Incidentele en structurele lasten en baten per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om vast te stellen of er naast een sluitende begroting voor het jaar 2023 ook sprake is van een structureel evenwicht schrijft het BBV voor, dat een limitatief overzicht in de begroting wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit overzicht zoals bedoeld in BBV artikel 19 en 23 is in de onderstaande tabel opgenomen.

Uitgangspunten

Terug naar navigatie - Uitgangspunten

Volgens het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Het BBV schrijft voor dat lasten en baten incidenteel zijn als deze niet langer dan drie jaar in de begroting voorkomen.

Dit BBV-voorschrift geeft aan welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als structureel zijn te beschouwen. In het BBV wordt er in principe van uitgegaan dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Afwijkingen op deze regel zijn mogelijk.

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 worden door de Provincie als incidenteel beschouwd.

Tabel incidentele lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel incidentele lasten en baten per programma

.

Lasten (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
Omschrijving programma Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel
01 Grote projecten en strategische opgaven 13.625 795 11.728 789 8.918 791 143 795
02 Woonplaats Zeeland 3.817 16.357 6.806 15.605 199 15.878 152 15.906
03 Balans in landelijk gebied 6.979 40.116 4.406 40.186 1.207 40.301 1.207 40.533
04 Ondernemend Zeeland 6.134 11.951 1.874 11.201 1.380 10.283 1.380 10.325
05 Mobiliteit op maat 3.617 73.333 4.566 59.440 9.259 57.424 3.255 55.995
06 Iedereen telt! 2.156 23.072 102 22.388 285 22.479 - 22.351
07 Bestuur 201 9.172 - 9.175 - 9.233 162 9.279
08 Energie op klimaat! 1.558 3.626 637 5.602 507 1.468 265 1.279
90 Algemene dekkingsmiddelen 6.549 4.058 6.666 4.308 7.237 4.968 36.993 5.562
96 Overhead 80 29.161 103 28.586 103 28.545 119 28.840
Totaal lasten 44.716 211.641 36.889 197.282 29.094 191.369 43.675 190.865
Baten (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
Omschrijving programma Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel
01 Grote projecten en strategische opgaven 11.156 - 11.586 - 8.775 - - -
02 Woonplaats Zeeland 313 851 154 851 54 851 54 851
03 Balans in landelijk gebied 3.233 1.254 3.200 1.254 - 1.254 - 1.254
04 Ondernemend Zeeland 145 426 145 260 - 97 - 99
05 Mobiliteit op maat 85 4.001 7 3.104 25 2.579 50 2.579
06 Iedereen telt! - 721 - 721 - 721 - 721
07 Bestuur - 130 - 130 - 130 - 130
08 Energie op klimaat! 637 190 637 190 507 190 265 -
90 Algemene dekkingsmiddelen 6.700 221.020 6.700 225.998 6.700 222.591 6.700 227.317
96 Overhead - 64 - 64 - 48 - 48
Totaal baten 22.269 228.658 22.428 232.573 16.061 228.462 7.068 232.999
Overzicht (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
Incidenteel begrotingssaldo -22.447 -14.461 -13.033 -36.607
Structureel begrotingssaldo 17.017 35.291 37.093 42.133
Saldo baten en lasten -5.430 20.831 24.059 5.526
Mutaties reserves 5.430 -20.831 -24.059 -5.526
Begrotingssaldo na bestemming - - - -