In de Klimaatadapatiestrategie Zeeland (KasZ) is een uitwerking gegeven over hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij is invulling gegeven aan de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. In de KasZ is nog géén uitwerking gegeven aan het thema zeespiegelstijging. Samen met onze partners in de Zuidwestelijke Delta wordt in 2024 een verkenning uitgevoerd naar hoe invulling te geven aan het thema zeespiegelstijging. Een belangrijk onderdeel is de verwachting voor de provinciale rol daarbij. Provincie neemt deel aan het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Nationale Deltaprogramma.