Uitgaven

9,28%
€ 29.744
x €1.000
9,28% Complete

Inkomsten

0,27%
€ 869
x €1.000
0,27% Complete

Saldo

0%
€ -28.875
x €1.000

9-2 Kosten van overhead

Uitgaven

9,28%
€ 29.744
x €1.000
9,28% Complete

Inkomsten

0,27%
€ 869
x €1.000
0,27% Complete

Saldo

0%
€ -28.875
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf van de begroting staan de provinciale lasten verantwoord die niet rechtstreeks aan één van de programma’s in het hiervoor opgenomen programmaplan zijn te koppelen. Dit onderdeel van de begroting is bedoeld om Provinciale Staten op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead. In de programma’s van het programmaplan worden alleen direct toe te rekenen kosten opgenomen. 

Uitgangspunten

Terug naar navigatie - Uitgangspunten

Definitie overhead (Notitie overhead, commissie BBV 2016): 

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

 Uitgangspunten (Notitie overhead, commissie BBV 2016):

  • Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
  • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead. Wanneer we deze ondersteunende taken uitbesteden, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead.
  • Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.
  • De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Voorgeschreven is dat inzicht wordt gegeven in het verwachte bedrag aan te betalen Vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) in 2024.

Op basis van een beoordeling van de Provinciale activiteiten is geconcludeerd dat Provincie Zeeland voor al haar activiteiten, evenals in de afgelopen jaren, geen fiscale onderneming drijft, dan wel dat er een vrijstelling kan worden toegepast.

Dit betekent dat er geen activiteiten plaatsvinden die tot een bedrag voor Vpb zullen leiden. Bij eventuele wijzigingen van activiteiten zal worden beoordeeld of zij tot een Vpb belaste activiteit zullen leiden.

Invulling overhead begroting

Terug naar navigatie - Invulling overhead begroting

Hierna is op hoofdlijnen de uitwerking van overhead voor onze provinciale begroting:

Personeel

Rekening houdend met de notitie overhead van de commissie BBV is voor het personeelsbestand beoordeeld of er sprake is van directe taken in het primaire proces. Deze verdeling hanteren wij ook bij in de jaarrekening . Deze verdeling actualiseren we eenmaal per jaar, bij het opstellen van de begroting, tenzij er tussentijds een zodanig belangrijke ontwikkeling is die het beeld wezenlijk anders zal laten zijn. Dan leggen we een begrotingswijziging voor aan Provinciale Staten.

Huisvesting

Huisvesting die wordt gerekend tot de overhead heeft betrekking op kantoorruimten. Dit zijn ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen provinciale organisatie.

Kantoor- en opslagruimten die behoren tot een specifiek uitvoerende taak worden verantwoord op dat taakveld. Denk bijvoorbeeld aan de wegensteunpunten, die onder het programma regionale bereikbaarheid zijn opgenomen.

ICT-middelen

Kosten voor hardware en software rekenen we tot overhead. De reden hiervoor is dat we als provincie nauwelijks specifieke applicaties hebben voor één specifiek taakveld.

Overige overhead

Hieronder zijn de kosten voor onder meer algemene communicatie, juridische en financiële dienstverlening en overige facilitaire kosten opgenomen.

Bijdragen verbonden partijen

De bijdrage(n) die verbonden partijen, zoals Gemeenschappelijke Regelingen, in rekening brengen, worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waarvoor de verbonden partijen werkzaam zijn. Dat sluit aan bij landelijke voorschriften uit het BBV. Hierin is voorgeschreven dat de beleidsdoelstellingen van verbonden partijen bij de programma’s moeten worden opgenomen waarvoor een verbonden partij actief is.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024
Lasten
960101 Personeel 21.662
960102 Huisvesting en facilitaire zaken 2.340
960103 ICT 4.084
960104 Overige overhead 1.082
Totaal Lasten 29.169
Baten
960101 Personeel 12
960102 Huisvesting en facilitaire zaken 48
960103 ICT 4
Totaal Baten 64
Totaal begrote baten en lasten -29.104
Onttrekkingen
989699 Bestemmingsreserves overhead -805
Toevoegingen
989699 Bestemmingsreserves overhead 575
Totaal begrote reserves 230