welke opgave  welke facilitaiten nodig heeft.  Met als basis de diversiteit in de gebouwen  faciliteren we op deze manier optimaal de organisatie om haar doelen te behalen.

Implementatie Hospitality-concept (aanpassing hoofdingang Heerenlogement + aanpassing aangrenzende vergaderruimten)

Voorbereidingen zijn getroffen om de hoofdingang van het Heerenlogement aan te passen. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om de voormalige archiefruimte in dit gebouw te verbouwen tot zogenaamde 'netwerkruimte'.  Dit gaat een ruimte worden waarin we samen met externen kunnen vergaderen en werken aan projecten. Tevens brengen we met voornoemde aanpassingen de beveiliging op een hoger niveau. Start uitvoering plannen is voorzien in 2e kwartaal 2020.

Infrastructuur

Terug naar navigatie - Infrastructuur

De Provincie is als (vaar)wegbeheerder verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur. In die rol dient de Provincie ervoor te zorgen dat het areaal in goede staat van onderhoud verkeert en voldoet aan de eisen die daaraan op grond van vigerende wet- en regelgeving en beleidsplannen wordt gesteld. In tabel 2.3.1 is een globaal overzicht gegeven van het provinciaal areaal.

Tabel 2.3.1 – Provinciaal areaal infrastructuur (afgerond)

Wegen

Hoofdrijbaan

400 km

Fietspaden

280 km

Parallelwegen

110 km

Civiele kunstwerken

260 stuks

Verkeersregelinstallaties

25 stuks

Lichtmasten

3.300 stuks

Bewegwijzering

1.400 stuks

Water

Vaarweg

15 km

Beweegbare bruggen

7 stuks

Sluizen

4 stuks

Groen

Berm

600 hectare

Bomen

24.000 stuks

 

In 2019 is gewerkt aan de verdere implementatie van assetmanagement, waardoor de instandhouding van de provinciale wegen en vaarwegen doelmatiger georganiseerd   wordt.   In   maart  2018  is daartoe het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland vastgesteld door Provinciale Staten. Het Beheerkader vormt de  basis voor het verankeren van assetmanagement in de provinciale werkwijze. Hierin is de knip gemaakt tussen wat we als beheerder van infrastructuur wettelijk gezien moeten doen (basis), en wat we op grond van ambities daarop aanvullend nog willen bereiken (beleid). Bij het in stand houden van de infrastructuur wordt gekeken naar de prestaties die de kapitaalgoederen moeten leveren, de kosten die daaraan verbonden zijn en de risico's die daarbij acceptabel zijn.

 

Tabel 2.3.2 – Vastgesteld ambitieniveau infrastructurele kapitaalgoederen

Thema

Vastgesteld ambitieniveau

Kunstwerken droog

Basis

Kunstwerken nat

Basis

Elektrotechnische Verkeersvoorzieningen (o.a. VRI’s)

Basis

Verhardingen

Basis

Groen

Basis + Beleid (ecologisch bermbeheer)

Dienstverlening

Basis + Beleid (Incident Managent)

Overige infrastructurele kapitaalgoederen

Basis

 

Als nadere uitwerking van het Beheerkader wordt per infrastructureel kapitaalgoed (thema) een Uitvoeringsstrategie opgesteld. Daarin wordt per kapitaalgoed onder meer omschreven op welke wijze we omgaan met de instandhouding, de knip tussen basis en beleid en de kosten die daarmee gepaard gaan. Bij aanvang van 2019 waren de Uitvoeringsstrategieën voor droge kunstwerken, verhardingen en elektrotechnische verkeersvoorzieningen vastgesteld. Per 1 januari dit jaar wordt voor die drie kapitaalgoederen dan ook gewerkt met een onderhoudsreserve infrastructuur (groot onderhoud). In 2019 is gewerkt aan het opstellen van de Uitvoeringsstrategieën voor groen, openbare verlichting en natte kunstwerken, opdat ze in 2020 afgerond en vastgesteld kunnen worden, waarna ook die kapitaalgoederen toegevoegd kunnen worden aan de onderhoudsreserve infrastructuur. Met het implementeren van assetmanagement in de organisatie, verbetert het inzicht in meerjarige onderhoudsplanningen en de mogelijkheid tot het maken van een integrale afweging van instandhoudingsmaatregelen binnen én tussen de verschillende kapitaalgoederen. Daarnaast vindt afstemming plaats met de plannen op het gebied van de investeringsagenda wegen (instandhouding in relatie tot nieuwbouw). Bij de uitvoerende taken zoeken we tevens afstemming en samenwerking met andere wegbeheerders binnen Zeeland.

Het integrale informatiebeheersysteem is hierbij ondersteunend en voor de meest omvangrijke assets zijn de paspoortgegevens (informatie over thema, locatie, onderdelen, etc.) compleet. Actuele gegevens maken het mogelijk een solide doorrekening te maken (een doorkijk van minimaal 10 jaar). De meerjarige onderhoudsplanningen volgend uit de Uitvoeringsstrategieën zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar het prijspeil per 1 januari 2019.

Op het gebied van organisatiestructuur is in 2019 verder doorgegaan op de ingezette koers uit het voorafgaande jaar: de team- en taakindeling vormgeven, zodanig dat deze aansluit bij de werkwijze van assetmanagement. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een visie op de Buitendienst om ook die verder te professionaliseren en toekomstbestendig in te richten. Dit zal in 2020 verder vormkrijgen.

Er waren voldoende middelen in 2019 om het vastgestelde kwaliteitsniveau te waarborgen. Een overzicht van het totaal aan begrote en gerealiseerde kosten staat in onderstaande tabel.

Onderhoudskosten infrastructuur

Terug naar navigatie - Onderhoudskosten infrastructuur

Het kleine overschot op wegen is toe te kennen aan werkzaamheden die aanvankelijk (eind) 2019 gepland stonden, maar omwille van omstandigheden naar 2020 doorgeschoven zijn. De overschrijding op vaarwegen is met name toe te schrijven aan onvoorziene werkzaamheden binnen het klein onderhoud aan de natte objecten. De onderbesteding op groen is voornamelijk veroorzaakt door minder inzet (uren) van de maaiaannemer dan op voorhand ingeschat.

(bedragen x € 1.000)
Categorie Begroting Begroting na wijziging Realisatie Verschil
Wegen 10.723 8.094 8.048 45
Vaarwegen 2.379 2.908 2.963 -55
Groen 971 1.068 1.046 22
Totaal onderhoud infra 14.073 12.070 12.057 12

(Vervangings)investeringen infrastructuur

Terug naar navigatie - (Vervangings)investeringen infrastructuur

De werkzaamheden van twee van de vijf investeringskredieten binnen de categorie wegen zijn in 2019 uitgevoerd en afgerond binnen beschikbaar budget. De andere drie projecten lopen ook in 2020 nog door en dienen dus beschikbaar te blijven. De werkzaamheden van het beschikbaar gestelde krediet op vaarwegen is in 2019 uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2020 wordt definitieve oplevering en afronding van dit project verwacht. Voor meer informatie omtrent de kredieten verwijzen we u naar bijlage 4 van de jaarrekening 'Staat van restant investeringskredieten'.

(bedragen x € 1.000)
Categorie Begroting Begroting na wijziging Realisatie Verschil
Wegen - 1.864 369 1.495
Vaarwegen - 119 361 -242
Groen - - - -
Totaal onderhoud infra - 1.983 730 1.253

Provinciale gebouwen

Terug naar navigatie - Provinciale gebouwen

Bedrijfsgebouwen Infrastructuur.

De bedrijfsgebouwen Infrastructuur zijn de wegensteunpunten en de bedieningsgebouwen voor het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug. 

Met de gemeente Goes worden de mogelijkheden bezien om samen een Wegensteunpunt te realiseren in de Poel te Goes. Dit als alternatief voor het nog te realiseren Wegensteunpunt Sloeweg. 

Het Wegensteunpunt Mauritsfort te Hoek is geschikt gemaakt voor samenwerking met het Waterschap.

Voor het meerjarig groot onderhoud is een aparte voorziening gemaakt. Dit is gedaan op basis van de een geactualiseerde 10-jarige meerjarenplanning onderhoud provinciale gebouwen. 

Momenteel is er geen sprake van achterstallig onderhoud

Fietsvoetveer

Terug naar navigatie - Fietsvoetveer

In 2004 zijn de gebouwen, aanlandingsvoorzieningen en twee SWATH-schepen voor het fietsvoetveer gekocht en in gebruik genomen. De provincie verhuurt ze aan de exploitant van het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens, de Westerschelde Ferry B.V. In de huurovereenkomst voor de schepen is vastgelegd dat de Westerschelde Ferry BV verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de schepen. De gebouwen en aanlandingsvoorzieningen worden door de provincie onderhouden. In onderstaande tabel staan de onderhoudskosten weergegeven.  Het onderhoud aan de faciliteiten van de fast ferry is conform planning en raming uitgevoerd.

(Bedragen x € 1.000)
Categorie Begroting Begroting na wijziging Realisatie Verschil
Fietsvoetveer 835 990 991 -1
Totaal onderhoud fiets-voerveer 835 990 991 -1

(Vervangings)investeringen fietsvoetveer

Terug naar navigatie - (Vervangings)investeringen fietsvoetveer

De werkzaamheden voor het vervangen van het leidingwerk van de brandstofbunker van de SWATH-schepen zijn in 2019 niet gestart. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet bleek ontoereikend na de gedane inschrijvingen door de markt. Na ophoging van het krediet zal het werk in 2020 uitgevoerd worden.

(bedragen x € 1.000)
Categorie Begroting Begroting na wijziging Realisatie Verschil
Investeringen Fietsvoetveer - 270 - 270
Totaal investering fietsvoetveer - 270 - 270

Kantoorgebouwen, waaronder Provinciehuis

Terug naar navigatie - Kantoorgebouwen, waaronder Provinciehuis

De provinciale kantoorgebouwen betreffen het Abdijcomplex, inclusief het deel van het Zeeuws Museum en het pand Schuytvlot (huisvesting Erfgoed Zeelabnd). Het beheer en onderhoud aan deze gebouwen wordt gereguleerd in een meerjarig Beheerplan (BOS). Het onderhoud is opgebouwd uit bouwkundig onderhoud en installatietechnisch onderhoud.   

  • Installatietechnisch onderhoud is gebaseerd op de NEN 2767 (conditiemeting voor bouw- en installatiedelen).
  • De inventarisatie en inspectie is uitgevoerd door een externe partij en is ook gebruikt voor de gehouden aanbesteding van het installatietechnisch onderhoud.

  • De planning van dit onderhoud is waar nodig aangepast aan de planning van investeringen in de gebouwen en bouwkundige renovaties, zodat deze werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd worden.

Bouwkundig onderhoud

  • Planning bouwkundig onderhoud is gebaseerd op de inspectierapporten van de Monumentenwacht. Deze inspecties worden tweejaarlijks uitgevoerd. Het onderhoud wat geclassificeerd wordt als slecht (herstellen binnen 0-1 jaar) en matig (herstellen binnen 1-3 jaar) wordt opgenomen in de meerjarenraming.

  • Ook grotere renovaties van gebouwen, waarbij geen bouwkundige aanpassingen aan het gebouw worden uitgevoerd, zijn hierin opgenomen.

Voor het meerjarig groot onderhoud is een aparte voorziening groot onderhoud provinciale gebouwen gevormd. Dit is gedaan op basis van een geactualiseerde 10-jarige meerjarenplanning onderhoud provinciale gebouwen.  Het overschot dat is ontstaan dient te worden toegevoegd aan de hiervoor genomede voorziening. Dit als voeding voor gepland groot onderhoud de komende jaren.

(bedragen x € 1.000)
Categorie Begroting Begroting na wijziging Realisatie Verschil
Onderhoud en vervanging abdijcomplex 831 636 619 17
Onderhoud gebouwen en terreinen 271 271 294 -22
Zeeuws museum inclusief depots 264 214 149 65
Pand Schuytvlot 67 67 26 42
Totaal kapitaalgoederen gebouwen 1.433 1.188 1.086 102

BRIM-subsidie

Terug naar navigatie - BRIM-subsidie

Er is een BRIM subsidie verstrekt voor het meerjarig bouwkundig onderhoud van de monumentale panden. Op basis hiervan zal 50 % van de kosten worden gesubsidieerd. Deze bedragen zijn in de meerjarenraming verwerkt. 

Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud.