Toelichting

O

Kwaliteit

In 2019 is met de Zeeuwse gemeenten gestart met het opstellen van gezamenlijk VTH beleid.  In het kader van het milieuprogramma 2018-2022 zijn de DCMR en RUD Zeeland verder gegaan met het uitvoeren van het projectplan zeer zorgwekkende stoffen. Eind 2019 hebben GS het Schone Lucht Akkoord getekend. In 2019 is gestart met het onderzoek naar nut en noodzaak van een eventuele uitbreiding van het Zeeuwse luchtmeetnet. Eind 2018 is besloten dat een evaluatie van de afrekensystematiek PxQ van de RUD Zeeland wordt uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2019 afgerond en in de 1e helft van 2020 worden de financiële consequenties daarvan in beeld gebracht. Op grond van de evaluatieresultaten is eind 2019 besloten dat de afrekening per product via de PxQ systematiek niet vanaf 2020 kan worden ingevoerd. Vanaf oktober 2019 worden de Brzo werkzaamheden door personeel in dienst van de DCMR uitgevoerd. De coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak) kon vanwege het ontbreken van voldoende personele capaciteit niet in 2019 worden opgepakt.