Lasten en baten en toelichting per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De onderstaande tabellen geven een meerjarig overzicht van alle lasten en baten. Het verloop is gebaseerd op de gegevens van:

  • De vastgestelde jaarstukken van 2022.
  • De begroting 2023 t/m de 9e begrotingswijziging.
  • De begroting 2024. 

Als eerst wordt een totaaloverzicht gepresenteerd met daarbij de baten, lasten en het saldo van de programma's. De andere tabellen bevatten de individuele programma's met daarbij de bijbehorende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Ten slotte worden de lasten en baten per programma toegelicht.

Tabel lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per programma

.

(Bedragen x € 1.000)
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 9.402 5.215 -4.186 16.831 8.109 -8.723 14.419 11.156 -3.263
02 Woonplaats Zeeland 17.123 2.321 -14.802 29.624 2.444 -27.180 20.174 1.163 -19.011
03 Balans in landelijk gebied 33.278 8.169 -25.109 41.343 8.738 -32.605 47.095 4.487 -42.608
04 Ondernemend Zeeland 16.524 1.337 -15.187 22.078 604 -21.475 18.084 571 -17.513
05 Mobiliteit op maat 71.765 9.026 -62.739 83.337 4.609 -78.728 76.951 4.086 -72.864
06 Iedereen telt! 22.865 1.974 -20.891 30.357 3.680 -26.677 25.229 721 -24.507
07 Bestuur 5.909 220 -5.689 8.267 130 -8.138 9.372 130 -9.243
08 Energie op klimaat! 6.411 1.094 -5.318 18.583 9.005 -9.578 5.184 827 -4.357
Totaal programma’s 183.278 29.356 -153.922 250.420 37.318 -213.102 216.508 23.142 -193.366
Algemene dekkingsmiddelen 1.141 246.775 245.634 7.309 261.566 254.257 10.607 227.720 217.113
Overhead 33.220 508 -32.712 34.473 104 -34.369 29.241 64 -29.177
Heffing voor de vpb - - - - - - - - -
Saldo baten en lasten 217.638 276.639 59.001 292.201 298.987 6.786 256.356 250.927 -5.430
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 139.028 93.820 -45.208 105.309 98.523 -6.786 64.059 69.489 5.430
Totaal resultaat 356.666 370.459 13.792 397.510 397.510 - 320.416 320.416 -
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 9.402 5.215 -4.186 16.831 8.109 -8.723 14.419 11.156 3.263
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 3.395 7.414 4.019 1.000 9.431 8.431 1.180 5.307 -4.127
Totaal programma 1 12.797 12.630 -167 17.831 17.540 -292 15.600 16.463 -863
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
02 Woonplaats Zeeland 17.123 2.321 -14.802 29.624 2.444 -27.180 20.174 1.163 19.011
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 5.257 4.805 -452 324 7.753 7.429 2.500 3.929 -1.429
Totaal programma 2 22.380 7.126 -15.254 29.948 10.197 -19.751 22.674 5.092 17.582
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
03 Balans in landelijk gebied 33.278 8.169 -25.109 41.343 8.738 -32.605 47.095 4.487 42.608
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 7.911 7.574 -337 2.338 4.845 2.506 141 3.726 -3.585
Totaal programma 3 41.189 15.743 -25.446 43.681 13.583 -30.098 47.236 8.213 39.023
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
04 Ondernemend Zeeland 16.524 1.337 -15.187 22.078 604 -21.475 18.084 571 17.513
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 9.640 10.936 1.295 4.104 9.874 5.770 565 5.756 -5.192
Totaal programma 4 26.165 12.273 -13.892 26.182 10.478 -15.705 18.649 6.327 12.322
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
05 Mobiliteit op maat 71.765 9.026 -62.739 83.337 4.609 -78.728 76.951 4.086 72.864
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 18.353 36.108 17.754 19.061 35.052 15.991 11.512 25.945 -14.433
Totaal programma 5 90.118 45.134 -44.985 102.397 39.660 -62.737 88.463 30.032 58.432
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
06 Iedereen telt! 22.865 1.974 -20.891 30.357 3.680 -26.677 25.229 721 24.507
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 4.124 4.599 475 1.896 4.608 2.711 778 1.593 -815
Totaal programma 6 26.988 6.573 -20.415 32.253 8.288 -23.965 26.007 2.315 23.692
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
07 Bestuur 5.909 220 -5.689 8.267 130 -8.138 9.372 130 9.243
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 680 75 -606 279 745 466 0 279 -279
Totaal programma 7 6.590 295 -6.295 8.547 875 -7.671 9.372 409 8.963
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
08 Energie op klimaat! 6.411 1.094 -5.318 18.583 9.005 -9.578 5.184 827 4.357
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 1.486 3.906 2.421 1.011 2.210 1.199 11 1.676 -1.665
Totaal programma 8 7.897 5.000 2.897 19.594 11.214 -8.379 5.195 2.503 2.692
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen 1.141 246.775 245.634 7.309 261.566 254.257 10.607 227.720 -217.113
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 86.999 16.193 -70.806 74.557 23.117 -51.440 46.796 20.473 26.323
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen 88.140 262.969 174.828 81.865 284.683 202.818 57.403 248.193 -190.790
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Overhead 33.220 508 -32.712 34.473 104 -34.369 29.241 64 29.177
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 1.182 2.210 1.028 739 888 150 575 805 -230
Totaal programma overhead 34.402 2.718 -31.684 35.212 992 -34.220 29.817 869 28.947
Totaal resultaat 356.666 370.459 13.792 397.510 397.510 - 320.416 320.416 -

Toelichting lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per programma

Programma 01 Grote projecten en strategische opgave
In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde en de strategische opgave Landelijk Gebied en Stikstof opgenomen.

De investeringen in de grote projecten Zanddijk en Traverse Kapellebrug worden geactiveerd op de balans ten laste van het beschikbaar gestelde investeringskrediet (zie ook hoofdstuk Investeringen). 

Programma 02 Woonplaats Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de voorbereiding omgevingswet, kwaliteitskust recreatie en toerisme, deelnemersbijdrage aan de RUD, (water)bodemsanering, Deltawateren en ruimtelijke kwaliteit wonen.

Programma 03 Balans in landelijk gebied
Belangrijkste posten betreffen het Kavelruilbureau, uitvoering van het natuurnetwerk, het natuurbeheer, PAS-maatregelen inclusief terrein beherende organisaties. 

Programma 04 Ondernemend Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van Zeeuwse ondernemers, Campus Zeeland, Zichtbaar Zeeland en circulaire economie en diverse fondsen / Europese programma's.

Programma 05 Mobiliteit op maat
Belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur en budgetten voor openbaar vervoer inclusief de Westerschelde Ferry en Living Lab Slimme mobiliteit in het kader van Wind in de Zeilen .

Programma 06 Iedereen telt!
Belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.

Programma 07 Bestuur
Belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.

Programma 08 Energie op klimaat!
In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water en energietransitie. 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds, dividend Westerscheldetunnel. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot. Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begroting 2024.

Kosten van overhead
De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.

Vennootschapsbelasting
Er is geen bedrag aan vennootschapsbelasting voorzien in de begroting 2024.