Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking

De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloning van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, thans aangeduid als ‘Wet normering topinkomens’ (WNT). Voor 2019 is het algemeen maximum € 194.000,- inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever. De WNT geeft aan dat de provincie verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionarissen op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Voor de Provincie Zeeland houdt dit in dat de bezoldiging van de algemeen directeur en  griffier opgenomen moet worden in de jaarstukken. In 2019 betreft dit de volgende personen:

Bedragen x € 1
Naam A. Smit F.J. van Houwelingen
Functiegegevens Secretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1 1
Gewezen topfunctionaris? Nee Nee
(Fictieve dienstbetrekking) Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 145.708 115.410
Beloningen betaalbaar op termijn 20.203 19.478
Subtotaal 165.911 134.888
Individueel toepaseelijke bezoldigingsmaximum 194.000 194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.
Totaal bezoldiging 165.911 134.888
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2018
Functiegegevens Secretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Deelfactor 2018 in fte 1 1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 142.397 105.847
Beloningen betaalbaar op termijn 18.630 17.483
Bezoldiging 161.027 123.330
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 189.000
Totale bezoldiging 161.027 123.330
Bedragen x € 1 P. Joosse
Functiegegevens
Funtie(s) bij beïndiging dienstverband Griffier
Omvang dienstverband 1
Jaar waarin dienstverband is geëndigd 2018
Uitkering wegens beëindiging dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 27.293
Individueel toepasselijk maximum 75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 13.646
Waarvan betaald in 2019 13.646
Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Anti-cumulatiebepaling

Terug naar navigatie - Anti-cumulatiebepaling

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).