Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld

Op basis van artikel 7 lid 3c van het BBV is onderstaand overzicht met ingang van 2017 verplicht. Dit betreffen de door het Rijk voorgeschreven taakvelden volgens de standaard Iv3 rapportage. Iedere provincie heeft zijn eigen programmastructuur. Door de verschillende programmastructuren zijn de provincies niet met elkaar te vergelijken. Door gebruik van taakvelden kunnen provincies met elkaar vergeleken worden.

(Bedragen x € 1.000)
Taakveld Begroting 2024
Lasten Baten Saldo
0.1 Uitkering provinciefonds 3.000 157.360 -154.360
0.2 Opbrengst provinciale belastingen - 43.890 -43.890
0.3 Geldleningen en uitzettingen 723 81 643
0.4 Deelnemingen 297 17.031 -16.733
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige b 6.659 9.409 -2.750
0.6 Overhead 29.559 74 29.485
0.7 Vennootschapsbelasting - - -
0.8 Mutaties reserves 64.059 69.489 -5.430
0.9 Resultaat - - -
Totaal taakeld Algemene dekkingsmiddelen 104.298 297.333 -193.035
1.1 Provinciale Staten 3.086 - 3.086
1.2 Gedeputeerde Staten 1.249 51 1.197
1.3 Kabinetszaken 503 - 503
1.4 Bestuurlijke organisatie 821 78 743
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regi 623 - 623
1.6 Openbare orde en veiligheid 993 - 993
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 2.259 - 2.259
Totaal taakveld bestuur 9.535 130 9.405
2.1 Landwegen 36.750 264 36.486
2.2 Waterwegen 5.816 39 5.777
2.3 Openbaar vervoer 31.635 3.676 27.960
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en 1.759 58 1.701
Totaal taakveld verkeer en vervoer 75.960 4.036 71.923
3.1 Waterkeringen 282 - 282
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 237 - 237
3.3 Kwantiteit grondwater 2.720 238 2.482
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 294 - 294
3.5 Kwaliteit grondwater 119 - 119
3.9 Water, overige baten en lasten 685 - 685
Totaal taakveld water 4.337 238 4.099
4.1 Bodembescherming 945 348 597
4.2 Luchtverontreiniging 76 - 76
4.3 Geluidhinder 18 - 18
4.4 Vergunningverlening en handhaving 10.412 478 9.935
4.5 Ontgrondingen - - -
4.6 Duurzaamheid 4.796 637 4.159
4.9 Milieu, overige baten en lasten 928 - 928
Totaal taakveld milieu 17.175 1.463 15.712
5.1 Natuurontwikkeling 12.892 9.826 3.065
5.2 Beheer natuurgebieden 27.295 3.350 23.945
5.3 Beheer flora en fauna 4.271 111 4.160
5.9 Natuur, overige baten en lasten 2.182 - 2.182
Totaal taakveld natuur 46.641 13.288 33.353
6.1 Agrarische aangelegenheden 8.252 1.026 7.226
6.2 Logistiek 4.809 - 4.809
6.3 Kennis en innovatie 4.531 - 4.531
6.4 Recreatie en toerisme 5.746 1.329 4.417
6.9 Regionale economie, overige baten en 6.269 571 5.699
Totaal taakveld regionale economie 29.607 2.926 26.681
7.1 Cultuur 15.220 721 14.498
7.2 Maatschappij 7.182 - 7.182
7.9 Cultuur en maatschappij, overige bat 707 - 707
Totaal taakveld cultuur en maatschappij 23.109 721 22.387
8.1 Ruimtelijke ordening 7.915 190 7.724
8.2 Volkshuisvesting 1.675 100 1.575
8.3 Stedelijke vernieuwing 130 - 130
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 46 - 46
Totaal taakveld ruimte 9.764 290 9.474
Gerealiseerd resultaat 320.426 320.426 -