Uitgaven

7,22%
€ 23.121
x €1.000
7,22% Complete

Inkomsten

1,59%
€ 5.092
x €1.000
1,59% Complete

Saldo

0%
€ -18.029
x €1.000

2 Programma Woonplaats Zeeland

Uitgaven

7,22%
€ 23.121
x €1.000
7,22% Complete

Inkomsten

1,59%
€ 5.092
x €1.000
1,59% Complete

Saldo

0%
€ -18.029
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Het samenspel tussen water en land geeft Zeeland een unieke ligging en een bijzondere omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Deze unieke ligging in een veilige, economisch aantrekkelijke en ecologisch gezonde delta is ons Zeeuwse kapitaal. In Zeeland bepalen water, landbouw, wonen, natuur, industrie en recreatie de kwaliteit van de leefomgeving. Als we die kwaliteit willen behouden, dan moeten we ons steeds afvragen: wat mag waar wel en waar niet, hoe beïnvloedt dat elkaar over en weer, wat zijn de effecten op milieu, landschap, economie op korte en langere termijn. De doelen en de ambities voor de lange termijn zijn opgenomen in de omgevingsvisie, en dit vormt het belangrijke beleidskader.

In dit hoofdstuk zijn een aantal opgaven samengebracht die gericht zijn op het behouden en het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Het betreft de opgaven ten aanzien van ruimte (wonen, bedrijventerreinen, law delta), recreatie en toerisme, milieu en deltawateren.  

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

De speerpunten voor de verschillende deelprogramma's zijn:

Deltawateren

 • Bijdragen aan vervolg gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050;
 • Zoetwaterbeschikbaarheid Zuidwestelijke Delta (in relatie tot Zeeuws Deltaplan zoet water);
 • Kennisprogramma zeespiegelstijging in relatie tot herijking Voorkeurstrategie Zuidwestelijke Delta in 2026.

Milieu

 • Robuustheid omgevingsdiensten in relatie tot commissie Van Aartsen.
 • Schone Luchtakkoord
 • PFAS
 • Varend Ontgassen

Omgevingswet 

 • Van start met de Omgevingstafels 

Wonen en bedrijventerreinen

 • Realiseren ambities en doelen Woonagenda en Woondeal met gemeenten, rijk en marktpartijen.
 • Uitvoeren subsidieregelingen Toekomstbestendige bedrijventerreinen en subsidieregelingen wonen.

Recreatie en Toerisme

 • Met partners de ambities Bewuste Bestemming 2030 realiseren. 

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

Milieu

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven en activiteiten, waarvoor de Provincie bevoegd gezag is en taken die daarmee samenhangen;
 • Accounthouderschap van de RUD Zeeland en de DCMR;
 • Interbestuurlijk toezicht Omgevingsrecht;
 • Nazorg gesloten stortplaatsen;
 • Coördinatie uitvoering VTH taken binnen Zeeland.

Ruimtelijke kwaliteit

 • Overleg over ruimtelijke plannen met betrokken bestuursorganen;
 • Toezicht op huisvesting statushouders.

Water

 • Beheer grondwatermeetnet;
 • Aanwijzen zwemlocaties;
 • Bescherming grond- en oppervlaktewater.

Deltawateren

Terug naar navigatie - Deltawateren

De Deltawateren zijn voor Zeeland vanuit ecologisch, ruimtelijk, recreatief en economisch oogpunt van grote waarde. Ze bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van onze leefomgeving, nu en in de toekomst. Het borgen van deze kwaliteit vraagt om passende antwoorden op de uitdagingen voor de komende decennia. Binnen de geldende (wettelijke) kaders gaat het daarbij om een afgewogen aanpak van thema’s als waterkwaliteit, ecologie en regionale economie in combinatie met noodzakelijke aanpassingen op het vlak van waterveiligheid, zeespiegelstijging en een verder toenemende verzilting. Een aanpak waarbij we als Provincie Zeeland samenwerken met onze partners binnen het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta om ons doel van een ecologisch gezonde, veilige en economisch aantrekkelijke delta te kunnen realiseren.

Maatschappelijk effect Deltawateren

Ontwikkelingen in de Zuidwestelijke delta vragen om een voortdurende afweging van belangen op het vlak van ecologie, economie en veiligheid. In overleg met onze partners werken we aan het voorbereiden en realiseren van breed gedragen oplossingen voor nu en in de toekomst.

Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd

Terug naar navigatie - Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd

De uitdagingen voor recreatie en toerisme in Zeeland zijn groot. De recreatiedrukte op enkele plekken, de noodzaak voor verduurzaming, klimaatadaptatie en de krapte op de arbeidsmarkt. Deze uitdagingen vormen de basis van het Zeeuwse ambitiedocument Bestemming Zeeland 2030. Ons doel is om ‘te zorgen voor een vrijetijdssector die in balans met de samenleving en de omgeving bloeit’. Met onze Zeeuwse partners werken we samen aan de uitvoering van de actie-agenda Bestemming Zeeland 2030. 

We streven daarbij naar een vrijetijdssector met gezonde exploitatie- en investeringsmogelijkheden die ook een positieve bijdrage levert aan de omgeving en de samenleving. Bijvoorbeeld door verantwoord gebruik van het landschap en een duurzame, circulaire bedrijfsvoering. Effecten op de leefomgeving betrekken we bij recreatieve ontwikkelingen. Inwoners en gasten genieten jaarrond van het veelzijdige en goed bereikbare aanbod in Zeeland.

Samen met onze partners binnen recreatie en toerisme in Zeeland onderzoeken we vraag en aanbod en de impacts van toerisme. Dit onderzoeksprogramma valt onder de meerjarige Zeeuwse kennisagenda 2022-2024 van de HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme. Landelijke onderzoeken over recreatie en toerisme en bestemmingsmanagement betrekken we in de Zeeuwse kennisagenda. 

Maatschappelijk effect
Zeeland is een provincie waar het goed wonen, werken en leven is.

Omgevingswet en Ruimtelijke Ordening

Terug naar navigatie - Omgevingswet en Ruimtelijke Ordening

In de Omgevingswet worden 26 wetten op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur samengevoegd.

Door deze nieuwe wet verandert er veel in Zeeland. De Omgevingswet geeft aan dat burgers en initiatiefnemers niet langer te maken krijgen met een gefragmenteerde overheid. Alle overheden zijn samen verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. Om dit te bereiken moeten de overheden onder de Omgevingswet intensiever samenwerken.

Voor de digitalisering van de Omgevingswet is een digitaal stelsel ontwikkeld. Een belangrijke component hierin is het Omgevingsloket. Alle informatie over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld in het Omgevingsloket.
Via het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers digitaal een vergunningaanvraag of melding indienen. Ook kan op de kaart gezien worden welke regels er gelden op welke locatie. Daarnaast kan ook informatie over de fysieke leefomgeving worden opgevraagd. Alle overheden zijn aangesloten op het Omgevingsloket om deze te voorzien van informatie. 

Ruimtelijke ordening 
Het rijk geeft een belangrijke rol aan de provincies bij de ruimtelijke inpassing van nationale belangen in de regio. 

We werken aan een ruimtelijk voorstel, waarin ruimtelijke keuzes worden uitgewerkt op basis van regionale en nationale doelen. Dit leidt tot afspraken met het rijk over deze keuzes, uitvoering en investeringsbeslissingen. Dit wordt in 2024 vastgelegd in ruimtelijke arrangementen tussen rijk en provincie. Voor het NOVEX gebied North Sea Port District stellen we met het rijk en betrokken gemeenten een uitvoeringsagenda op. In beide trajecten gaat het om afspraken over belangrijke trajecten als de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie, de inrichting van het landelijk gebied, wonen en mobiliteit.

Maatschappelijk effect Omgevingswet en ruimtelijke ordening
De Provincie draagt bij aan een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden onderling en tussen overheden en het netwerk. Het doel is een gezonde, veilige leefomgeving en het doelmatig gebruik van de beschikbare ruimte, waardoor ook directe bijdrage geleverd wordt aan het versterken van de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van Zeeland.

Wonen

Terug naar navigatie - Wonen

Een passende duurzame woning en een prettige woonomgeving.

De Zeeuwse Woondeal vindt zijn basis in de Zeeuwse Woonagenda en leidt tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor rijk, provincie en gemeenten voor de komende jaren. De opgave is aanzienlijk en verschilt per regio. De opgaven in de Zeeuwse Woonagenda en woondeal worden samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen aangepakt De provincie ondersteunt dit met de inzet van een aantal subsidieregelingen, zoals de Provinciale Impuls Wonen, subsidie voor hergebruik van leegstaande panden voor wonen, ondersteuning voor flexibele woonvormen, leningen voor woningverduurzaming en subsidie voor gebiedsgerichte projecten. Met de subsidie voor hergebruik van leegstaande panden en de gebiedsgerichte aanpak wordt ook de leegstand in commercieel en maatschappelijk vastgoed tegengegaan. Daarmee wordt de ruimtelijke kwaliteit in de bebouwde omgeving verbeterd.

We stemmen de aanpak af via de Woonagenda, de regionale versnellingstafels van de Woondeal en de regionale woningmarktafspraken. Waar nodig worden met individuele gemeenten afspraken worden gemaakt over de bestaande nieuwbouwplannen. De Provincie helpt gemeenten door gezamenlijke verkenningen, hulp bij de aanvraag van rijkssubsidies, de inzet van extra deskundigheid via het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam en de subsidie voor de flexibele inhuur voor versnelling van woningbouwplannen. 

Beter benutten van regionale bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Beter benutten van regionale bedrijventerreinen

We werken aan het beschikbaar hebben van voldoende ruimte voor havenontwikkeling en bedrijven. De provincie stelt hiervoor regelmatig een behoefteprognose voor bedrijventerreinen op. Deze vormt de basis voor de regionale bedrijventerreinen- programmering van de gemeenten. We zetten ons met de gemeenten in voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. De Provincie ondersteunt de gemeenten hierbij met twee subsidieregelingen. Voor het opstellen en uitvoeren van plannen voor de kwaliteitsverbetering en de verduurzaming van bedrijventerreinen. 

Maatschappelijk effect
Zeeland is een provincie waar het goed wonen, werken en leven is.

Milieu

Terug naar navigatie - Milieu

Milieuvraagstukken krijgen steeds meer aandacht. Het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving is een complexe uitdaging. Nieuwe milieuthema’s en de groeiende bewustwording van de afhankelijkheid van natuurlijke, inmiddels schaarse grondstoffen, maken ons duidelijk dat net voldoen aan de wettelijke minimale normen niet meer genoeg is. Ook in het Nationaal Milieubeleidskader signaleert men dit. Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dan ook niet ‘minder vuil’, maar ‘schoner’. Wij werken aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving in Zeeland. Dat is nodig, want er zijn nog steeds uitdagingen zoals bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, vervuilende stoffen en een veilige energietransitie. In het Milieuprogramma 2023-2027 beschrijven we wat en hoe we dat willen doen. Naast specifiek op milieudoelen gerichte acties gaan we in alle initiatieven bijdragen aan de milieudoelen, dus ook bij inspanningen voor o.a. mobiliteit, economie en landbouw Immers alle menselijke handelingen hebben impact op het milieu. We werken nauw samen met onze omgevingsdiensten om de gestelde doelen te bereiken. 

Maatschappelijk effect
Woon- en werkklimaat zijn versterkt.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Law Delta

Terug naar navigatie - Law Delta

Realiseren van een Law Delta. Deze doelstelling maakt onderdeel uit van het compensatiepakket Wind in de Zeilen. De gezamenlijke inschatting van rijk en regio is dat op zijn vroegst in 2027 kan worden gestart met bouwen van het justitieel complex. Oplevering van het complex wordt op zijn vroegst mogelijk geacht in 2030.

Acties

Voorbereiding omgevingswet

Terug naar navigatie - Voorbereiding omgevingswet

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de samenwerkingsafspraken voor werken in de VTH- en planketen gemaakt. De provincie Zeeland is in staat op de nieuwe wijze te werken via het digitale stelsel Omgevingswet.

Acties

Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd

Terug naar navigatie - Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd

De ambitie van Bestemming Zeeland 2030 is vertaald naar de volgende drie doelstellingen: 

 1. Inwoner en gast beleven Zeeland optimaal door het diverse aanbod in de verschillende regio’s en steden in Zeeland. Onze inwoners en gasten ervaren Zeeland op een unieke manier, in alle seizoenen en regio’s.
 2. Een toekomstbestendige en duurzame vrijetijdssector. Er is een netwerk actief dat samenwerkt aan een gezonde vrijetijdssector.
 3. Het vergroten van de positieve bijdrage van de vrijetijdssector aan de omgeving en de samenleving. Hierdoor blijft er bij onze inwoners draagvlak voor toerisme in Zeeland.

Acties

Milieu: woon- en werkklimaat zijn versterkt

Terug naar navigatie - Milieu: woon- en werkklimaat zijn versterkt

Via beleid en uitvoering van milieutaken wordt ingezet op het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Uitdaging is om hiermee de milieukwaliteit te versterken terwijl de economische belangen niet uit het oog worden verloren. Dit doet de Provincie samen met andere overheden en maatschappelijke partners. De uitvoerende milieutaken zijn gemandateerd aan de RUD Zeeland en voor de Brzo taken aan de DCMR.

Het Milieuprogramma en het VTH programma dragen bij aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving.

Acties

Water en Bodem met kwaliteit

Terug naar navigatie - Water en Bodem met kwaliteit

Een duurzaam bodemgebruik en goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, afgestemde waterpeilen en functies in een systeem dat voldoet aan normering en duurzame bescherming tegen overstromingen zoals aangegeven in de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. 

Een aantal reguliere taken op het vlak van water(beheer) wordt structureel uitgevoerd. De provincie draagt samen met andere overheden (waterschap, gemeenten, Evides, Rijk) bij aan het behoud en waar mogelijk verbetering van de waterkwaliteit in grond- en oppervlaktewater, drinkwater en zwemwater.

Actualiteit:
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een beleidsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie dat de gebiedsgerichte opgaven en maatregelen voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat omvat. Aan de vertaling hiervan wordt gewerkt, waarbij tevens richtinggevende keuzes gemaakt dienen te worden op basis van het ingezette beleid om water en bodem als sturende principe te hanteren. 

Acties

Deltawateren

Terug naar navigatie - Deltawateren

De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is om in 2050 de eerste klimaatrobuuste delta ter wereld te zijn. Dit betekent dat in 2050 voor de hele delta is uitgedacht, uitgewerkt en in gang gezet wat nodig is om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Concreet gaat het daarbij om:

 • Het realiseren van een gezond ecologisch systeem.
 • Het verder versterken van de (water)veiligheid.
 • De zorg voor voldoende zoet water.
 • Het stimuleren van de economische vitaliteit.

Acties

Ruimtelijke kwaliteit: wonen

Terug naar navigatie - Ruimtelijke kwaliteit: wonen

Ruimtelijke kwaliteit versterken: Het doel is te komen tot een toekomstbestendige en CO2-neutrale woningvoorraad die in kwaliteit en kwantiteit aansluit op de vraag.

Acties

Ruimtelijke kwaliteit versterken: impuls bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Ruimtelijke kwaliteit versterken: impuls bedrijventerreinen

Regionale bedrijventerreinen zijn beter benut en beschikken over meer kwaliteit en duurzaamheid. We werken aan het beschikbaar hebben van voldoende planologische ruimte voor havenontwikkeling en bedrijven en zetten in op een kwaliteitsimpuls en de verduurzaming van terreinen. 

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

 Trendindicatoren

Stand 2022

Streefwaarde 2023

Streefwaarde 2024

Einddoel 

Aantal overnachtingen toeristische gasten

12,6 miljoen 12,6 miljoen 12,6 miljoen Geen streefdoel

Aantal overnachtingen vaste gasten

8,4 miljoen 8,4 miljoen 8,4 miljoen Geen streefdoel

Draagvlak voor toerisme onder de Zeeuwse inwoners (Gemeten steun voor toerisme onder de Zeeuwse inwoners)

Geen provinciale vergelijking mogelijk. Zowel aan de kust als in het binnenland steunt een meerderheid van de inwoners het toerisme, maar deze steun is niet overweldigend. 70% 70% 75%

Tevredenheid over beleving van Zeeland

8,4 (CBS vakantieonderzoek) 8,1 8,1

Minimaal 8,1

(landelijk gemiddelde)

Aantal banen

15.980 16.100 16.300

16.500

(opvang personeelstekort

Met de komst van een nieuw milieuprogramma (2023-2027) is team milieu de wijze van monitoren, evalueren en rapporteren aan het veranderen en ontwikkelen. De resultaten worden jaarlijks voorgelegd in een apart document.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doelindicator

Indicator

Stand 2022

Streefwaarde 2023

Streefwaarde 2024

Einddoel

Toeristische bestedingen

De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming voor Zeeland

niet bekend, alleen toeristische bestedingen: € 918 mln.

€ 1,9 mld.

Behoud niveau bestedingen 2021 (€ 1,9 miljard)

Behoud niveau bestedingen 2021 (€ 1,9 miljard)

Waterkwaliteit (oppervlaktewater) (Informatiehuis Water)

 

% van de waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit

0%

4%

4%

100% (2027)

Waterkwaliteit (oppervlaktewater)

% van de waterlichamen met een goede toestand voor vissen

44%

55%

55%

100% (2027)

Milieubelasting door uitstoot bedrijven waarvoor de Provincie de milieuvergunning verleent, is verminderd ten opzichte van 2006

Gemeten en berekende emissiegegevens

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024
Lasten
020101 Voorbereiding omgevingswet 182
020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd 931
020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat 11.090
020104 Law Delta 8
020201 Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit 590
020202 Deltawateren 140
020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen 4.031
020303 Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen 1.124
029999 Ambtelijke inzet 2.525
Totaal Lasten 20.621
Baten
020101 Voorbereiding omgevingswet 24
020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat 902
020201 Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit 238
Totaal Baten 1.163
Totaal begrote baten en lasten -19.458
Onttrekkingen
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 -3.929
Toevoegingen
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 2.500
Totaal begrote reserves 1.429