Uitgaven

8,18%
€ 26.198
x €1.000
8,18% Complete

Inkomsten

0,72%
€ 2.315
x €1.000
0,72% Complete

Saldo

0%
€ -23.883
x €1.000

6 Programma Iedereen telt!

Uitgaven

8,18%
€ 26.198
x €1.000
8,18% Complete

Inkomsten

0,72%
€ 2.315
x €1.000
0,72% Complete

Saldo

0%
€ -23.883
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Het programma “Iedereen telt!” gaat over brede welvaart. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving. En over sociale binding, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. In dit programma hebben we in het bijzonder aandacht voor het sociaal-cultureel functioneren van Zeeland. Hoe zijn individuen en groepen in de samenleving onderling in contact? En zijn zij in staat om relaties op te bouwen en zichzelf verder te ontwikkelen? 

We zetten cultuur, erfgoed, leefbaarheid, gezondheid en sport in om een levendig en sociaal Zeeland voor iedereen te bereiken. Dit doen we samen met andere overheden en instellingen, die hierin allemaal hun eigen rol hebben.

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur

Cultuur is een belangrijke taak van de Provincie. Onder cultuur verstaan we het hele culturele veld van kunsten tot erfgoed en van cultuureducatie tot evenementen. Het Zeeuwse cultuur profiel kent regionale, nationale en internationale onderdelen. Een breed cultuuraanbod zorgt voor een aantrekkelijke regio waar mensen willen wonen, werken en recreëren. Met cultuur versterken we onze stedelijke aantrekkelijkheid en landschappelijke kenmerken. Cultuur draagt bij aan het Zeeuws bruto regionaal product en de werkgelegenheid. Cultuur is daarnaast creatief, maakt blij, prikkelt en spiegelt. 

We richten ons beleid op Zeeuwse inwoners, bezoekers én op hen die zich hier willen vestigen. We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan makers, culturele vernieuwing, erfgoed en creatieve economie en moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. 

Nog steeds zijn de effecten van de coronacrisis en van de oorlog in Oekraïne in Zeeland te merken. Culturele organisaties hebben last van gestegen kosten. Daarnaast hebben inwoners en bezoekers minder te besteden en kiezen ze ervoor om culturele uitjes uit te stellen. Daardoor is er minder geld over om te investeren in nieuwe tentoonstellingen of andere culturele uitingen. Het veld moet daardoor grote flexibiliteit tonen en ook met vernieuwend aanbod komen. Het bundelen van krachten door samenwerking is daarvoor nodig. Ook in 2024 wordt hierop ingezet. 

Erfgoed

Terug naar navigatie - Erfgoed

Het Zeeuws erfgoed laat zien wat de generaties voor ons hebben (mee)gemaakt. We vinden het belangrijk om dit materieel en immaterieel erfgoed te behouden en te gebruiken. Dat het erfgoed toegankelijk en beleefbaar is en tegelijkertijd de (archeologische) waarden zijn beschermd. We zorgen voor een verbinding met maatschappelijke uitdagingen zodat erfgoed nog meer actuele waarde krijgt. Denk hierbij aan een project als Landfront Vlissingen waar onderzocht wordt hoe de tankgracht kan bijdragen aan oplossingen voor klimaatproblemen. 

Leefbaarheid en gezond leven

Terug naar navigatie - Leefbaarheid en gezond leven

We werken aan een leefbaarheidsagenda en een beleidskader voor Brede welvaart om, complementair aan andere overheden, een bijdrage te leveren aan de welvaart van alle Zeeuwen. 

Sport

Terug naar navigatie - Sport

Met de inzet op het Zeeuws Sportakkoord 'Sport verenigt Zeeland' werken we aan een duurzame en toekomstbestendige sportinfrastructuur in Zeeland die bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar is. We stimuleren beweeggedrag en zetten in op een gezondere leefstijl via bewegen en sport. Sport brengt mensen samen en verbindt. 

Wettelijke taken

Terug naar navigatie - Wettelijke taken
  • Bibliotheekwet (Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB))
  • Erfgoedwet
  • Mediawet
  • Wettelijke taken met betrekking tot archeologie

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Toekomstbestendige culturele infrastructuur

Terug naar navigatie - Toekomstbestendige culturele infrastructuur

De Provincie vindt het belangrijk dat de Zeeuwse culturele infrastructuur voldoende toekomstbestendig is, zodat het veld optimaal kan bijdragen aan de leefbaarheid van onze provincie. 
Het is van belang dat het aanbod aansluit bij de vraag van de (toekomstige) bezoeker. Om vraag en aanbod goed in beeld te hebben, wordt in 2024 een cultuurmonitor uitgevoerd. 

We gaan door op de ingezette lijn met het verder professionaliseren van culturele organisaties en de ontwikkeling van talent. We stimuleren een stedelijk cultureel klimaat, waarbij met name de aantrekkelijkheid van de provincie voor jongeren en een goed opleidings- en beroepsklimaat voor nieuwe makers centraal staat.

Acties

Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Cultureel erfgoed

In 2024 gaan we werken aan de uitvoeringsagenda erfgoed. Hierin besteden we aandacht aan immaterieel, gebouwd, varend en rijdend erfgoed. Inzet is het behouden, restaureren en beleven van het Zeeuwse erfgoed.

Acties

Kunsten

Terug naar navigatie - Kunsten

We werken aan een Zeeuwse kunstensector waar er voor de inwoner en bezoeker op verschillende manieren cultuur te beleven is. Hierbij is Zeeland het decor en wordt gebruikt als inspiratiebron.

 

Acties

(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Terug naar navigatie - (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Zoveel mogelijk mensen worden gestimuleerd om deel te nemen aan of kennis te maken met kunst en cultuur. (Jonge) talenten en vernieuwde talenten op het terrein van kunst en cultuur zijn ondersteund door kennis, informatie, bemiddeling, innovaties en adviezen. Cultuureducatie en talentontwikkelingstrajecten voor jongeren zijn in Zeeland effectiever geworden doordat culturele instellingen en onderwijsinstellingen (van primair onderwijs tot en met hoger universitair onderwijs) vaker en consequenter een doorgaande leerlijn hanteren.

Acties

Evenementen

Terug naar navigatie - Evenementen

We willen het Zeeuwse imago herpositioneren, zodat mensen Zeeland meer en eerder gaan overwegen als plek om te leven, te werken en te studeren. Deze focus komt voort uit de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Om alle vacatures vervuld te krijgen moeten er meer mensen van buiten Zeeland aangetrokken worden. De aantrekkelijkheid van Zeeland wordt vergroot doordat er evenementen zijn die Zeeland levendig maken. 

Acties

Gezond leven

Terug naar navigatie - Gezond leven

Gezond leven - Sport verenigt Zeeland

Met de inzet op het Zeeuws Sportakkoord 'Sport verenigt Zeeland' werken we aan een duurzame en toekomstbestendige sportinfrastructuur in Zeeland die bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar is. We stimuleren beweeggedrag en zetten in op een gezondere leefstijl via bewegen en sport. Sport brengt mensen samen en verbindt. 

Om antwoord te geven op de uitdagingen waar de sport voor staat en meer mensen in beweging te krijgen hebben we, analoog aan het Nationale Sportakkoord in 2019 een 4 jarig Zeeuws Sportakkoord gesloten, samen met een destijds 30-tal regionale partners (intussen zo'n 80). De inzet van ons Sportakkoord valt uiteen in 6 themalijnen:

  1. inclusief sporten en bewegen
  2. duurzame sportinfrastructuur
  3. vitale sport en beweegaanbieders
  4. positieve sportcultuur
  5. vaardig in bewegen en talentontwikkeling
  6. evenementen die inspireren

Na een looptijd van 4 jaar wordt het huidige Sportakkoord in 2024 geëvalueerd en een nieuw Zeeuws Sportakkoord afgesloten. 

Acties

Leefbaarheid

Terug naar navigatie - Leefbaarheid

In 2024 zetten we in op een sociaal en vitaal Zeeland. Met de leefbaarheidsagenda zetten we specifiek in op een aantal sociale thema’s als bijvoorbeeld eenzaamheidsbestrijding, participatie en sociale samenhang. Welke onderwerpen we ondersteunen wordt uitgewerkt in het beleidskader Brede Welvaart. Dit kan alleen maar met de Zeeuwse inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Participatie van inwoners en in het bijzonder heeft voor ons een hoge prioriteit. Het participatienetwerk, Jouw Zeeland, samenwerking met andere partijen of focus op duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zijn enkele voorbeelden van waar we actief aan werken. De Zeeuwse samenleving is mede hierdoor veerkrachtiger, diverser, inclusiever en vitaler. We zetten ook actief in op de Vier Vrijheden van Roosvelt (vrijheid, verdraagzaamheid, respect, diversiteit/inclusie) om deze levend te houden en de actieve betrokkenheid te bevorderen.

Acties

Versterking zorginfrastructuur en zorgketen

Terug naar navigatie - Versterking zorginfrastructuur en zorgketen

Wij willen ondersteuning bieden aan de keten(samen)werking in de zorg zoals die binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie plaatsvindt. We hebben daarbinnen speciale aandacht voor de arbeidsmarkt in de zorg via Campus Zeeland. Het verkennen van leemtes in het zorgaanbod en de bereikbaarheid ervan is een ander aandachtspunt .

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2019

2020

2021

2022

2023

Einddoel

Aantal bezoekers Zeeuwse musea

583.716

262.076 *

332.400

497.720

500.000

500.000

Aantal toekenningen voor restauratie rijksmonumenten

4

4

5

7

7 14

Aantal leerlingen cultuureducatie VO-MBO-HBO

8.000

8.000

8.000

n.n.b

ntb ntb

Aantal deelnemers Jeugd Theater School Zeeland

220

215

195

177

180 190

Aantal leerlingen restauratie opleidingsproject

15

15

15

20 **

20 30

* Vanwege de coronacrisis is de trendindicatie verstoord ten opzichte van voorgaande jaren. 

** Naast de 20 voltijd leerlingen hebben 50 leerlingen een deelcertificaat behaald op één of meerdere specifieke restauratietechnieken. 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doel

Indicator

Stand 2019

Stand 2020

Stand 2021

Streefwaarde 2022

Streefwaarde 2023

Einddoel

Toekomstbestendige culturele infrastructuur

 

Receptieve deelname aan activiteiten van Zeeuwse inwoners van 16 jaar en ouder (monitoring ZB) in aantallen

192.000 *

n.b. 

n.b. vanwege Corona is de culturele sector een groot deel vh jaar dicht geweest

192.000

192.000

192.000

(Talent) ontwikkeling en cultuureducatie jongeren PO en VO

 

Deelname aantal leerlingen ** cultuureducatie PO

54.000

n.b.

idem, daarnaast waren groepsbezoeken ook niet mogelijk. In beperkte mate zijn er digitale lessen gegeven over cultuur en erfgoed

54.000

54.000

54.000

Restauratievolume (Databank Erfgoedmonitor)

% Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis), weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ ***

24%

22,2%

21,5%

22%

22%

10%

* Bron CBS: Aantal inwoners Zeeland 2019 minus aantal inwoners jonger dan 20 jaar > afgerond 320.000. Ruim 60% van dit aantal (bron: Staat van Zeeland ZB) bezoekt in 2017 culturele evenementen > 60%x 320.000= 192.000

** Bron CBS: 2019 aantal jongeren Zeeland 5-19 jaar is afgerond 60.000. Aanname is dat gelet op de kerndoelen PO bijna alle PO scholen iets aan cultuureducatie doen > 90% x 60.000 = 54.000

*** Bron: Erfgoedmonitor fysieke staat van rijksmonumenten Zeeland. Gegevens betreffen de staat van onderhoud buitenzijde.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024
Lasten
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur 17.321
060102 Cultureel erfgoed 2.938
060103 Kunsten 456
060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 607
060201 Evenementen 1.221
060401 Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur 619
060402 Gezond leven 853
069999 Ambtelijke inzet 1.406
Totaal Lasten 25.420
Baten
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur 721
Totaal begrote baten en lasten -24.698
Onttrekkingen
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 -1.593
Toevoegingen
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 778
Totaal begrote reserves 815