In 2023 is het monitoringsprogramma voor 1,5 jaar verlengt. In 2024 wordt gestart met een monitoringsprogramma nieuwe stijl. In dit monitoringsprogramma wordt gekeken naar de monitoring zoals deze op langere termijn gewenst is. We zetten in op het verder versterken en verbeteren van de monitoring. Hiermee willen we de gevolgen van onder andere de stikstofdepositie en de verdroging beter in beeld krijgen. Meer monitoringsinzet is daarnaast gewenst op maatregelen die getroffen worden in het kader van natuurherstel en het programma natuur.