EMU saldo

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Iedere overheidslaag is verantwoordelijk voor een gezonde financiële ontwikkeling binnen de specifieke kaders die daarvoor gelden, zoals het BBV en het nationale begrotingsbeleid. Samen zijn de overheden verantwoordelijk voor gezonde overheidsfinanciën van Nederland als geheel.

In de regeling vaststelling gelijkwaardige inspanning decentrale overheden inzake het EMU-saldo is het collectieve aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo bepaald. Om provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie van BZK in lijn met de Wet houdbare overheidsfinanciën (Hof) individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De Wet Hof bepaalt dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van de individuele overheden naast het eigen aandeel ook het aandeel in openbare lichamen betreft. Het aandeel in openbare lichamen is het deel van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen dat aan de betreffende deelnemende individuele decentrale overheid wordt toegerekend. Een deel van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen maakt dus onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende decentrale overheden.

De individuele referentiewaarde voor 2024 voor de Provincie Zeeland is niet opgenomen in de septembercirculaire 2023 van het provinciefonds en daarom nog niet bekend.

Tabel EMU saldo

Terug naar navigatie - Tabel EMU saldo

.

(Bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Omschrijving Volgens jaarstukken 2022 Volgens begroting 2023 Volgens begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024
Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 59.001 6.786 -5.430 20.831 24.059 5.526
Mutatie (im)materiële vaste activa 36.503 -20.163 17.932 -3.698 -4.058 -4.395
Mutatie voorzieningen -1.328 -182 -173 -93 61 153
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -2.040 - - - - -
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa - - - - - -
Berekend EMU-saldo 92.136 -13.559 12.329 17.040 20.062 1.284