Met het Waterschap Scheldestromen worden aanpassingen aan de getijdenduiker doorgevoerd.