Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2024
  1. Blz. 2 Begroting 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding begroting
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Begroting 2024 in één oogopslag
    1. Blz. 7 Begroting 2024 in één oogopslag
   3. Blz. 8 1-1 Grote projecten
    1. Blz. 9 Inleiding Grote projecten
     1. Blz. 10 Inleiding
     2. Blz. 11 Grote projecten
     3. Blz. 12 Mijlpalen 2024
     4. Blz. 13 Uitgangspunten grote projecten
     5. Blz. 14 Kader grote projecten
     6. Blz. 15 Wat mag het kosten?
    2. Blz. 16 Natuurpakket Westerschelde
     1. Blz. 17 Omschrijving
     2. Blz. 18 Risico's
     3. Blz. 19 Genomen besluiten
     4. Blz. 20 Doelstelling
      1. Blz. 21 Realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform de Herijking Natuurpakket Westerschelde
       1. Blz. 22 Invulling geven aan de overige afspraken (landbouwflankerend beleid, grensoverschrijdende samenwerking Landschapspark Zwinstreek, Grenspark)
       2. Blz. 23 Mogelijk maken van recreatief medegebruik in de Hedwigepolder (panoramaheuvel en bijbehorende infrastructuur)
       3. Blz. 24 Na afronding van de natuurherstelprojecten inregelen van het beheer en het opvolgen van projecten door middel van monitoring.
       4. Blz. 25 Realisatie van het project Zimmerman
    3. Blz. 26 Waterdunen
     1. Blz. 27 Omschrijving
     2. Blz. 28 Risico's
     3. Blz. 29 Genomen besluiten
     4. Blz. 30 Doelstelling
      1. Blz. 31 Een oplossing voor kustveiligheid
      2. Blz. 32 Een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied
       1. Blz. 33 Afronding en nazorg van het project
      3. Blz. 34 Natuurherstel van de Westerschelde
       1. Blz. 35 Getijdenduiker volledig operationeel
    4. Blz. 36 Zanddijk
     1. Blz. 37 Omschrijving
     2. Blz. 38 Voortgang algemeen
     3. Blz. 39 Risico's
     4. Blz. 40 Genomen besluiten
     5. Blz. 41 Doelstelling
      1. Blz. 42 De verkeersveiligheid is verbeterd, de bereikbaarheid van Yerseke is vergroot en er is minder onderhoud nodig voor de N673.
      2. Blz. 43 Samenwerkingsmogelijkheden zijn benut, de zogenaamde meekoppelkansen, ter verbetering van de spoorveiligheid en de behartiging van de belangen van de omgeving.
    5. Blz. 44 Traverse Kapellebrug
     1. Blz. 45 Omschrijving
     2. Blz. 46 Voortgang algemeen
     3. Blz. 47 Risico's
     4. Blz. 48 Genomen besluiten
     5. Blz. 49 Doelstelling
      1. Blz. 50 Doelstelling reconstructie Kapellebrug
       1. Blz. 51 Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Hulst
       2. Blz. 52 Vernieuwen en verleggen kabels en leidingen door DNWG
       3. Blz. 53 Aanbesteding en gunning van de reconstructie van de Gentsevaart en de werkzaamheden aan het riool
       4. Blz. 54 Verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning
       5. Blz. 55 Samen met aannemer de omgeving informeren over de start van de werkzaamheden
       6. Blz. 56 Starten door de aannemer met de reconstructie
   4. Blz. 57 1-2 Strategische opgave
    1. Blz. 58 Landelijk Gebied en Stikstof
     1. Blz. 59 Omschrijving
     2. Blz. 60 Ambitie
     3. Blz. 61 Inzet
     4. Blz. 62 Proces
     5. Blz. 63 Te behalen resultaten 2024
     6. Blz. 64 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 65 2 Programma Woonplaats Zeeland
    1. Blz. 66 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 67 Speerpunten
    3. Blz. 68 Beleidskader
    4. Blz. 69 Reguliere taken
    5. Blz. 70 Deltawateren
    6. Blz. 71 Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
    7. Blz. 72 Omgevingswet en Ruimtelijke Ordening
    8. Blz. 73 Wonen
    9. Blz. 74 Beter benutten van regionale bedrijventerreinen
    10. Blz. 75 Milieu
    11. Blz. 76 Doelstelling
     1. Blz. 77 Law Delta
      1. Blz. 78 Afronden (ruimtelijke) procedures samen met de gemeente Vlissingen en het Rijk.
     2. Blz. 79 Voorbereiding omgevingswet
      1. Blz. 80 Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken.
      2. Blz. 81 Nieuwe interne- en externe samenwerkingsstructuren/werkprocessen.
      3. Blz. 82 Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet
     3. Blz. 83 Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
      1. Blz. 84 Kiezen voor passende doelgroepen: verbreden Zeeuwse identiteit en imago
      2. Blz. 85 Stimuleren spreiden van toerisme in tijd en ruimte
      3. Blz. 86 Zorgen voor een toekomstbestendige sector met vitale bedrijven en ontwikkeling met kwaliteit
      4. Blz. 87 Zorgen voor divers aanbod
      5. Blz. 88 Effecten op leefomgeving betrekken bij recreatieve ontwikkelingen
      6. Blz. 89 Inwoners van Zeeland kennen en ervaren de meerwaarde van de vrijetijdssector op de Zeeuwse samenleving
     4. Blz. 90 Milieu: woon- en werkklimaat zijn versterkt
      1. Blz. 91 Uitvoeren Milieuprogramma 2023-2027
     5. Blz. 92 Water en Bodem met kwaliteit
      1. Blz. 93 Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen
      2. Blz. 94 Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD
      3. Blz. 95 Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen
      4. Blz. 96 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in het provinciaal waterprogramma.
      5. Blz. 97 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland.
      6. Blz. 98 Zoeken naar synergie mogelijkheden voor realisatie waterdoelen met provinciale opgaven.
     6. Blz. 99 Deltawateren
      1. Blz. 100 Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
      2. Blz. 101 Herbezinning op inzet gebiedspartijen voor Volkerak-Zoommeer naar aanleiding van gewijzigde rijksinzet
      3. Blz. 102 Leveren actieve bijdrage aan de verdere planvorming voor het Grevelingenmeer
      4. Blz. 103 Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen
      5. Blz. 104 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie
      6. Blz. 105 Voorbereiden suppletie Galgenplaat door inzet op verwerven van een EU-cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering
     7. Blz. 106 Ruimtelijke kwaliteit: wonen
      1. Blz. 107 Aanpak van flexwonen en huisvesting buitenlandse werknemers
      2. Blz. 108 Aanpak verduurzaming woningvoorraad door de inzet van duurzaamheidsleningen
      3. Blz. 109 Actualisatie van de kwalitatieve woningvraag op basis van de demografische prognose 2022
      4. Blz. 110 Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen
      5. Blz. 111 Samen met gemeenten uitvoeren actielijnen van de Zeeuwse woonagenda
      6. Blz. 112 Samen met Rijk en gemeenten uitvoering geven aan de Zeeuwse Woondeal
      7. Blz. 113 Uitvoeren van de regeling gebiedsgerichte projecten
      8. Blz. 114 Uitvoering van de subsidieregeling hergebruik leegstaande panden (HELP)
      9. Blz. 115 Uitvoering van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen
      10. Blz. 116 Zorgdragen voor de actualisatie van de regionale woningmarktafspraken
     8. Blz. 117 Ruimtelijke kwaliteit versterken: impuls bedrijventerreinen
      1. Blz. 118 Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses
      2. Blz. 119 Uitvoering van de subsidieregeling Fysieke maatregelen
      3. Blz. 120 Uitvoering van de subsidieregeling Planvorming en Procesondersteuning
      4. Blz. 121 Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019
    12. Blz. 122 Trendindicatoren
    13. Blz. 123 Doelindicatoren
    14. Blz. 124 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 125 3 Programma Balans in landelijk gebied
    1. Blz. 126 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 127 Speerpunten
    3. Blz. 128 Beleidskader
    4. Blz. 129 Reguliere taken
    5. Blz. 130 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 131 Doelstelling
     1. Blz. 132 Realisatie Natuurnetwerk
      1. Blz. 133 Blijven toepassen algemene uitgangspunten onder andere verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw.
      2. Blz. 134 Continuering inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland
      3. Blz. 135 Versnelling van realisatie van de resterende natuurontwikkelingsopgave door middel van aanbod en kansen die zich voordoen
     2. Blz. 136 Natuurbeheer en natuurbescherming
      1. Blz. 137 Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur(Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving
      2. Blz. 138 Bestrijding van schade veroorzaakt door beschermde soorten en zorgdragen voor de uitkering van schadevergoedingen voor fauna
      3. Blz. 139 De mogelijkheid onderzoeken voor het instellen van een subsidieregeling voor wolf-werende maatregelen.
      4. Blz. 140 Evalueren onderzoek RUD Zeeland naar een passend uitvoeringsniveau van het natuurtoezicht in Zeeland, na evaluatie vervolgacties bepalen.
      5. Blz. 141 Het verlenen van subsidie voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuur op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap met SKNL of nog nieuw te ontwikkelen instrumentarium.
      6. Blz. 142 Monitoring van natuurgebieden volgens landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan
      7. Blz. 143 Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer, uitvoeren door middel van tenminste twee bestrijdingsacties
      8. Blz. 144 Uitvoeren van minimaal drie projecten op het gebied van actief soortenbeleid.
      9. Blz. 145 Uitwerken van de uitkomsten van de Passende Beoordelingen voor het snijden van zeegroenten en rapen en schelpdieren, evenementen en vliegbewegingen. Dit is afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving.
      10. Blz. 146 Vergoeden en aansturen van agrarisch natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit en het landschap buiten de natuurgebieden
      11. Blz. 147 Vergoeden en aansturen van natuurbeheer op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels de kaders uit het Natuurbeheerplan
      12. Blz. 148 Vaststellen van de laatste beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen; starten met het actualiseren van de overige beheerplannen in relatie tot de stikstofproblematiek
     3. Blz. 149 Natuurherstel
      1. Blz. 150 Uitvoeren van tenminste vijf natuurmaatregelen gericht op het herstel van natuurwaarden in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
      2. Blz. 151 Uitvoeren van drie of meer nazorgprojecten in of nabij Natura2000-gebieden
     4. Blz. 152 Natuurbeleving, -verbreding en -verbinding
      1. Blz. 153 De bestaande 2700 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd
      2. Blz. 154 Doorgaan met de doelstelling om de 90% van de natuurgebieden toegankelijk en/of beleefbaar te houden.
      3. Blz. 155 Een Zeeuwse uitwerking geven aan de agenda "Natuurinclusief".
      4. Blz. 156 Het integreren en meer natuur-inclusief maken van minimaal 3 bestaande subsidieregelingen die de Provincie Zeeland nu heeft.
      5. Blz. 157 Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur en landschap en het betrekken van vrijwilligers bij de natuur
      6. Blz. 158 Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het gebied van natuurbeleving is overzichtelijk op één plaats vindbaar
      7. Blz. 159 In de praktijk brengen van de ontwikkelde brandingstrategie, in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties
      8. Blz. 160 In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten
      9. Blz. 161 Inzetten op verkrijging van de UNESCO status voor het Geopark Schelde Delta
      10. Blz. 162 Ondersteunen van het Nationaal Park Oosterschelde bij de uitvoering van haar taken
     5. Blz. 163 Een volhoudbare landbouw
      1. Blz. 164 Het optimaliseren van het zoetwatersysteem voor de Zeeuwse landbouwbouwsector
      2. Blz. 165 In 2024 nemen we tenminste twee Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) in gebruik die het mogelijk maken het landbouwbeleid te monitoren op basis van objectieve gegevens.
      3. Blz. 166 Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op de doelstelling voor de biologische sector
      4. Blz. 167 Ondersteunen van tenminste drie programma’s ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector
      5. Blz. 168 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid
      6. Blz. 169 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van functionele agrobiodiversiteit
      7. Blz. 170 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op de doelstelling voor het versterken van de positie van de boer in de keten
      8. Blz. 171 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op eiwittransitie
      9. Blz. 172 Verbeteren agrarische structuur, tenminste 300 ha kavelruilen
    7. Blz. 173 Trendindicatoren
    8. Blz. 174 Doelindicatoren
    9. Blz. 175 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 176 4 Programma Ondernemend Zeeland
    1. Blz. 177 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 178 Speerpunten
    3. Blz. 179 Reguliere taken
    4. Blz. 180 Beleidskader
    5. Blz. 181 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 182 Doelstelling
     1. Blz. 183 Concurrentiepositie logistiek
      1. Blz. 184 Ondersteunen van logistieke bedrijven in de energietransitie
      2. Blz. 185 Ondersteunen van logistieke bedrijven bij robotisering en digitalisering
      3. Blz. 186 Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect
      4. Blz. 187 Uitvoeren visie en roadmap logistiek i.s.m. Zeeland Connect
      5. Blz. 188 Vertalen actieprogramma 2020 -2023 van de Topsector logistiek naar regionaal actieprogramma en uitvoering van de goederen vervoeragenda van het Ministerie van I&W, benutten “Haagse en Europese” Middelen.
     2. Blz. 189 Arbeidsmarkt
      1. Blz. 190 Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact)
      2. Blz. 191 Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen
      3. Blz. 192 Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties
      4. Blz. 193 Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt
      5. Blz. 194 Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair)
      6. Blz. 195 Opzetten van toolbox voor werkgevers
     3. Blz. 196 Concurrentiepositie Food
      1. Blz. 197 Steunen van netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland
      2. Blz. 198 Stimuleren innovatie in de Zeeuwse agrofood en aquacultuur
      3. Blz. 199 Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur.
      4. Blz. 200 Voorzitterschap landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden
      5. Blz. 201 Stimuleren nieuwe vormen van schelpdierkweek
     4. Blz. 202 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers
      1. Blz. 203 Deelnemen aan platform ENZuid (Economisch Netwerk Zuid Nederland)
      2. Blz. 204 Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken
      3. Blz. 205 Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten
      4. Blz. 206 Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB)
      5. Blz. 207 Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland
      6. Blz. 208 Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies
      7. Blz. 209 Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
     5. Blz. 210 Campus Zeeland
      1. Blz. 211 Delta Climate Center
      2. Blz. 212 Onderbrengen onderzoeksprogramma Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken bij Delta Kenniscentrum
      3. Blz. 213 Opening en start opleidingen aan het Joint Research Center
      4. Blz. 214 Verbinden tracks Engeneering en Innovation aan (Zeeuwse) onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur en bedrijfsleven/opgaven
      5. Blz. 215 Versterken businessmodel, organiserend vermogen in intersectorale samenwerking tussen de al bestaande netwerken (professionaliseren en verbinden met eco-systeem)
      6. Blz. 216 Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO
     6. Blz. 217 Innovatie infrastructuur en - fondsen
      1. Blz. 218 Uitvoeringgeven aan investeringsprogramma Regio Deal North Sea Port District en Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet.
      2. Blz. 219 Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking
      3. Blz. 220 Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is
      4. Blz. 221 Uitvoering geven aan de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.
      5. Blz. 222 Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
      6. Blz. 223 Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen
     7. Blz. 224 Marketing en Imago
      1. Blz. 225 Continueren van de digitale marktbewerking dmv het platform www.zeeland.com en daaraan verbonden social media kanalen..
      2. Blz. 226 Samen met de netwerkpartners de positioneringsstrategie voor Zeeland uitdragen als basis voor een sterk merk Zeeland
      3. Blz. 227 Samen met de partners een zelfstandige merkorganisatie oprichten.
      4. Blz. 228 Via marketing- en promotieactiviteiten in samenwerking met regionale partners werken aan het bereiken van specifieke doelgroepen die nodig zijn voor het oplossen van actuele vraagstukken.
     8. Blz. 229 Circulaire economie
      1. Blz. 230 IPO provinciale krachtenkaart en kansenkaart circulair
      2. Blz. 231 Samenwerking Zeeuwse Overheden
      3. Blz. 232 We stimuleren de industrie om circulair te werken, o.a. door deel te nemen aan de programmalijn Circular Delta van Smart Delta Resources.
      4. Blz. 233 We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland via ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn hierin leidend.
      5. Blz. 234 We stimuleren circulair bouwen via het K&I netwerk circulair bouwen via projecten in onder andere EN Zuid-verband. We subsidiëren de Biobased Innovation Garden.
      6. Blz. 235 We stimuleren circulaire innovaties bij MKB’ers, o.a. door een bewustwordingscampagne, met als opvolging circulair/biobased innovatievouchers, het CIRCO project en Symbioses4Growth(S4G) project.
      7. Blz. 236 We werken aan de ‘duurzame havens’ samen met Portiz, NSP en Zeeuwse Milieufederatie waarbij we acties van de werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone integreren.
    7. Blz. 237 Trendindicatoren
    8. Blz. 238 Doelindicatoren
    9. Blz. 239 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 240 5 Programma Mobiliteit op maat
    1. Blz. 241 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 242 Speerpunten
    3. Blz. 243 Beleidskader
    4. Blz. 244 Reguliere taken
    5. Blz. 245 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 246 Doelstelling
     1. Blz. 247 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen
      1. Blz. 248 De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers.
      2. Blz. 249 Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden.
      3. Blz. 250 Nadere uitwerking assetmanagement door actualisatie en implementatie uitvoeringsstrategieën
     2. Blz. 251 Verbetering verkeersveiligheid
      1. Blz. 252 Algemene coördinatietaken (monitoring, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, subsidies)
      2. Blz. 253 We maken de provinciale infrastructuur veiliger en stimuleren andere Zeeuwse wegbeheerders hetzelfde te doen
      3. Blz. 254 We maken het verkeer veiliger voor kwetsbare en onervaren weggebruikers
      4. Blz. 255 We verminderen de risico’s van afleiding in het verkeer
      5. Blz. 256 We verminderen de risico’s van vermenging van landbouwverkeer met ander verkeer
      6. Blz. 257 We verminderen het aantal verkeersovertredingen.
     3. Blz. 258 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners
      1. Blz. 259 De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren
      2. Blz. 260 Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement
      3. Blz. 261 Start planuitwerking Rail Gent Terneuzen en het inrichten van de organisatie daarvoor na afronding van de Europese CEF-studie 2020.
      4. Blz. 262 Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners
     4. Blz. 263 Wegeninvesteringen
      1. Blz. 264 Wegeninvesteringen op gestructureerde wijze programmeren, rekening houdend met de relevante ontwikkelingen (inhoudelijk, financieel, bestuurlijk)
     5. Blz. 265 Bereikbaarheid voor de mensen
      1. Blz. 266 Busconcessie, dienstregeling 2024
      2. Blz. 267 Westerscheldeferry
     6. Blz. 268 Uitvoering slimme mobiliteit
      1. Blz. 269 Uitwerking fijnmazige mobiliteit.
      2. Blz. 270 Aanbesteding busconcessie.
      3. Blz. 271 Ontwikkeling hubs
      4. Blz. 272 Inrichting mobiliteitscentrale
      5. Blz. 273 Ontwikkeling MaaS-koppeling en uitrol MaaS-app Zeeland
      6. Blz. 274 Data op orde.
      7. Blz. 275 Living Lab Smart Mobility.
      8. Blz. 276 Communicatie Regionale Mobiliteitsstrategie
    7. Blz. 277 Trendindicatoren
    8. Blz. 278 Doelindicatoren
    9. Blz. 279 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 280 6 Programma Iedereen telt!
    1. Blz. 281 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 282 Cultuur
    3. Blz. 283 Erfgoed
    4. Blz. 284 Leefbaarheid en gezond leven
    5. Blz. 285 Sport
    6. Blz. 286 Wettelijke taken
    7. Blz. 287 Beleidskader
    8. Blz. 288 Doelstelling
     1. Blz. 289 Toekomstbestendige culturele infrastructuur
      1. Blz. 290 De Zeeuwse musea vertellen het verhaal van Zeeland, ondersteund door de themamusea.
      2. Blz. 291 Er is een vervolg gegeven aan de nulmeting door het ontwikkelen van een monitor van de Zeeuwse culturele infrastructuur.
      3. Blz. 292 Er is een Zeeuwse basisvoorziening gerealiseerd ter ondersteuning van de culturele infrastructuur
      4. Blz. 293 Het cultuurveld is vanuit de intrinsieke waarde verbonden met andere domeinen.
      5. Blz. 294 Verbeteren samenwerking en verbinding met culturele organisaties buiten Zeeland
      6. Blz. 295 Uitvoering geven aan het Ontwikkelprogramma voor talent
     2. Blz. 296 Cultureel erfgoed
      1. Blz. 297 De Provincie verleent subsidies in het kader van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ)
      2. Blz. 298 Het IBT beter laten functioneren waardoor problemen vroegtijdig worden opgespoord en proactief opgelost.
      3. Blz. 299 Het terugdringen van het aantal monumenten wat in matige of slechte staat verkeert, onder andere door het effectief inzetten van restauratiesubsidies en steunpuntfuncties.
      4. Blz. 300 Verduurzaming en herbestemming van erfgoed wordt ondersteund.
      5. Blz. 301 Zeeland investeert in een kwalitatief hoog archeologisch depot met voldoende capaciteit, zowel in personeel als in faciliteiten.
     3. Blz. 302 Kunsten
      1. Blz. 303 Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron
     4. Blz. 304 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren
      1. Blz. 305 Mede mogelijk maken vervoer naar culturele instellingen van leerlingen uit het Primair Onderwijs
      2. Blz. 306 Via prestatieafspraken verder uitbouwen naar een Zeeuwse aanpak cultuureducatie
     5. Blz. 307 Evenementen
      1. Blz. 308 Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport
     6. Blz. 309 Gezond leven
      1. Blz. 310 Implementatie van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur bij alle Zeeuwse gemeenten, teneinde een dekkend netwerk te realiseren, opdat iedere volwassenen van Zeeland, toegang kan krijgen tot sport, beweeg- en cultuuraanbod
      2. Blz. 311 Implementeren van ‘Fly-kids’ (=leefstijlinstrument) 2-4 jaar in de kinderopvang, zodat een doorlopende lijn wordt gecreëerd met dataverzameling van de Zeeuws Brede Screening (MQ-scan)
      3. Blz. 312 Plan van aanpak vakspecialisten in het primair onderwijs opstellen
      4. Blz. 313 We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen
     7. Blz. 314 Leefbaarheid
      1. Blz. 315 Four Freedoms Award Door Het Jaar Heen
      2. Blz. 316 Impuls Participatie
      3. Blz. 317 Inzet op jongerenparticipatie via Jouw Zeeland
      4. Blz. 318 Kader Brede Welvaart
      5. Blz. 319 Monitor Leven in Zeeland
     8. Blz. 320 Versterking zorginfrastructuur en zorgketen
      1. Blz. 321 Kader Zorg
    9. Blz. 322 Trendindicatoren
    10. Blz. 323 Doelindicatoren
    11. Blz. 324 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 325 7 Programma Bestuur
    1. Blz. 326 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 327 Speerpunten
    3. Blz. 328 Beleidskader
    4. Blz. 329 Reguliere taken
    5. Blz. 330 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 331 Doelstelling
     1. Blz. 332 Interbestuurlijk toezicht
      1. Blz. 333 Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2024, gebaseerd op het beleidskader IBT, vanaf 2024
      2. Blz. 334 Het publiceren van toezichtsbevindingen in nauw overleg met de Zeeuwse gemeenten via een dashboard
     2. Blz. 335 Samenwerkend bestuur
      1. Blz. 336 Bevorderen dat iedere regio een regiovisie vaststelt en in samenwerking tot uitvoering brengt
      2. Blz. 337 Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân
      3. Blz. 338 Doorontwikkeling van het OZO om de bestuurskracht en de samenwerking tussen Zeeuwse overheden te versterken
     3. Blz. 339 Signalerend bestuur
      1. Blz. 340 Uitvoering geven aan de strategische evenementen van de Provincie Zeeland gezamenlijk met externe partner (zoals de Haagse Dag, Oesterontmoeting en Nieuwjaarsbijeenkomst)
      2. Blz. 341 Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming lobby Brussel en Den Haag
      3. Blz. 342 Versterking van de samenwerking met Vlaanderen onder meer door actieve deelname en agendering van voor de provincie Zeeland relevante punten in grensgovernance, de Vlaams Nederlandse Delta, de Scheldemondraad en North Sea Port district
     4. Blz. 343 Sterk provinciaal bestuur
      1. Blz. 344 Bestuur en politiek wordt transparanter, overheidsinformatie is beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten.
      2. Blz. 345 De volksvertegenwoordiging van Zeeland is zichtbaar en benaderbaar voor de Zeeuwse kiezer.
      3. Blz. 346 Inwoners meer betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid de provincie.
      4. Blz. 347 Provinciale Staten geven op een vernieuwende wijze invulling aan de rollen als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur.
     5. Blz. 348 Weerbaar bestuur
      1. Blz. 349 Vernieuwen van protocollen op het gebied van integriteit
      2. Blz. 350 We vergroten de weerbaarheid van onze organisatie met hulp van het instrument “piramide naar een fitte provincie” van de Taskforce-RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum)
      3. Blz. 351 De provincie is een integer handelende organisatie, die zich weerbaar opstelt tegen oneigenlijke invloeden en misbruik
      4. Blz. 352 De aangescherpte Bibob-beleidsregel passen we toe
      5. Blz. 353 Omgevingsdiensten RUD en DCMR geven in opdracht van de provincie mede uitvoering aan het beleidsplan aanpak ondermijning en het Bibob beleid
    7. Blz. 354 Trendindicatoren
    8. Blz. 355 Doelindicatoren
    9. Blz. 356 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 357 8 Programma Energie op klimaat!
    1. Blz. 358 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 359 Speerpunten
    3. Blz. 360 Beleidskader
    4. Blz. 361 Maatschappelijk effect
    5. Blz. 362 Energietransitie en Klimaatadaptatie
    6. Blz. 363 Doelstelling
     1. Blz. 364 Klimaatadaptatie en voldoende zoet water
      1. Blz. 365 Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen
      2. Blz. 366 Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR
      3. Blz. 367 Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via subsidieregeling realisatie groene daken
      4. Blz. 368 Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels
      5. Blz. 369 Uitvoeren verkenning naar provincie rol in het kader van de stijgende zeespiegel
      6. Blz. 370 Uitvoering geven aan de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ)
      7. Blz. 371 Uitvoering geven aan het Zeeuws Deltaplan Zoet Water
     2. Blz. 372 Energietransitie
      1. Blz. 373 We werken met het netwerk aan de uitvoering van de RES 1.0 en het opstellen van de RES 2.0
      2. Blz. 374 Samen met gemeenten werken we aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving waaronder het maatschappelijk vastgoed en particuliere woningen
      3. Blz. 375 We werken aan de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW)
      4. Blz. 376 We realiseren wind- en zonprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5/11 PJ duurzaam op te wekken
      5. Blz. 377 We ondersteunen de verduurzaming van het Zeeuwse industriecluster
      6. Blz. 378 We faciliteren het MKB bij het verduurzamen van hun processen, bedrijfsvoering en gebouwen
      7. Blz. 379 Infrastructuur PMIEK / Omgevingsbeleid Energie en NOVEX / duurzame bedrijventerreinen
      8. Blz. 380 We initiëren het gebruik van restwarmte en andere mogelijkheden voor kleinschalige duurzame warmte
      9. Blz. 381 In het waterstofdossier geven we prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse)
      10. Blz. 382 Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES)
      11. Blz. 383 We geven zelf het goede voorbeeld door maatregelen te treffen om CO2 uitstoot te verminderen en maatschappelijk verantwoord in te kopen
      12. Blz. 384 Kernenergie
    7. Blz. 385 Trendindicatoren
    8. Blz. 386 Doelindicatoren
    9. Blz. 387 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 388 9-1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 389 Inleiding
    2. Blz. 390 Speerpunten
    3. Blz. 391 Kengetallen
    4. Blz. 392 Beleidskader
    5. Blz. 393 Doelstelling
     1. Blz. 394 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     2. Blz. 395 Provinciefonds
     3. Blz. 396 Dividend
     4. Blz. 397 Saldo van de financieringsfunctie
     5. Blz. 398 Overige algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 399 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 400 9-2 Kosten van overhead
    1. Blz. 401 Inleiding
    2. Blz. 402 Beleidskader
    3. Blz. 403 Uitgangspunten
    4. Blz. 404 Vennootschapsbelasting
    5. Blz. 405 Invulling overhead begroting
    6. Blz. 406 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 407 Paragrafen
   1. Blz. 408 Paragraaf Provinciale heffingen
    1. Blz. 409 Inleiding
    2. Blz. 410 Beleid
    3. Blz. 411 Wijzigingen vergeleken met het beleid van vorig jaar
    4. Blz. 412 Lokale lastendruk
    5. Blz. 413 Geraamde opbrengsten
    6. Blz. 414 Beleidskader
    7. Blz. 415 Heffingen provincie
    8. Blz. 416 Belastingen
    9. Blz. 417 Heffingen
    10. Blz. 418 Leges
    11. Blz. 419 Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid
   2. Blz. 420 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
    1. Blz. 421 Inleiding en uitgangspunten
    2. Blz. 422 Kernpunten
    3. Blz. 423 Beleidskader
    4. Blz. 424 Beleid
    5. Blz. 425 Risico's
    6. Blz. 426 Benodigde risicobuffer
    7. Blz. 427 Beschikbare risicobuffer
    8. Blz. 428 Ratio weerstandsvermogen
    9. Blz. 429 Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer
    10. Blz. 430 Ontwikkeling risicobuffer en risicoprofiel
    11. Blz. 431 Kengetallen
   3. Blz. 432 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
    1. Blz. 433 Inleiding
    2. Blz. 434 Speerpunten
    3. Blz. 435 Acties
    4. Blz. 436 Beleidskader
    5. Blz. 437 Infrastructuur
    6. Blz. 438 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 439 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 440 Inleiding
    2. Blz. 441 Beleid
    3. Blz. 442 Speerpunten
    4. Blz. 443 Kengetallen
    5. Blz. 444 Beleidskader
    6. Blz. 445 Schatkistbankieren
    7. Blz. 446 Risicobeheer vlottende schuld
    8. Blz. 447 Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm
    9. Blz. 448 Verwacht rendement op uitzettingen
    10. Blz. 449 Rentetoerekening
    11. Blz. 450 Overzicht verstrekte geldleningen
   5. Blz. 451 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 452 Samen slimmer voor Zeeland
    2. Blz. 453 Kengetallen
    3. Blz. 454 Beleidskader
    4. Blz. 455 Doorontwikkelen van het Hybride Werken
    5. Blz. 456 Goed werkgeverschap: blijvende aandacht voor strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning
    6. Blz. 457 Communicatie
    7. Blz. 458 Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden
    8. Blz. 459 Subsidies
    9. Blz. 460 Financieel meerjarig perspectief
    10. Blz. 461 Financiële informatievoorziening
    11. Blz. 462 Het verder ontwikkelen van Horizontaal Toezicht
    12. Blz. 463 Betalen en invorderen
    13. Blz. 464 Controlfunctie
    14. Blz. 465 Digitaliseringsstrategie “Zicht op Zeeland”
    15. Blz. 466 Informatiebeheer
    16. Blz. 467 Informatieveiligheid
    17. Blz. 468 Digitale dienstverlening volgens wetgeving
    18. Blz. 469 Datagedreven werken en gebiedsgerichte informatievoorziening
    19. Blz. 470 Data Alliantie: werken met Zeeuwse Data coalities
    20. Blz. 471 Uitvoeringsprogramma Zeeuwse Digitale Agenda
    21. Blz. 472 Structurele doelen
    22. Blz. 473 Data-ethiek
   6. Blz. 474 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 475 Verbonden partijen
     1. Blz. 476 Inleiding
     2. Blz. 477 Visie en beleid
     3. Blz. 478 Speerpunten
     4. Blz. 479 Kengetallen
     5. Blz. 480 Beleidskader
     6. Blz. 481 Overzicht verbonden partijen
    2. Blz. 482 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
     1. Blz. 483 Vestigingsplaats
     2. Blz. 484 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 485 Publiek belang
     4. Blz. 486 Programma begroting
     5. Blz. 487 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 488 Doelstelling
     7. Blz. 489 Bezoldiging
     8. Blz. 490 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 491 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 492 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 493 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 494 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 495 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 496 Risico’s
    3. Blz. 497 Zanddijk B.V.
     1. Blz. 498 Vestigingsplaats
     2. Blz. 499 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 500 Publiek belang
     4. Blz. 501 Programma begroting
     5. Blz. 502 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 503 Doelstelling
     7. Blz. 504 Bezoldiging
     8. Blz. 505 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 506 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 507 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 508 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 509 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 510 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 511 Risico’s
    4. Blz. 512 Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V. (ZEH)
     1. Blz. 513 Vestigingsplaats
     2. Blz. 514 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 515 Publiek belang
     4. Blz. 516 Programma begroting
     5. Blz. 517 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 518 Doelstelling
     7. Blz. 519 Bezoldiging
     8. Blz. 520 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 521 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 522 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 523 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 524 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 525 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 526 Risico’s
    5. Blz. 527 North Sea Port SE
     1. Blz. 528 Vestigingsplaats
     2. Blz. 529 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 530 Publiek belang
     4. Blz. 531 Programma begroting
     5. Blz. 532 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 533 Doelstelling
     7. Blz. 534 Bezoldiging
     8. Blz. 535 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 536 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 537 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 538 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 539 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 540 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 541 Risico’s
    6. Blz. 542 N.V. Westerscheldetunnel (WST)
     1. Blz. 543 Vestigingsplaats
     2. Blz. 544 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 545 Publiek belang
     4. Blz. 546 Programma begroting
     5. Blz. 547 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 548 Doelstelling
     7. Blz. 549 Bezoldiging
     8. Blz. 550 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 551 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 552 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 553 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 554 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 555 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 556 Risico’s
    7. Blz. 557 N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)
     1. Blz. 558 Vestigingsplaats
     2. Blz. 559 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 560 Publiek belang
     4. Blz. 561 Programma begroting
     5. Blz. 562 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 563 Doelstelling
     7. Blz. 564 Bezoldiging
     8. Blz. 565 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 566 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 567 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 568 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 569 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 570 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 571 Risico’s
    8. Blz. 572 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
     1. Blz. 573 Vestigingsplaats
     2. Blz. 574 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 575 Publiek belang
     4. Blz. 576 Programma begroting
     5. Blz. 577 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 578 Doelstelling
     7. Blz. 579 Bezoldiging
     8. Blz. 580 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 581 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 582 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 583 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 584 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 585 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 586 Risico’s
    9. Blz. 587 GBE Aqua B.V.
     1. Blz. 588 Vestigingsplaats
     2. Blz. 589 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 590 Publiek belang
     4. Blz. 591 Programma begroting
     5. Blz. 592 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 593 Doelstelling
     7. Blz. 594 Bezoldiging
     8. Blz. 595 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 596 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 597 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 598 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 599 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 600 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 601 Risico’s
    10. Blz. 602 Westerschelde Ferry B.V. (WSF)
     1. Blz. 603 Vestigingsplaats
     2. Blz. 604 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 605 Publiek belang
     4. Blz. 606 Programma begroting
     5. Blz. 607 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 608 Doelstelling
     7. Blz. 609 Bezoldiging
     8. Blz. 610 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 611 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 612 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 613 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 614 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 615 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 616 Risico’s
    11. Blz. 617 Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)
     1. Blz. 618 Vestigingsplaats
     2. Blz. 619 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 620 Publiek belang
     4. Blz. 621 Programma begroting
     5. Blz. 622 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 623 Doelstelling
     7. Blz. 624 Bezoldiging
     8. Blz. 625 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 626 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 627 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 628 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 629 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 630 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 631 Risico’s
    12. Blz. 632 Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V.
     1. Blz. 633 Vestigingsplaats
     2. Blz. 634 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 635 Publiek belang
     4. Blz. 636 Programma begroting
     5. Blz. 637 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 638 Doelstelling
     7. Blz. 639 Bezoldiging
     8. Blz. 640 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 641 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 642 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 643 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 644 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 645 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 646 Risico’s
    13. Blz. 647 Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
     1. Blz. 648 Vestigingsplaats
     2. Blz. 649 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 650 Publiek belang
     4. Blz. 651 Programma begroting
     5. Blz. 652 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 653 Doelstelling
     7. Blz. 654 Bezoldiging
     8. Blz. 655 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 656 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 657 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 658 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 659 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 660 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 661 Risico’s
    14. Blz. 662 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
     1. Blz. 663 Vestigingsplaats
     2. Blz. 664 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 665 Publiek belang
     4. Blz. 666 Programma begroting
     5. Blz. 667 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 668 Doelstelling
     7. Blz. 669 Bezoldiging
     8. Blz. 670 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 671 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 672 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 673 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 674 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 675 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 676 Risico’s
    15. Blz. 677 Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland
     1. Blz. 678 Vestigingsplaats
     2. Blz. 679 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 680 Publiek belang
     4. Blz. 681 Programma begroting
     5. Blz. 682 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 683 Doelstelling
     7. Blz. 684 Bezoldiging
     8. Blz. 685 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 686 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 687 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 688 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 689 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 690 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 691 Risico’s
    16. Blz. 692 Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD)
     1. Blz. 693 Vestigingsplaats
     2. Blz. 694 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 695 Publiek belang
     4. Blz. 696 Programma begroting
     5. Blz. 697 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 698 Doelstelling
     7. Blz. 699 Bezoldiging
     8. Blz. 700 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 701 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 702 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 703 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 704 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 705 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 706 Risico’s
   7. Blz. 707 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 708 Inleiding
    2. Blz. 709 Beleid
    3. Blz. 710 Speerpunten
    4. Blz. 711 Opgaven
    5. Blz. 712 Beleidskader
    6. Blz. 713 Resultaten, winst en risico's
   8. Blz. 714 Paragraaf Openbaarheid (Wet open overheid)
    1. Blz. 715 Inleiding
    2. Blz. 716 Woo-verzoeken
    3. Blz. 717 Beleid
    4. Blz. 718 Uitgangspunten
    5. Blz. 719 Toekomstbeeld Open Zeeland
    6. Blz. 720 Speerpunten
   9. Blz. 721 Paragraaf Wind in de Zeilen
    1. Blz. 722 Inleiding
    2. Blz. 723 Compensatiepakket
  4. Blz. 724 Financiële begroting 2024
   1. Blz. 725 Lasten en baten en toelichting per programma
    1. Blz. 726 Inleiding
    2. Blz. 727 Tabel lasten en baten per programma
    3. Blz. 728 Toelichting lasten en baten per programma
   2. Blz. 729 Meerjarenperspectief en toelichting
    1. Blz. 730 Inleiding
   3. Blz. 731 Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 732 Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming
    2. Blz. 733 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
    3. Blz. 734 Investeringen
    4. Blz. 735 Financiering
   4. Blz. 736 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 737 Inleiding
    2. Blz. 738 Tabel geprognosticeerde balans
   5. Blz. 739 Investeringen
    1. Blz. 740 Tabel investeringen
   6. Blz. 741 Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    1. Blz. 742 Inleiding
    2. Blz. 743 Reserves
    3. Blz. 744 Tabel mutaties reserves
    4. Blz. 745 Algemene reserve
    5. Blz. 746 Bestemmingsreserves
    6. Blz. 747 Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten
    7. Blz. 748 Voorzieningen
    8. Blz. 749 Specificatie voorzieningen
    9. Blz. 750 Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV
    10. Blz. 751 Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV
    11. Blz. 752 Overlopende passiva
    12. Blz. 753 Specificatie overlopende passiva
   7. Blz. 754 Incidentele en structurele lasten en baten per programma
    1. Blz. 755 Inleiding
    2. Blz. 756 Uitgangspunten
    3. Blz. 757 Tabel incidentele lasten en baten per programma
   8. Blz. 758 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 759 Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   9. Blz. 760 Lasten en baten per taakveld
    1. Blz. 761 Lasten en baten per taakveld
   10. Blz. 762 EMU saldo
    1. Blz. 763 Inleiding
    2. Blz. 764 Tabel EMU saldo
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap