In 2023 lag de nadruk op uitbreiding van de maatregelen voor agrarisch natuurbeheer op akker- en grasland en dooradering van het landschap. In 2024 zal het accent liggen bij het uitrollen van het agrarisch waterbeheer door heel Zeeland in samenwerking met waterschap Scheldestromen.