Uitgaven

17,92%
€ 57.403
x €1.000
17,92% Complete

Inkomsten

77,46%
€ 248.193
x €1.000
77,46% Complete

Saldo

0%
€ 190.790
x €1.000

9-1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Uitgaven

17,92%
€ 57.403
x €1.000
17,92% Complete

Inkomsten

77,46%
€ 248.193
x €1.000
77,46% Complete

Saldo

0%
€ 190.790
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit deel van de begroting verantwoorden we de provinciale baten die niet rechtstreeks aan één van de programma’s uit het programmaplan zijn te koppelen. Het betreffen autonome inkomsten. Provincie Zeeland heeft hierbij de vrijheid om deze middelen in te zetten voor ieder willekeurige provinciale doelstelling. 

In het overzicht staan:

  • Lokale inkomsten waarvan de besteding niet wettelijk gebonden is (opcenten motorrijtuigenbelasting).
  • De uitkering van het provinciefonds.
  • Ontvangen dividend.
  • Het saldo van de financieringsfunctie.
  • Overige algemene dekkingsmiddelen (stelposten). 

Via het risicomanagementsysteem gaan we de risico’s na en vertalen we dit naar het benodigde weerstandsvermogen. Het nog niet bestemde deel van de begroting (budgettaire ruimte) en de algemene reserve dienen als eerste buffer. Hiermee kunnen we onvoorziene uitgaven opvangen.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

Inzetten op een structurele positieve wijziging verdeling van het provinciefonds. Dit ter compensatie van de huidige korting voor niet meer bestaande dividendinkomsten PZEM N.V.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
  • €   43,8 miljoen motorrijtuigenbelasting
  • € 156,3 miljoen provinciefonds
  • €       9,8 miljoen dividend Westerscheldetunnel
  • € -/-0,2 miljoen saldo financieringsfunctie
  • €      6,7 miljoen overige dekkingsmiddelen

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Provinciefonds

Terug naar navigatie - Provinciefonds

In het huidige verdeelmodel van het provinciefonds is een zogenaamde OEM korting verwerkt vanwege rendement op Overige Eigen Middelen van de provincies. Deze verdeling dateert uit 2011 toen Zeeland nog aanzienlijke dividendinkomsten ontving van (destijds) PZEM. Zeeland wordt hierdoor jaarlijks € 10 miljoen gekort in de provinciefonds uitkering. In IPO-verband is besloten dat de andere provincies Zeeland compenseren met een bedrag van totaal € 6,7 miljoen per jaar. Als voorwaarde gold dat Zeeland haar provinciale opcenten op het tarief motorrijtuigenbelasting voor drie jaar verhoogde om op de € 10 miljoen uit te komen. Voor de jaren 2019 tot en met 2021 was dit tarief opgehoogd van 82,3 naar 89,1 opcenten.

Het herstel van de weeffout voor de verrekening van de OEM korting moet via een aanpassing van het verdeelmodel van de algemene uitkering provinciefonds. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), in samenwerking met het IPO, wordt dit verdeelmodel geactualiseerd. Sinds 2022 wordt gewerkt aan deze actualisatie. Tot op heden is nog geen bestuurlijke overeenstemming tussen provincies onderling over de uitkomsten. Het streven is een nieuw verdeelmodel per 1 januari 2025 in te laten gaan. Indien de herziening dan niet geëffectueerd is, blijven de nu gemaakte afspraken over de compensatie van de weeffout van € 6,7 miljoen per jaar door provincies gehandhaafd.

Dividend

Terug naar navigatie - Dividend

Als vergoeding voor rente en risico wegens deelneming in het aandelenkapitaal van bedrijven ontvangt de Provincie dividend. Voor 2024 is rekening gehouden met dividendbaten van de N.V. Westerscheldetunnel en GBE Aqua BV. De dividendbaten van de WST worden structureel toegevoegd aan de bestemmingsreserve WST en Sluiskiltunnel, waardoor wijzigingen van dividend geen invloed hebben op de budgettaire ruimte van de provincie. De dividenden van GBE Aqua BV worden in het kader van het compensatiepakket Wind in de Zeilen gebruikt ter dekking van de bijdrage aan het Delta kennis centrum.

Saldo van de financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van de werkelijk ontvangen en betaalde rente. Vanaf 2022 is geen sprake meer van een leensituatie en beschikken wij over beperkte overtollige liquide middelen. Deze middelen dienen verplicht gestald te worden bij de schatkist. Over het saldo ontvangen we rente. Zie voor verdere uitleg de paragraaf Financiering.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overige algemene dekkingsmiddelen

Hierin zijn opgenomen de budgettaire ruimte, de geraamde afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren en overige inkomsten. Dit laatste betreft de inkomsten van de andere provincies in verband met het herstellen van de weeffout in het verdeelmodel provinciefonds.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024
Lasten
900102 Provinciefonds 3.111
900104 Saldo van de financieringsfunctie 646
900105 Budgettaire ruimte 7.049
900106 Onvoorzien inclusief stelposten -500
909999 Ambtelijke inzet 301
Totaal Lasten 10.607
Baten
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting 43.840
900102 Provinciefonds 160.069
900103 Dividend 17.031
900104 Saldo van de financieringsfunctie 81
900107 Overige inkomsten 6.700
Totaal Baten 227.720
Totaal begrote baten en lasten 217.113
Onttrekkingen
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen -10.849
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen -9.624
Totaal Onttrekkingen -20.473
Toevoegingen
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 1.332
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 45.464
Totaal Toevoegingen 46.796
Totaal begrote reserves -26.323