In 2024 zijn de onderstaande activiteiten gepland:

Goederenvervoercorridor Zuid
In het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO-MIRT) in het najaar van 2019 is afgesproken om voor elk van de goederenvervoercorridors een toekomstagenda op te stellen met een langetermijnvisie tot 2030. Deze agenda omvat gezamenlijke ambities op vier beleidsthema's: economie, milieu/duurzaamheid, sociaal/veiligheid en bereikbaarheid. Het doel is dat deze drie (inter)nationale transportcorridors tegen 2030 tot de meest efficiënte, duurzame en leefbare transportcorridors op mondiaal niveau behoren.

Zeeland is partner in de Goederenvervoercorridor Zuid. De andere partners zijn het Ministerie van I&W, de haven de bedrijven van Rotterdam, Amsterdam en Moerdijk en de Provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. In de besprekingen tijdens de vorming van het samenwerkingsverband is door Zeeland ook bedongen dat op middellange termijn de grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen moet zijn geeffectueerd. In 2024 worden de activiteiten dan ook gericht op de ontwikkeling van de samenwerking met Vlaanderen en de uitvoering van de gezamenlijke acties die met de partners van de Goederenvervoercorridor Zuid worden ontwikkeld. 

Meerjarig actieprogramma binnenvaart
In het provinciaal collegeprogramma heeft de binnenvaart een belangrijke positie gekregen. Wij zijn voornemens om in het voorjaar van 2024 een meerjarig actieprogramma binnenvaart Zeeland vast te stellen. Dit plan vormt de basis voor een gerichte en gestructureerde aanpak om de specifieke problemen in de binnenvaart aan te pakken.

Energietransitie in de logistiek
De energietransitie in de logistiek is een complex proces. In 2024 worden veel acties gericht op de ondersteuning van het bedrijfsleven om hun bedrijf te vergroenen. 

Zeeland Connect
Het huidige meerjarenprogramma van Zeeland Connect verloopt dit jaar. Zij zijn nu aan de slag met het vervaardigen van een nieuw meerjarenprogramma. Dit plan wordt uiterlijk in het voorjaar van 2024 aangeboden. Vanuit dit meerjarenprogramma zullen meerdere actielijnen worden uitgevoerd.