Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Als verbonden partijen voor de Provincie Zeeland worden aangemerkt publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin we een bestuurlijk én een financieel belang hebben.

Een bestuurlijk belang houdt in dat er sprake is van zeggenschap, hetzij uit een provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij, hetzij uit hoofde van stemrecht.
Een financieel belang betekent dat een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid voor de provincie bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Visie en beleid

Terug naar navigatie - Visie en beleid

De Provincie heeft diverse instrumenten tot haar beschikking om publieke doelen te bereiken. Het meest geëigende instrument is wet- en regelgeving. Wanneer de Provincie hieraan niet genoeg heeft, kunnen andere instrumenten, zoals subsidieverlening of verbonden partijen benut worden.

De Nota Verbonden Partijen is vastgesteld door Provinciale Staten in haar vergadering van 23 juli 2021 (https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/IB21_a90ae73c.pdf. Hierin zijn de volgende belangrijke beleidsuitgangspunten vastgelegd:

 • De Provincie Zeeland participeert uitsluitend in een verbonden partij wanneer hiermee een publiek belang wordt gediend en publieke doelen niet op een andere manier beter gerealiseerd kunnen worden.
 • De Provincie Zeeland kiest voor die samenwerkingsvorm, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, die het best past bij het dienen van het publiek belang.
 • Bij iedere verbonden partij wordt er afgewogen of er een aandeelhoudersstrategie dient te worden vastgesteld.

De Provincie Zeeland participeert in diverse verbonden partijen. We vinden het belangrijk dat we in een goede verhouding met onze verbonden partijen staan. Naast formele momenten worden daarom ook informele momenten benut waarin actuele zaken besproken worden.

In deze paragraaf geven we per verbonden partij nadere informatie. 

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Inzet op tolvrije Westerscheldetunnel N.V.
 • Onderzoek naar mogelijkheden Zero Emissie schepen voor veerverbinding Vlissingen-Breskens.
 • Onderzoek naar mogelijkheden aandeelhouderschap Stedin.
 • Onderzoek levensduurverlening kerncentrale Borssele.
 • Traject aandeelhoudersstrategie GBE Aqua.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
 • Kapitaalparticipaties van deelnemingen opgenomen op de provinciale balans onder de Financiële vaste activa. Op 1 januari 2024 in totaal ongeveer € 221,4 miljoen.
 • Per 1 januari 2024 staat de provincie voor verbonden partijen garant voor ongeveer € 366,3 miljoen.

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen (GR)

 • Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vennootschappen en coöperaties

 • Zanddijk B.V.
 • Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH)
 • North Sea Port SE (NSP SE)
 • N.V. Westerscheldetunnel (WST)
 • N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)
 • Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
 • Gemeenschappelijk bezit Evides Aqua B.V. (GBE Aqua)
 • Westerschelde Ferry B.V. (WSF)
 • Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)
 • Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVZ)

Stichtingen en verenigingen

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Overige verbonden partijen

 • Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
 • Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland
 • Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD)

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De RUD Zeeland draagt sinds 1 januari 2014 samen met de Provincie (en de andere deelnemers) zorg voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Daarvoor voert zij taken uit op het gebied van Omgevingsrecht in het algemeen, provinciale verordeningen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het bijzonder. Ook voert de RUD de taken uit op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Sinds 1 oktober 2019 worden de taken voor de Brzo (Besluit risico's zware ongevallen) bedrijven door de DCMR Milieudienst Rijnmond uitgevoerd. 

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De GR RUD is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen (*). Het algemeen bestuur (AB) van RUD Zeeland bestaat uit vijftien personen, van wie er één is benoemd vanuit Gedeputeerde Staten (GS). Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit vijf leden, allen afkomstig uit het AB. Eén DB lid is een lid van het AB dat is aangewezen door GS van de provincie. De voorzitter van het AB is ook voorzitter van het DB. Het lid van het AB, aangewezen door GS van de Provincie heeft zeven stemmen. De overige leden van het AB, aangewezen door de colleges van B&W van de gemeenten en door het DB van het waterschap hebben ieder één stem. Voor belangrijke besluiten, waaronder de begroting, is een tweederde meerderheid nodig.

(*) Het Waterschap is voornemens uit te treden per 1 januari 2024.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De uitvoering van de milieutaken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast de uitvoering van specialistische taken, zoals op het gebied van externe veiligheid, luchtvaart, geluid, bodem, luchtkwaliteit en toezicht en handhaving van de groene wetten.

Verwacht eigen vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht eigen vermogen
Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2024 (schatting *) € 840
Per 31-12-2024 (schatting)     € 840

* Schatting betreft het eigen vermogen volgens de geprognotiseerde balans opgenomen in de ontwerp begroting 2024 van de RUD.

Verwacht vreemd vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht vreemd vermogen
Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2024 (schatting *) € 1.000
Per 31-12-2024 (schatting)    

* Schatting betreft het vreemd vermogen volgens de geprognotiseerde balans opgenomen in de ontwerp begroting 2024 van de RUD.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland is als deelnemer mede aansprakelijk voor financiële tekorten. De RUD heeft voor 2024 een sluitende begroting. Financiële aansprakelijkheid voor de Provincie Zeeland kan pas ontstaan na besluitvorming daarover in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Zeeland. De Provincie Zeeland maakt onderdeel uit van de besluitvorming in het DB en AB.

De RUD Zeeland begroot vanaf 2021 over op te leveren producten volgens PxQ (prijs x hoeveelhied) systematiek. Producten zonder kental in PxQ begroot de RUD Zeeland apart, maar sommige werkzaamheden zijn van te voren niet goed in te schatten (vraaggestuurd). We rekenen uiteindelijk af op basis van werkelijk door de RUD gemaakte uren. Verder kunnen de volgende zaken nog effect hebben op de financiële bijdrage aan de RUD Zeeland:

 • Nieuwe landelijke wettelijke verplichtingen voor de Provincie die mogelijk meer inzet van de RUD Zeeland vragen (zoals bijvoorbeeld op grond van de Omgevingswet, Wet elektronische publicatie, Wet open overheid).
 • De uitkomsten van de provinciale verkenning samenwerking milieutaken en de door de RUD Zeeland zelf opgestelde toekomstverkenning.
 • De uitkomsten van het Interbestuurlijk programma verbetering VTH Stelsel (IBP-VTH). Dit is het vervolg op het landelijk rapport van de Commissie van Aartsen getiteld "Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur" en het onderzoek van de landelijke Rekenkamer getiteld "Handhaven in het duister".
  Vanuit het IBP-VTH zijn robuustheidscriteria geformuleerd. Aan deze criteria voldoet de RUD momenteel niet. Om te voldoen stelt de RUD met haar deelnemers een plan van aanpak op. het is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor de Provincie.
 • Het rapport naar het onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen RUD Zeeland, de GGD en de Veiligheidsregio Zeeland.
 • De eventuele uitbreiding en/of verlenging van handhaving groen toezicht.
 • Het nog vast te stellen ambitieniveau voor de RUD Zeeland op werkterreinen als groen toezicht, stikstof, WABO-toezicht en de Verdragen van Helsinki en Espoo inzake dossiers met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen.

Zanddijk B.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De Zanddijk BV gaat in opdracht van de Provincie Zeeland voorbereiden en (laten) uitvoeren van de reconstructie van de N673 met aansluitende wegen en rotondes en bijbehorende werken.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland is 100% aandeelhouder. De vennootschap wordt bestuurd door één algemeen directeur onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC bestaat uit drie personen. De leden van de RvC zijn benoemd door de AvA.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De Zanddijk BV heeft als doel het in opdracht van de Provincie Zeeland voorbereiden en (laten) uitvoeren van de reconstructie van de N673 met aansluitende wegen en rotondes en bijbehorende werken (Project zanddijk) en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Verwacht eigen vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)

Per 01-01-2024 (schatting)

€ 1 *

Per 31-12-2024 (schatting)

€ 1

* Het eigen vermogen bedraagt uitsluitend het maatschappelijk kapitaal ter grootte van € 1 wat geplaatst is bij de oprichting.

Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V. (ZEH)

Oprichting/deelname provincie

Terug naar navigatie - Oprichting/deelname provincie

DELTA N.V. kwam voort uit de fusie in 1991 tussen Watermaatschappij Zuid West Nederland (WMZ) en de Provinciale Energie Houdstermaatschappij (ZEH). In 2017 is na de verkoop van het onderdeel Retail de naam van DELTA N.V. gewijzigd in PZEM N.V. Bij de verkoop van de wholesale onderdelen, eind 2022, is de naam PZEM mee verkocht en zijn de resterende onderdelen doorgegaan onder de naam 'Provinciale Energie Houdstermaatschappij' (ZEH). 

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Sinds de verkoop van enkele belangrijke bedrijfsonderdelen, voor het laatst de verkoop van Evides aan GBE Aqua en de verkoop van wholesale (onder andere de Sloecentrale) aan EPH, omvatten de activiteiten van ZEH enkel nog commerciële energieproductie- en leveringsactiviteiten. Voor de energie gerelateerde activiteiten geldt, dat er geen direct publiek belang meer aanwezig is, dat aandeelhouderschap rechtvaardigt. Het belangrijkste onderdeel binnen ZEH betreft op dit moment het aandelenbelang in de kerncentrale (EPZ). 

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

ZEH N.V. is een houdstermaatschappij. ZEH N.V. omvat het 70% aandelenbelang in N.V. EPZ (de kerncentrale), het 50% aandelenbelang in BMC Moerdijk B.V. (de biomassacentrale), de PPA Gemini, de belangen in Set Fund I en Set Fund II en het 50% aandelenbelang in NPG Willebroek N.V. (een zonnepark in België) en een aanzienlijke financiële positie.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat ZEH N.V. een zodanige beloning toekent dat de mensen die beschikken over de juiste kennis en ervaring uit de markt aangetrokken kunnen worden, en voor ZEH N.V. behouden kunnen worden. Daarbij wordt de WNT-norm van toepassing verklaard. Indien aantoonbaar blijkt dat er geen gekwalificeerde bestuurder gevonden kan worden binnen de WNT-norm geldt als absolute plafond het gewogen gemiddelde van 50% publiek en 50% markt.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

Op dit moment wordt er gewerkt aan geactualiseerde aandeelhoudersstrategie. Deze wordt naar verwachting nog in het vierde kwartaal van 2024 ter vaststelling voorgelegd Provinciale Staten. Tot die tijd is de huidige aandeelhoudersstrategie uit 2017 van toepassing (besluit PS d.d. 3 november 2017). 
De Provincie Zeeland geeft invulling aan het aandeelhouderschap door:

 • Het beogen om actief aandeelhouder te zijn binnen de grenzen van de wet en de statuten gegeven het grote financiële belang (dividend en risico’s).
 • Het streven naar frequente communicatie met ZEH N.V. via (informele) aandeelhoudersbijeenkomsten en bredere presentaties rond belangrijke besluitvormingstrajecten.
 • Het via een vertegenwoordiging in de aandeelhouderscommissie actief toezien op de borging van haar belangen en hierbij steeds zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken met overige aandeelhouders.
 • Haar bevoegdheden conform de herziene statuten van ZEH N.V. zorgvuldig te hanteren en daarbij steeds de uitgangspunten van de beleidsnota Verbonden partijen 2021 en de doelstellingen van de aandeelhoudersstrategie als uitgangspunt nemen.
 • In 2021 te hebben besloten om de aandelen Evides (waterbedrijf) over te hevelen aan de ZEH aandeelhouders (via oprichting van GBE Aqua B.V.).
 • In 2022 te hebben besloten om de Wholesale-activiteiten (onder andere de Sloecentrale en ZEH Pipe) te verkopen aan EPH.

Verwachte dividenduitkering

Terug naar navigatie - Verwachte dividenduitkering

In juni 2024 nemen de aandeelhouders een besluit over het dividendvoorstel over 2023. Het voorstel wordt gedaan op basis van het dividendbeleid ZEH. Dit dividendbeleid is door de aandeelhouders goedgekeurd in de AvA van 18 november 2021. In het dividendbeleid is een prognose opgenomen van de uit te keren toekomstige dividenden. Voor 2024 betreft de maximum basisuitkering € 46 miljoen maar de laatste dividendprognose van ZEH laat een bedrag zien van rond de € 500 miljoen (€ 250 mln voor de Provincie Zeeland). Op basis van de risico’s die in het dividendbeleid zijn beschreven, kunnen de uitkeringen van het dividend hoger of lager uitvallen. De aandeelhouders van ZEH die tevens aandeelhouder zijn in GBE Aqua hebben de verplichting het dividend door te storten aan GBE Aqua, tot het moment dat de lening in GBE Aqua is afgelost. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Op de balans van de Provincie Zeeland zijn de aandelen ZEH N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 568.000. Dit betekent dat de Provincie Zeeland over haar deelneming in ZEH N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De Provincie Zeeland heeft geen garanties of leningen aan ZEH N.V. verstrekt. Mochten de energieprijzen sterk dalen, is ZEH N.V. mogelijk financieel niet langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

North Sea Port SE

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Via aandeelhouderschap in North Sea Port SE streeft de Provincie naar:

 • De borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse havens.
 • Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in Zeeland.
 • Bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie Zeeland, zowel direct via North Sea Port SE als indirect via de aan de haveninfrastructuur verbonden ondernemingen.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het (laten) exploiteren van het havenbedrijf en het versterken de internationale positie van de Zeeuwse haven en industrie op de korte en lange termijn.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

In 2021 is door de aandeelhouders de 'Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - Samen, slimmer en duurzamer' vastgesteld.

In deze aandeelhoudersstrategie is de strategische driehoek belangrijk:

 • economische ontwikkeling en werkgelegenheid
 • duurzaamheid en klimaat
 • financiële prestaties

Over het geheel van de activiteiten dient North Sea Port een positie in of nabij het centrum van de strategische driehoek in te nemen. De strategische driehoek is de basis van de jaarlijkse rapportage aan de aandeelhouders over de positie van North Sea Port. Strategische projecten dienen als een portfolio binnen de strategische driehoek te worden gepositioneerd om de evenwichtige ontwikkeling aan te tonen.        

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland heeft een belang van 25% in North Sea Port SE. Het eigen vermogen van North Sea Port SE bedraagt eind 2022 € 602 miljoen. Als er in de toekomst verliezen zijn, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen te weinig is. In dat geval zullen de garanties gelden.

Het totaal aan garanties bedraagt per 2024 € 405 miljoen (North Sea Port SE € 340 miljoen en WarmCO2 C.V. € 65 miljoen) + P.M. met betrekking tot de waarde van de derivatenportefeuille (deze waarde fluctueert). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat er een bedrag van € 202,5 miljoen opgevraagd kan worden. Indien North Sea Port geconfronteerd wordt met forse tegenvallers en hoge kosten, kan een dergelijke situatie ontstaan. Provincie Zeeland zal dan een beroep doen op de door North Sea Port SE afgegeven 'vrijwaring'. North Sea Port SE vrijwaart provincie Zeeland tegen en zal provincie Zeeland volledig schadeloos stellen voor garantiebetalingen.

N.V. Westerscheldetunnel (WST)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

In de vastgestelde aandeelhoudersstrategie is opgenomen:

 • Mobiliteit: Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het gehele tracé tussen Goes en Terneuzen.
 • Veiligheid: Verkeersveiligheid geldt als één van de hoogste prioriteiten.
 • Tarieven: Invloed op tarievenbeleid om een juiste balans te kunnen waarborgen tussen financiële belangen van de WST enerzijds en de financiële impact voor de burger anderzijds.
 • Dekking voor infrastructuur: Het dividend van de WST aanwenden om de aanleg en het onderhoud van de Sluiskiltunnel en de aankoop van de aandelen WST terug te verdienen.
 • Provincie Zeeland wil aandeelhouder blijven om invloed te houden op veiligheid, beschikbaarheid en tarieven.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland heeft 100% stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC stelt het aantal leden van de directie vast. Op dit moment is er één algemeen directeur. Een lid van de directie wordt benoemd door de RvC. De RvC bestaat uit drie personen. De leden van de RvC worden benoemd door de AvA.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De vennootschap heeft als doel een tunnel onder de Westerschelde – met aansluitende wegen en bijbehorende werken – tot stand te brengen en als rechthebbende te exploiteren of doen exploiteren, alsmede ter bevordering van dit doel het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

De aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 13 februari 2015. De uitwerking van de aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 30 september 2016. Hierin is vastgelegd om te streven naar zo laag mogelijke tarieven voor de huidige gebruikers, de toltarieven gelijk te houden voor een periode van 4 jaar en de aandeelhoudersstrategie na een periode van 4 jaar te herijken. Op 1 maart 2019 is besloten het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de Westerscheldetunnel te wijzigen. De korting voor de T-tag-gebruikers wordt vanaf 1 januari 2020 tot het einde van de tolheffing verhoogd tot minimaal 40% en voor veelgebruikers tot minimaal 50% van het nominaal tarief. Eventuele meevallers in de komende jaren worden gebruikt voor verkorting van de toltermijn. Uiterlijk in 2024 wordt de aandeelhoudersstrategie herijkt.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Een risico is een lagere dividenduitkering op de langere termijn. Van invloed hierop is het aantal werkelijke passages. In de AvA in 2021 heeft de aandeelhouder besloten de huidige tarieven te handhaven, hetgeen in 2024 mogelijk leidt tot een negatieve stand van de bestemmingsreserve Westerscheldetunnel. Op dit moment is onduidelijk hoe het aantal passages voor de langere termijn zich gaat ontwikkelen. Indien sprake zal zijn van een tijdelijke negatieve bestemmingsreserve WST in 2024 dient een tijdelijke overheveling van de algemene reserve plaats te vinden. Op basis van de huidige informatie wordt een tekort verwacht van -/- € 2,5 mln. In de najaarsnota zal op basis van de actuele cijfers hierop worden geanticipeerd. Op basis van het Jaarplan NV WST 2024 zal een begrotingswijziging aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Op het moment dat dit opportuun is zal deze tijdelijke overheveling weer worden teruggedraaid.

Door een lobby zet de Provincie Zeeland zich in voor het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel voor alle gebruikers waarbij financiële dekking plaats vindt door het Rijk. Op 22 september 2022 heeft de Tweede Kamer unaniem de motie van de Kamerleden Van der Staaij c.s. aangenomen voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. In de motie staat dat de tunnel uiterlijk per 2025 tolvrij moet zijn voor personenauto’s en motoren. Er wordt onderzoek gedaan of het ook haalbaar is om voor vrachtverkeer tevens vroegtijdig tot een tolvrije tunnel te komen. Het Kabinet geeft uitvoering aan de motie via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Op 6 juli 2023 heeft de Tweede Kamer unaniem de motie van de Kamerleden Van der Plas en Stoffer aangenomen. In de motie wordt de regering verzocht in de begroting 2023 van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met een uitgewerkt plan te komen om de tunnel uiterlijk 2025 of zoveel eerder als mogelijk tolvrij te maken.

In het najaar 2023 wordt nadere besluitvorming rond de uitvoering van de moties verwacht.

N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Impuls Zeeland is voor de Provincie een partner bij het ontwikkelen en stimuleren van de Zeeuwse economie. Impuls Zeeland moet het gat dichten tussen ideeën en eerste planontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering van projecten. De doelstellingen van de Provincie Zeeland voor Impuls Zeeland zijn opgenomen in het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 en zijn gekoppeld aan het coalitieakkoord 2023-2027 'Met Zeeland, voor Zeeland'.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 66% (98.977 aandelen) van het stemrecht in de AvA. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit onder andere de dertien Zeeuwse gemeenten. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC) van drie leden. De leden van de RvC worden aangesteld door de aandeelhouders. Geen van de leden van de directie of RvC is direct of op voordracht van de Provincie Zeeland benoemd.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Impuls werkt vanuit een missie-gedreven aanpak: CO2-reductie en verduurzaming in het mkb en het groot- bedrijf, en de economisch toekomstbestendige, leefbare delta werken als een kompas voor de organisatie.

Impuls heeft drie kerntaken:

 • Investeren: investeringen in innovatieve (door)startende MKB-bedrijven respectievelijk snelle groeiers.
 • Innoveren: aanjagen van de ontwikkeling van ideeën tot business in de vorm van innovatieprojecten en business cases.
 • Internationaliseren: aantrekken van buitenlandse investeringen, relatiebeheer met internationale bedrijven en bevorderen internationaal ondernemerschap.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Er zijn geen garanties verleend aan Impuls Zeeland. De Provincie Zeeland verstrekt een integrale kostensubsidie aan Impuls Zeeland. Indien de Provincie overgaat tot verkoop van de aandelen, dan is het wettelijk niet mogelijk om de integrale kostensubsidie in één keer stop te zetten. De subsidie aan Impuls Zeeland is meerjarig in de provinciale begroting opgenomen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

De NWB beoogt in haar beloningsbeleid haar maatschappelijke rol als bank van en voor de publieke sector te weerspiegelen. Dit uit zich in een gematigd en duurzaam beloningsbeleid dat past binnen de strategie, het risicoprofiel en de risk appetite van de NWB, dat eenduidig en transparant is en in lijn met nationale en internationale regelgeving. Daarnaast is het beleid van de NWB gericht op het aantrekken en behouden van gekwalificeerd en deskundig personeel.

Verwachte dividenduitkering

Terug naar navigatie - Verwachte dividenduitkering

De directie NWB Bank heeft in 2019 richting de aandeelhouders gecommuniceerd er naar te streven een meerjarig bestendig dividend uit te keren dat past binnen een bandbreedte van de pay-out ratio van 40-60% waarbij een bedrag van € 40 miljoen per jaar is genoemd. In de meerjarenraming van de Provincie Zeeland is geen dividend van de NWB Bank geraamd.

GBE Aqua B.V.

Oprichting/deelname provincie

Terug naar navigatie - Oprichting/deelname provincie

GBE Aqua B.V. komt voort uit de verkoop van de aandelen Evides door ZEH (toen nog PZEM) aan haar aandeelhouders. In de vergadering van 23 juli 2021 hebben Provinciale Staten van Zeeland besloten tot oprichting van- en deelname aan GBE Aqua B.V. Op 8 december 2021 heeft ZEH de aandelen Evides verkocht aan GBE Aqua. 

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het waarborgen van het wettelijk gedefinieerde publiek belang conform de drinkwaterwet. Voor Evides is dit het leveren van continu, betrouwbaar drinkwater. 

Verwachte dividenduitkering

Terug naar navigatie - Verwachte dividenduitkering

Vanaf 2022 vraagt GBE Aqua twee keer per jaar een kapitaalstorting op bij haar aandeelhouders van het ZEH dividend, ter aflossing van de lening in GBE Aqua. Omdat dit dividend voldoende was om aan de aflossingsverplichting te voldoen is het Evides dividend vrij beschikbaar gebleven voor de aandeelhouders van GBE Aqua. 
2024 wordt naar verwachting het jaar dat de lening binnen GBE Aqua volledig kan worden afgelost. Hierdoor komt er zowel Evides dividend, als ZEH dividend vrij beschikbaar voor de aandeelhouders. Ook het resultaat vanuit GBE Aqua komt vrij beschikbaar voor de aandeelhouders in 2024. 
Het vrij besteedbare dividend van Evides en GBE Aqua is in 2024 naar verwachting ongeveer € 6,2 miljoen. Er is hierbij nog geen rekening gehouden met een positief financieel resultaat in GBE Aqua uit vervroegde aflossing van de lening. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland heeft een belang van 50,051% in GBE Aqua B.V. Het eigen vermogen van GBE Aqua B.V. bedraagt begin 2024 naar verwachting circa € 25 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. Hierdoor kan mogelijk niet voldaan worden aan rente- en aflossingsverplichting. In dit geval zullen de garanties ingeroepen worden en kan de Provincie Zeeland haar initiële kapitaalstorting (50% van € 83 miljoen) verliezen. 

Het totaal aan garanties bedraagt begin 2024 € 161 miljoen (in 2023 € 282 miljoen). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat dit bedrag opgevraagd kan worden indien GBE Aqua geconfronteerd wordt met lage tot geen dividendopbrengsten uit ZEH/ Evides en hoge (rente)kosten. De kans dat de Provincie Zeeland wordt aangesproken op haar garantieverplichting is vastgesteld op ongeveer 2,75%. Aangezien de lening in 2024 naar verwachting volledig wordt afgelost, wordt dit risico steeds kleiner. 

Westerschelde Ferry B.V. (WSF)

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Deze vennootschap heeft ten doel om in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Door Provinciale Staten van Provincie Zeeland is op 1 april 2022 het Statenvoorstel “Marktconsultatie Westerschelde Ferry” vastgesteld. Daarmee hebben de Staten het volgende besloten:

 1. De veerverbinding Vlissingen-Breskens tot en met 2027 bij de huidige Westerschelde Ferry BV met de huidige swath-schepen te continueren, onder voorbehoud dat uit de vrijwillige openbare publicatie op TenderNed, geen bezwaren worden ontvangen tegen dit besluit in het kader van een algemeen belang.
 2. Onderzoek doen naar de mogelijkheden om na 2027 de veerverbinding Vlissingen-Breskens te varen met nieuwe Zero-Emissie (ZE) schepen ter vervanging van de huidige swath-schepen.
 3. Nadat meer duidelijkheid is over het voorgaande, onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de concessie na 2027 door een marktpartij te laten varen en daarbij verdiepende gesprekken met marktpartijen voeren.

Op dit moment is invulling gegeven aan de hiervoor beschreven eerste twee punten. Een extern adviesbureau adviseert in haar onderzoek de huidige swath-schepen na 2027 te vervangen door een gemengde vloot van drie kleine, snelle schepen en één groot schip, alle accu-elektrisch, om zo efficiënt mogelijk in te kunnen spelen op de vervoersvraag. De nieuwe gemengde vloot biedt een grote flexibiliteit in het bepalen van een dienstregeling. Daarnaast levert de voorgestelde vloot een energiebesparing op van 75% en een emissiereductie van 100% ten opzichte van de huidige situatie.

In het vervolgtraject zal worden onderzocht welke aanpassingen er nodig zijn aan de walinfrastructuur aangezien deze van invloed zijn op het ontwerp van de schepen. Daarna zal worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om de concessie na 2027 door een marktpartij te laten varen met ZE-schepen en daarbij verdiepende gesprekken met marktpartijen te voeren.

De Provincie Zeeland heeft als 100% aandeelhouder een financieel risico dat zij in haar rol als aandeelhouder aanvullende middelen aan de Westerschelde Ferry BV ter beschikking dient te stellen (agiostorting) in het geval het Eigen Vermogen van de Westerschelde Ferry BV onvoldoende zou zijn om mogelijke negatieve financiële resultaten veroorzaakt door o.a. tegenvallende aantallen passagiers, onverwachte hoge onderhoudskosten, stijgende brandstofkosten en een stijging van de energieprijzen, op te kunnen vangen.

Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het fonds is opgericht om aan startende en (door)groeiende ondernemers start-, ontwikkel- of groeikapitaal te verstrekken. Het Rijk, Provincie Zeeland en N.V. Economische Impuls Zeeland werken hierbij samen aan een Zeeuwse financieringsinfrastructuur; aansluitend bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven en revolverend van aard. 

Vanuit het compensatiepakket 'Wind in de zeilen' heeft het Rijk haar inbreng in het Investeringsfonds Zeeland met een bedrag van € 20 miljoen vergroot. Dit bedrag wordt in jaarlijkse tranches van € 5 miljoen gestort. Hierdoor is het investeringsvermogen vergroot. Aanvullend is in het kader van de versterking van het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) door het Rijk en de Provincie Zeeland gezamenlijk € 5,4 miljoen beschikbaar gesteld om de solvabiliteitspositie van veelal innovatieve mkb-bedrijven te versterken.

Voor financiering van innovatieve ondernemers worden (door Impuls) drie fondsen beheerd:

 1. Het regionale fonds Vroege Fase Financiering (VFF) verstrekt leningen aan innovatieve starters. Zij gebruiken deze lening om te onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat ideeën van de planfase in de startfase komen.
 2. InnoGo! begeleidt en/of financiert Zeeuwse innovatieve startende of mkb ondernemers, waarvan de (technische) innovatie zich in de ontwikkelfase bevindt. Dit fonds verstrekt leningen tot maximaal € 350.000
 3. Het Zeeuws Participatiefonds investeert in Zeeuwse innovatie en snelgroeiende mkb-bedrijven in de vroege groeifase, waarvan de innovatie reeds op de markt is. Dit gebeurt in de vorm van een achtergestelde lening, deelname in aandelenkapitaal of een combinatie van beide. Per participatie geldt op dit moment een maximum van € 2.500.000.

Verder heeft Impuls een fonds om campingeigenaren te financieren die willen investeren in duurzaamheid en vitaliteit van hun camping, het zogenaamde Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland (leningen tussen de € 200.000 en € 750.000).

Innovatie is de motor van concurrentiekracht, het economisch perspectief op lange termijn en een belangrijke drijver van welvaartsgroei.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 29,1% van de aandelen. De aandeelhouders bestaan naast de provincie uit N.V. Economische Impuls Zeeland (23,6%) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (47,3%).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doel van het IFZ is het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Dit om de economische ontwikkeling in Zeeland te stimuleren en de positie en (internationale) concurrentiekracht van Zeeland en Nederland te versterken.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het IFZ heeft geen personeel in dienst, maar huurt de expertise van N.V. Economische Impuls Zeeland in. De directeur van Impuls Zeeland is uitvoerend bestuurder.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Het IFZ verstrekt (hoog)risicodragend kapitaal. Risico hierbij is dat verstrekte leningen aan participaties in ondernemingen niet volledig terugvloeien naar het IFZ, waarmee het beschikbare kapitaal bij het IFZ in de loop van de tijd afneemt. Gevolg hiervan is dat er minder nieuwe leningen / participaties kunnen worden aangegaan. Het risico voor de provincie Zeeland is beperkt tot de aandelenparticipatie in het IFZ.

Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De Provincie is in december 2016 toegetreden als aandeelhouder om uitvoering te kunnen blijven geven aan de mobiliteitsgarantie in de vorm van de haltetaxi, waarvoor de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. de ritplanning verzorgt.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. verzorgt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden de ritplanning van het doelgroepenvervoer en voor de Provincie de ritplanning van het haltetaxivervoer.

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Samenwerkings- en overlegorgaan van alle provincies. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (BIJ12) maakt formeel onderdeel uit van IPO.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille. De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van de Provinciale Staten: vier jaar.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het IPO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van provincies en het bieden van een platform voor overleg, uitwisseling en innovatie.

Verwacht financieel belang

Terug naar navigatie - Verwacht financieel belang

Provincie Zeeland draagt in 2024 € 1.254.000 bij in de kosten van het IPO-secretariaat en € 4.711.000 voor BIJ12 op basis van de Kaderbrief 2024 en de concept Begroting 2024 in het IPO Bestuur van september 2023. De definitieve begroting is nog niet beschikbaar en wordt formeel vastgesteld in de Algemene Vergadering van november 2023. De bedragen zijn tot stand gekomen volgens de afgesproken IPO-verdeelsleutels.

Verwacht eigen vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht eigen vermogen
Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)
Per 01-01-2024 (schatting) € 5.688
Per 31-12-2024 (schatting) € 5.688

Schatting gebaseerd op de laatst vastgestelde jaarrekening 2022.

Verwacht vreemd vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht vreemd vermogen
Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)
Per 01-01-2024 (schatting) € 43.082
Per 31-12-2024 (schatting) € 43.082

Schatting gebaseerd op de laatst vastgestelde jaarrekening 2022.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie voorziet geen risico's, echter bij gezamenlijke besluitvorming over uitbreiding van taken voor IPO/BIJ12 bestaat de mogelijkheid dat de deelnemersbijdrage stijgt.

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het is een Europese gemeenschappelijke regeling voor de ontwikkeling van het grensgebied, waarbij het gaat om economie, mobiliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Provincie Zeeland is deelnemer en heeft een belang van 12,5%. Andere deelnemers zijn: Provincie Oost-Vlaanderen (B), de gemeenten Hulst, Stekene (B), Beveren (B) en Sint-Gillis-Waas (B), Interwaas (B) en Maatschappij Linkerschelde Oever (MLSO) (B).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De EGTS Lineiland van Waas en Hulst richt zich op ontwikkeling en groei in de grensstreek met concrete samenwerkingsprojecten op de thema's:

 • haven en economie
 • mobiliteit
 • natuur
 • recreatie en cultuurhistorie
 • wonen en leefbaarheid

Via de grensoverschrijdende samenwerking worden oplossingen gezocht voor grensknelpunten en het bevorderen van de sociale en economische samenhang in de regio.

Verwacht financieel resultaat

Terug naar navigatie - Verwacht financieel resultaat

Het verwachte resultaat over 2024 is nog niet bekend, omdat de (concept) begroting 2024 van de EGTS nog niet beschikbaar is. Volgens de meerjarenbegroting 2023-2026 is sprake van een sluitende jaarschijf 2024.

Verwacht eigen vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht eigen vermogen
Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000 )
Per 01-01-2024 (schatting *) 125
Per 31-12-2024 (schatting **) 125

* Nog geen resultaat over 2023 bekend, is saldo per 1-1-2023

** Schatting begroot resultaat = € 0

Verwacht vreemd vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht vreemd vermogen
Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)
Per 01-01-2024 (schatting *) 188
Per 31-12-2024 (schatting) 188

* Nog geen resultaat over 2023 bekend, is saldo per 1-1-2023

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

EGTS betreft een lokaal samenwerkingsverband. In de huidige systematiek (statuten) is opgenomen dat de provincie per taakonderdeel verantwoordelijkheid kan nemen en dat het belang van de provincie daarin afgewogen kan worden. Afspraken over provinciale betrokkenheid bij andere thema's dienen apart aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Gezien de ontwikkeling van de jaarresultaten en het eigen vermogen over de afgelopen jaren is op 21 december 2022 door het bestuur van de Linieraad besloten tot een structurele verhoging van de werkingsbijdragen van de deelnemers met ingang van 2023 met 20%. Verder is besloten om bij uitvoering van specifieke projecten door de EGTS dat ook de personeelsinzet via een vooraf afgesproken verdeelsleutel aan deelnemende projectpartners doorbelast wordt. Met deze maatregelen beoogt de EGTS het financiële beleid robuuster te maken.

Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De betrokkenheid van de provincie vloeit voor uit de wet milieubeheer. Het Nazorgfonds is een "spaarpot" waaruit de kosten van de nazorg van relatief jonge stortplaatsen wordt gedekt. 

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De provincie Zeeland is 100% financieel en bestuurlijk verantwoordelijk na sluiting van de stortplaats. Het college vormt het dagelijks- en algemeen bestuur: 

 • Dagelijks bestuur Drs. J. de Bat (Financiën) en Dick van der Velde (Milieu).
 • Algemeen bestuur (voltallig college).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het Nazorgfonds heeft 2 doelstellingen:

 • De middelen zo goed mogelijk beheren zodat de eeuwigdurende nazorg bekostigd kan worden.
 • Zorgdragen dat de middelen alleen aan dit doel besteed worden.

Verwacht financieel belang

Terug naar navigatie - Verwacht financieel belang

Op de voorzieningen dient het fonds een rendement te behalen van 5%. Afwijkingen in het gerealiseerde beleggingsrendement verlopen via de egalisatiereserve beleggingsresultaten .

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Financiële risico’s: 

Nadat een sluitingsverklaring wordt afgegeven voor een stortplaats gaat de nazorgfase van start. Als na het afgeven van een sluitingsverklaring blijkt dat in het Nazorgfonds onvoldoende vermogen aanwezig is om de eeuwigdurende nazorg te kunnen bekostigen, komen aanvullende kosten voor rekening van de provincie en is het verhalen op de exploitanten niet meer mogelijk. Ook ontstaat er een financieel risico wanneer het werkelijke beleggingsrendement van het Nazorgfonds lager is dan het doelrendement (rekenrente voor doelvermogen en heffing) of wanneer het op te brengen doelvermogen te laag blijkt te zijn.

Beheersmaatregelen:

 1. Bij het afgeven van een sluitingsverklaring stellen we een financiële eindafrekening op om een tekort of overschot ten opzichte van het doelvermogen bij aanvang van de nazorg te kunnen vereffenen op het moment van overdracht van de stortplaats. We berekenen de benodigde doelvermogens volgens het IPO rekenmodel op basis van goedgekeurde nazorgplannen.
 2. Door de vorming van de egalisatiereserve beleggingsrendement egalisatiereserve beleggingsresultaten is er ruimte om tegenvallende rendement op te vangen.

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het North Sea Port District, het grondgebied van Vlissingen, Terneuzen, Borsele, Zelzate, Evergem en Gent is een gebied met grote uitdagingen. Vragen over industrie, infrastructuur, voorzieningen, cultuur, wonen en natuur komen in een druk gebied bij elkaar. Om deze vraagstukken beter, sneller en doelgerichter te kunnen adresseren en agenderen werd het samenwerkingsverband North Sea Port District opgericht. Dit samenwerkingsverband is in 2021 de BGTS geworden. Op bestuurlijk en op ambtelijk niveau worden de gezamenlijke grensoverschrijdende ruimtelijke vraagstukken geagendeerd. Verder speelt de BGTS NSPD ook bij de uitvoering van de regiodeal NSPD een rol. De visie van het District wordt als volgt geformuleerd: “In 2050 is het North Sea Port District een plaats waar klimaatneutraliteit en leefbaarheid elkaar versterken. De nabijheid en nauwe samenwerking tussen haven, kernen en landschap is hierbij een grote troef en van cruciaal belang”.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Provincie Zeeland is deelnemer en draagt voor 17% bij in de kosten van de BGTS. De andere deelnemers zijn Gent, Terneuzen, Evergem, Vlissingen, Zelzate, Borsele, Oost-Vlaanderen en Zeeland. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Deelname aan BGTS NSPD brengt de verplichting tot het voldoen van een jaarlijkse bijdrage met zich mee. Uittreding uit de BGTS NSPD is volgens de statuten mogelijk op ieder moment, mits dit een jaar van te voren wordt aangegeven.