Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen op de balans de reserves, voorzieningen en overlopende passiva toegelicht te worden, naar de aard en reden enerzijds en de wijzigingen in de stand anderzijds. De toelichting wordt per balanspost gegeven. Het meerjarig verloop van de stand van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva worden in de financiële tabellen aangegeven. In de regels af (onttrekking) en bij (toevoeging) is een opsomming gegeven van verplichtingen ten laste van de balansposten, waartoe Provinciale Staten (PS) reeds besloten hebben of welke in deze begroting vastgesteld worden.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Een reserve is een vermogensbestanddeel dat als eigen vermogen wordt aangemerkt. Reserves zijn vrij te besteden, tenzij de politiek aan een reserve een bestemming heeft gegeven. De bevoegdheid om te beschikken over de reserves ligt bij PS. Voorts mag aan een reserve rente worden toe­gerekend, maar de Provincie Zeeland heeft in de financiële verordening vastgelegd dit niet te doen.

Met ingang van 2004 is het BBV van toepassing. Dit besluit schrijft voor dat mutaties in reserves uitsluitend via resultaatbestemming mogen plaatsvinden. Dit betekent dat elk voor­stel tot wijziging van de lasten van een programma, dat gedekt wordt middels een beschikking over een (bestemmings)reserve ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Op deze manier is de bevoegdheid over de bestemming van de reserves door Provinciale Staten geborgd.

Onder het eigen vermogen zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserves opgenomen. Voor de algemene reserve kan het provinciaal bestuur nog een nadere bestemming bepalen. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan Provinciale Staten al een bestemming hebben gegeven.

Als besloten wordt dat projecten later in de tijd uitgevoerd worden of eerder in uitvoering komen dan oorspronkelijk begroot en daarbij verschuiven over de jaargrens, dan worden deze budgetten met instem­ming van Provinciale Staten van het ene naar het andere jaar budgetneutraal overgeheveld via de bestemmingsreserve meerjarige projecten (de toevoeging en onttrekking zijn per saldo over de boekjaren van gelijke omvang).

De onderstaande tabel geeft de mutaties weer op de reserves voor de periode 2023-2027.

Tabel mutaties reserves

Terug naar navigatie - Tabel mutaties reserves

'

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving reserve 2023 2024 2025 2026 2027
Algemene reserve 40.922 35.327 25.810 26.362 26.362
Toevoegingen 7.409 1.332 1.293 - -
Onttrekkingen 13.004 10.849 741 - -
Eind 35.327 25.810 26.362 26.362 26.362
Resultaat 2022 13.792 0 0 0 0
Toevoegingen -13.792 - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel 11.751 5.123 -3.021 2.625 10.972
Toevoegingen 13.262 9.852 11.303 12.255 12.536
Onttrekkingen 19.890 17.996 5.657 3.908 3.908
Eind 5.123 -3.021 2.625 10.972 19.600
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum 2.804 2.600 2.400 2.200 2.000
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 204 200 200 200 200
Eind 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw 1.529 1.425 1.323 1.222 1.120
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 104 102 102 102 102
Eind 1.425 1.323 1.222 1.120 1.018
Dekkingsreserve Schuytvlot 2.647 2.485 2.330 2.174 2.019
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 162 155 155 155 155
Eind 2.485 2.330 2.174 2.019 1.864
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen 1.675 1.522 1.370 1.218 1.065
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 153 152 152 152 152
Eind 1.522 1.370 1.218 1.065 913
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen 1.099 1.015 923 831 738
Toevoegingen 8 - - - -
Onttrekkingen 92 92 92 92 92
Eind 1.015 923 831 738 646
Dekkingsreserve wegsteunp 's Heerarendskerke 2.000 1.931 1.865 1.798 1.732
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 69 67 67 67 67
Eind 1.931 1.865 1.798 1.732 1.665
Reserve meerjarige projecten 27.649 15.246 11.635 4.153 2.474
Toevoegingen 8.981 6.868 353 61 11
Onttrekkingen 21.384 10.479 7.834 1.740 1.404
Eind 15.246 11.635 4.153 2.474 1.081
Reserve natuur 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539
Reserve investeringsagenda 10.747 8.400 22.483 47.084 66.207
Toevoegingen 19.517 28.800 29.500 19.500 -
Onttrekkingen 21.864 14.717 4.899 377 -
Eind 8.400 22.483 47.084 66.207 66.207
Dekkingsreserve wegeninvesteringen 21.314 25.036 25.212 24.549 23.864
Toevoegingen 4.097 852 37 15 15
Onttrekkingen 374 676 700 700 700
Eind 25.036 25.212 24.549 23.864 23.180
Dekkingsreserve gebouw G 2.115 2.041 2.030 1.947 1.864
Toevoegingen - 65 - - -
Onttrekkingen 74 76 83 83 83
Eind 2.041 2.030 1.947 1.864 1.781
Dekkingsreserve N286 903 876 849 821 794
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Eind 876 849 821 794 767
Bestemmingsreserve ZIS 3.829 4.002 2 2 2
Toevoegingen 2.100 - - - -
Onttrekkingen 1.927 4.000 - - -
Eind 4.002 2 2 2 2
Dekkingsreserve NCV 186 160 133 106 80
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Eind 160 133 106 80 53
Bestemmingsreserve investeringsfonds 10.275 11.975 12.475 12.475 12.475
Toevoegingen 1.700 500 - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 11.975 12.475 12.475 12.475 12.475
Onderhoudsreserve infrastructuur 4.064 1.757 1.214 610 629
Toevoegingen 11.558 8.059 9.466 14.818 7.639
Onttrekkingen 13.865 8.602 10.069 14.798 7.563
Eind 1.757 1.214 610 629 705
Dekkingsreserve IT-infrastructuur 200 100 - - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 100 100 - - -
Eind 100 - - - -
Dekkingsreserve WSF -0 -0 -0 -0 -0
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind -0 -0 -0 -0 -0
Dekkingsreserve investering apparaatskosten 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267
Bestemmingsreserve onderh. Bedrijfspanden 736 526 597 399 347
Toevoegingen 294 511 375 388 360
Onttrekkingen 504 439 574 439 444
Eind 526 597 399 347 263
Bestemmingsreserve Wind in de Zeilen 1.667 1.667 1.667 - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - 1.667 - -
Eind 1.667 1.667 - - -
Bestemmingsreserve Delta Kenniscentrum 5.737 11.372 18.521 20.166 20.166
Toevoegingen 6.035 7.150 1.644 - -
Onttrekkingen 400 - - - -
Eind 11.372 18.521 20.166 20.166 20.166
Bestemmingsreserve GBE Aqua 96.695 140.669 140.669 140.669 140.669
Toevoegingen 43.975 - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 140.669 140.669 140.669 140.669 140.669
Bestemmingsreserve meerjarige subsidies 2.701 1.042 420 420 420
Toevoegingen 420 - - - -
Onttrekkingen 2.079 622 - - -
Eind 1.042 420 420 420 420
Dekkingsreserve verduurzaming bedrijfspanden 1.100 1.100 990 880 770
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - 110 110 110 110
Eind 1.100 990 880 770 660
Bestemmingsreserve cofinanciering EU-projecten 2.221 - - - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 2.221 - - - -
Eind - - - - -
Totaal reserves 284.204 278.703 299.517 323.576 329.103

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve

Op de algemene reserve wordt het vrij beschikbare eigen vermogen verantwoord. Provinciale Staten kunnen een deel ervan oormerken, via de vorming van een bestemmingsreserve. De Algemene Reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit (zie paragraaf  Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

De Algemene Reserve bedraagt per 1 januari 2022 € 40,9 miljoen, deze daalt naar € 26,4 miljoen in 2027.

Algemene Reserve rekeningresultaat na bestemming
Het rekeningresultaat van het vorig rekeningjaar is het beginsaldo. Bij het vaststellen door Provinciale Staten van de bestemming van het rekeningresultaat in mei van het daaropvolgende jaar wordt het afgeboekt en aan de bestemming toegevoegd.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel
In het kader van de investeringen in de Sluiskiltunnel is, uit de voor de aanleg van de tunnel beschikbaar gestelde middelen, een bestemmingsreserve gevormd. In eerste instantie werden de investeringen in de Sluiskiltunnel rechtstreeks onttrokken aan deze reserve. Per 1 januari 2014 is besloten de investeringen in de tunnel niet langer rechtstreeks te onttrekken aan deze reserve, maar deze te activeren op de balans en in 10 jaar (bij gereedkomen van de tunnel) af te schrijven. Uit de dividenden van de NV Westerscheldetunnel wordt de bestemmingsreserve gevoed. De bestemmingsreserve heeft als doel om de kosten voor afschrijving, onderhoud en rentelasten van de Sluiskiltunnel, de bijdrage aan de Sloeweg, als wel de rentelasten voor de investering aan de WST te dekken. De reserve dient tevens om afwaardering van de marktwaarde in aanloop naar opheffing van de tol in 2033 op te vangen.

Bestemmingsreserve meerjarige projecten
Op basis van besluitvorming in het kader van overhevelen budgetten waren tot 2015 toevoegingen en onttrekkingen opgenomen in het saldo van de algemene reserve. Om de presentatie en rubricering van deze toevoegingen en onttrekkingen te verbeteren, is met de zomernota 2015 de bestemmingsreserve meerjarige projecten gevormd. Het overhevelen van budgetten geschiedt nu door het onttrekken en toevoegen aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten, zodat een juist beeld blijft bestaan over het verloop van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve natuur
Bij het behandelen van de bestemming van het rekeningsaldo 2015 is besloten om van de incidentele boekwinst op de grondtransacties een bestemmingsreserve natuur te vormen omdat dit transacties betroffen waarop afspraken uit het Natuurakkoord en de Bestuursovereenkomst Grond (december 2013) van toepassing zijn. Om invulling te kunnen geven aan deze afspraken is het nodig om het saldo van deze transacties te muteren en deze verwerkingswijze te blijven hanteren tot alle hectares volledig zin verkocht/geruild tot uiterlijk 2027.

Bestemmingsreserve investeringsagenda
In de voorjaarsnota 2016 is besloten om een bestemmingsreserve te vormen die ruimte biedt voor duurzame investeringen in Zeeland. De inzet vanuit de investeringsagenda geldt primair voor investeringen die gerelateerd zijn aan de strategische opgaven en daarnaast voor wegeninvesteringen, natuurontwikkeling en economische innovatie. Twee keer per jaar worden voorstellen aan Provinciale Staten gedaan voor bestedingen ten laste van de investeringsagenda.

Bestemmingsreserve Zeeland in stroomversnelling (ZIS)
In december 2017 is de bestemmingsreserve Zeeland in stroomversnelling gevormd om het investeringsprogramma “Zeeland in stroomversnelling” uit te voeren.

Bestemmingsreserve investeringsfonds Zeeland BV
Bij de voorjaarsnota 2018 is besloten de bestemmingsreserve investeringsfonds Zeeland BV te vormen. De bestemmingsreserve is gevormd om eventuele afwaarderingen van het investeringsfonds Zeeland BV af te dekken.

Bestemmingsreserve onderhoudsreserve infrastructuur
Bij de behandeling van de Zomernota 2017 is besloten om voor het groot onderhoud aan natte kunstwerken een bestemmingsreserve te vormen zodat de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren verdeeld worden. Jaarlijks wordt aan deze reserve gedoteerd en de lasten van het groot onderhoud worden onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserve onderhoud bedrijfspanden
In de Voorjaarsnota 2018 is het voorstel gedaan om een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen in te stellen. Jaarlijks wordt aan deze reserve gedoteerd en de lasten van het groot onderhoud worden onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserve Wind in de Zeilen
In het Statenvoorstel ‘Compensatie marinierskazerne’ van 9 juli 2020 is besloten om de bestemmingsreserve marinierskazerne te hernoemen naar Bestemmingsreserve ‘Wind in de Zeilen’ en een nieuwe bestemming te geven in het kader van activiteiten volgend uit het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’.

Bestemmingsreserve Delta Kenniscentrum
In de Statenvergadering van 23 juli 2021 is besloten tot het instellen van de bestemmingsreserve ‘Delta kenniscentrum’, die in de periode tot en met 2030 een maximale omvang van € 20 miljoen kent, waarbij de provinciale inkomsten uit de garantiepremie en vrijval van de bestemmingsreserve ‘GBE Aqua’ als primaire voeding voor deze bestemmingsreserve dienen.

Bestemmingsreserve GBE Aqua
In de Statenvergadering van 23 juli 2021 is besloten tot het instellen van de bestemmingsreserve ‘GBE Aqua’, waarin de rijksbijdrage van € 10 miljoen in de aanvulling van het weerstandsvermogen wordt opgenomen.

Bestemmingsreserve meerjarige subsidies
Dit is een nieuwe bestemmingsreserve met ingang van het boekjaar 2021. Bij afgifte van een subsidiebeschikking wordt, voor zover de verstrekte subsidie nog niet als last in het boekjaar is verantwoord, het resterende bedrag aan de bestemmingsreserve "meerjarige subsidies" toegevoegd en in latere jaren aan deze reserve onttrokken.

Bestemmingsreserve cofinanciering EU-projecten
Ter ondersteuning van de Europese programma's is in de Najaarsnota 2020 structureel (2021-2027) €1,1 miljoen gereserveerd binnen de bestaande uitvoeringsprogramma's om vanuit Zeeland (deels) te kunnen voldoen aan de benodigde cofinanciering in het operationele programma Zuid (OP-Zuid). Openstellingen binnen OP-Zuid zullen pas begin 2022 doorgang vinden. De al gereserveerde middelen cofinanciering OP-Zuid zijn via de bestemmingsreserve Cofinanciering Europese Projecten, overgeheveld naar 2022.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

Volgens het BBV dienen investeringen in economische activa geactiveerd te worden en dient de afschrijvingslast jaarlijks in de exploitatierekening geboekt te worden. Het provinciaal beleid is erop gericht zo weinig mogelijk structureel beslag op middelen te leggen. Om deze afschrijvingslasten direct te dekken op het moment van besluit tot investering, is in het jaar van besluit een dekkingsreserve gevormd van gelijke omvang als het investeringskrediet. Op deze manier wordt de budgettaire ruimte in de toekomst niet belast. Er zijn dekkingsreserves gevormd voor onderstaande investeringen en jaarlijks worden de afschrijvingslasten ten laste gebracht van deze reserves.

Bestemmingsreserve verbouwing Zeeuws Museum
De verbouwing van het Zeeuws Museum is in 2007 afgerond. 

Bestemmingsreserve Gistpoortgebouw
De verbouwing van het Gistpoortgebouw is in 2009 afgerond. 

Bestemmingsreserve verbouwing pand Schuytvlot
De verbouwing van het pand Schuytvlot is in 2010 afgerond. 

Bestemmingsreserve Fast Ferry aanlandingsvoorzieningen
In verband met de opheffing van de reserve Westerschelde Oeververbinding (WOV) is voor de investering van de Fast Ferry aanlandingsvoorziening een Bestemmingsreserve gevormd uit de WOV-reserve (4e begrotingswijziging 2009). 

Bestemmingsreserve Fast Ferry gebouwen en terreinen
In verband met de opheffing van de reserve Westerschelde Oeververbinding is voor de investering van de Fast Ferry gebouwen en terreinen een Bestemmingsreserve gevormd uit de WOV-reserve (4e begrotingswijziging 2009). 

Bestemmingsreserve wegsteunpunt ’s-Heer Arendskerke
In verband met de investering van een nieuw te bouwen wegsteunpunt 's-Heer Arendskerke/Eindewege is een bestemmingsreserve gevormd. 

Bestemmingsreserve afschrijving verbouwing gebouw G en A
In verband met de investering in de verbouwing van gebouw G is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve modernisering nautische centrale Vlissingen
In verband met de investering in de nautische centrale Vlissingen is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Dekkingsreserve wegeninvesteringen
In verband met investeringen in de wegen is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve IT-infrastructuur
In verband met de investering in de IT-infrastructuur is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve Westerscheldeferry
In 2019 heeft de provincie Zeeland een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld aan de Westerscheldeferry middels een kapitaalstorting in de vorm van agio. Om eventuele afwaarderingen van de genoemde kapitaalstorting op te vangen is de bestemmingsreserve Westerscheldeferry gevormd. Eventuele afwaarderingen worden ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve.

Dekkingsreserve investering apparaatskosten
In verband met het activeren van de personeelslasten op investeringsprojecten is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks te laste gebracht van deze dekkingsreserve zodra de investering in gebruik is genomen.

Dekkingsreserve verduurzaming bedrijfspanden
In verband met investeringen in de verduurzaming van bedrijfspanden is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Dekkingsreserve N286
In verband met investeringen op de N286 is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de Provincie. Om die reden kennen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand. ‘Voorzieningen worden in principe gewaardeerd op de contante waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorzieningen Frictiekosten RUD en Waterbeheer zijn gewaardeerd op het nominale bedrag. De uitgangspunten die zijn gehanteerd voor de bepaling van de voorziening zijn toegelicht in de toelichting op de balanspost.

Voorzieningen (art. 44 BBV) worden gevormd wegens:

  • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
  • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  • Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.
  • Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan, met uitzondering van voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen netto contante waarde.

De onderstaande tabel geeft de mutaties weer op voorzieningen voor de periode 2022-2026.

Specificatie voorzieningen

Terug naar navigatie - Specificatie voorzieningen

.

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving voorziening 2023 2024 2025 2026 2027
Voorziening wachtgelden PSD 1.303 913 572 271 124
Toevoegingen 13 12 10 6 3
Aanwendingen 403 353 311 152 58
Eind 913 572 271 124 69
Voorziening waardeoverdracht pensioen politieke ambtsdragers 1.775 1.959 2.143 2.327 2.511
Toevoegingen 250 250 250 250 250
Aanwendingen 66 66 66 66 66
Eind 1.959 2.143 2.327 2.511 2.695
Voorziening spaarverlof 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620
Toevoegingen - - - - -
Aanwendingen - - - - -
Eind 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620
Voorziening achterstallig onderhoud 40 - - - -
Toevoegingen - - - - -
Aanwendingen 40 - - - -
Eind - - - - -
Voorziening waterbeheer 1.162 1.186 1.210 1.234 1.258
Toevoegingen 184 184 184 184 184
Aanwendingen 160 160 160 160 160
Eind 1.186 1.210 1.234 1.258 1.282
Totaal voorzieningen 6.719 6.546 6.453 6.514 6.666

Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV

Voorziening middelen derden met specifiek bestedingsdoel.

Voorziening waterbeheer
De leges voor de waterheffing worden jaarlijks toegevoegd en de uitgaven in verband met de compensatie van de negatieve effecten van deze wateronttrekkingen en die geen gelijkmatig patroon vertonen per jaar worden hieruit betaald. In de meerjarenbegroting worden de uitgaven voor de op handen zijnde gerelateerde projecten onttrokken aan de voorziening.

Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV

Op bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

Voorziening wachtgelden PSD
De voorziening is gevormd voor de (wachtgeld)verplichtingen van ex-PSD-ers na de opheffing van de PSD in 2003. Bij het beëindigen van de PSD heeft het Rijk de sanering afgekocht en zijn voor de wachtgelden deze middelen, aangevuld met provinciale middelen, op contante waarde toegevoegd aan deze voorziening. De voorziening komt voort uit het sociaal plan waarin de provincie garant staat voor een aanvulling op het inkomen tot een bepaald niveau.

Voor het bepalen van de wachtgeldrechten is gebruik gemaakt van de basisgegevens per wachtgelder, zoals deze ook worden gebruikt door Loyalis, de uitvoerende instantie voor de wachtgelden. Daarnaast op de inzichten die de bemiddelingscommissie heeft van de neveninkomsten nu en in de toekomst. De rentecomponent, de inflatie en het prijspeil van de berekening is in overeenstemming met het meerjarig besluit. De rechten zijn gebaseerd op de opheffingsdatum PSD van 18 maart 2003.
De uitkering wachtgelden als aanvulling op andere inkomsten wordt jaarlijks onttrokken en om de voorziening op peil te houden wordt er jaarlijks rente toegevoegd aan de voorziening. Deze is gelijk aan de renteopbrengst van de uitgezette middelen.

Voorziening non activiteitsregeling 2013
In 2012 is besloten om in het kader van de organisatieontwikkeling een Non-activiteitsregeling 2013 (NAR) in te stellen voor werknemers die op 1 januari 2013 ouder dan 57 jaar waren. Voor de kosten van niet actief personeel in de komende jaren is een voorziening gevormd.

De hoogte van deze voorziening is bepaald door de basisgegevens van alle deelnemers te bepalen en deze te waarderen tegen de netto contante waarde. De salarisbetalingen worden jaarlijks onttrokken aan de voorziening en om de voorziening op peil te houden wordt er jaarlijks rente toegevoegd aan de voorziening met dezelfde uitgangspunten als bij de voorziening wachtgelden PSD.

Voorziening waardeoverdracht GS-pensioen
Voor de wachtgeld- en pensioenverplichtingen aan oud-leden Gedeputeerde Staten en hun echtgenotes en kinderen, is in 2013 een voorziening overeenkomstig aangelegd. Eventuele afkoopsommen van voormalige bestuurders die verschuldigd zijn bij de overdracht van de pensioenafspraken naar pensioenfondsen of andere overheden, worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening spaarverlof
Begin 2022 zijn er aan de commissie BBV een aantal vragen gesteld over het treffen van een voorziening voor verlofsparen (naar aanleiding van afspraken in de CAO Gemeenten 2021-2022). Medewerkers kunnen (bovenwettelijke) vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit leidt tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Aangezien er bij verlofsparen naar oordeel van de commissie sprake is van arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, is hier een voorziening voor gevormd.

De mogelijkheid om verlof te sparen is ook al enige tijd geregeld in de Cao Provincies, waarmee op basis van de nieuwe informatie van de commissie BBV ook voor Provincie Zeeland hiervoor een voorziening is getroffen. Eventuele bijstelling voor het totale kalenderjaar 2023 vindt plaats tijdens het jaarrekening-proces, op basis van daadwerkelijke jaarrealisatie. In volgende jaren wordt de voorziening halfjaarlijks beheerd op basis van realisatie (verlofopname) en nieuw gespaard verlof

Voorziening achterstallig onderhoud
In 2022 is een voorziening achterstallig onderhoud gevormd voor de asbestsanering van gebouw A.
De lasten van deze asbestsanering worden in 2023 ten laste van deze voorziening gebracht.

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Een overlopende passiva is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden.

Voor ontvangen voorschotbedragen van een Europees of Nederlands overheidslichaam met een specifiek bestedingsdoel is het BBV per 1 januari 2008 aangepast in artikel 44 lid 2 en uitgebreid met artikel 49 en 40a en 52a. Hierin worden deze ontvangsten nu als overlopende passiva verantwoord.

Het BBV schrijft voor dat baten en lasten slechts eenmaal op een programma mogen worden gepresenteerd op basis van het uitgavenpatroon. Dit betekent dat lasten (uitgaven) en wijzigingen in de lasten (uitgaven) uit de overlopende passiva in de exploitatie worden voorgelegd ter goedkeuring aan Provinciale Staten met direct ook een bate mutatie van gelijke omvang. Inkomsten (kasontvangsten) worden direct op de balans geboekt en zijn niet meer zichtbaar in de programma's.

Aan een overlopende passiva mag geen rente worden toegerekend. Alleen als het in de subsidie-beschikking door het Rijk voorgeschreven is, wordt er jaarlijks een 'inflatiecorrectie' toegevoegd aan de overlopende passiva om de overlopende passiva middelen op contante waarde te houden. De berekening van deze 'inflatiecorrectie' wordt toegepast zoals in de individuele beschikking is aangegeven.

Specificatie overlopende passiva

Terug naar navigatie - Specificatie overlopende passiva

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving overlopende passiva 2023 2024 2025 2026 2027
Europese overheidslichamen
Het Rijk
OP Natuur Pakket Westerschelde 38.279 31.516 20.360 - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 6.763 11.156 11.586 - -
Eind 31.516 20.360 - - -
OP BRIM-subsidie Abdij 238 199 199 199 199
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 39 - - - -
Eind 199 199 199 199 199
OP Veilige bermen 905 - - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 905 - - - -
Eind - - - - -
OP SPUK snelfietsroute 1.535 1.535 - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - 1.535 - - -
Eind 1.535 - - - -
OP SPUK culturele voorzieningen 383 - - - -
Toevoeging -383 - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind - - - - -
OP Werkgelegenheidsonderzoek 2 - - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 2 - - - -
Eind - - - - -
OP SPUK flexibele woningbouw 830 863 863 863 863
Toevoeging 168 - - - -
Onttrekking 135 - - - -
Eind 863 863 863 863 863
OP SPUK Verkeersveiligh mtr 1.109 356 - - -
Toevoeging -252 -74 - - -
Onttrekking 501 282 - - -
Eind 356 - - - -
OP SPUK Ontzorgprogr Maats Vastgoed 1.986 - - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 1.986 - - - -
Eind - - - - -
OP ZIS2 Iedereen telt - 24 24 24 24
Toevoeging 167 - - - -
Onttrekking 144 - - - -
Eind 24 24 24 24 24
OP ZIS2 Vernieuwing landbouw 187 57 57 57 57
Toevoeging 207 - - - -
Onttrekking 336 - - - -
Eind 57 57 57 57 57
OP SPUK veilig, doelmatig en duurzaam gebruik infrastructuur 114 -30 -115 -115 -115
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 144 85 - - -
Eind -30 -115 -115 -115 -115
OP MKB-deals Digitaal doen Zeeland 71 - - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 71 - - - -
Eind - - - - -
OP SPUK Veehouderij 11.129 5.700 5.700 5.700 5.700
Toevoeging -5.429 - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700
OP SPUK WidZ Living 3.679 1.895 508 - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 1.784 1.388 508 - -
Eind 1.895 508 - - -
OP fiche industrie 15 - - - -
Toevoeging -15 - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind - - - - -
OP SPUK Programma Natuur 6.433 6.433 3.200 0 0
Toevoeging 7.484 - - - -
Onttrekking 7.484 3.233 3.200 - -
Eind 6.433 3.200 0 0 0
OP RD3 Participatieplatform 7 - - - -
Toevoeging 30 - - - -
Onttrekking 37 - - - -
Eind - - - - -
OP SPUK BVOV 2020 en 2021 - 600 600 600 600
Toevoeging 600 - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 600 600 600 600 600
OP SPUK Verbreding en Vernieuwing 667 -333 0 0 0
Toevoeging 333 333 - - -
Onttrekking 1.333 - - - -
Eind -333 0 0 0 0
OP SPUK Schone Lucht Akkoord 22 -18 -18 -18 -18
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 40 - - - -
Eind -18 -18 -18 -18 -18
OP SPUK bodem overbruggingsjaar 58 - - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 58 - - - -
Eind - - - - -
OP SPUK Novi-gebied North Sea Port D 289 289 289 289 289
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 289 289 289 289 289
OP SPUK Onderzoek PFAS 11 -0 -0 -0 -0
Toevoeging -11 - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind -0 -0 -0 -0 -0
OP ReactEU project Creative City Boost 14 -119 -119 -119 -119
Toevoeging 353 - - - -
Onttrekking 486 - - - -
Eind -119 -119 -119 -119 -119
Overige openbare overheidslichamen
OP Actief bodembeheer 84 84 84 84 84
Toevoeging 24 24 24 24 24
Onttrekking 24 24 24 24 24
Eind 84 84 84 84 84
Platform diffuse bronnen 11 11 11 11 11
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 11 11 11 11 11
OP Vitaal Sloe/Kanaalzone 2012-2014 166 166 166 166 166
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 166 166 166 166 166
OP Green deal biodiversiteit 5 5 5 5 5
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 5 5 5 5 5
OP lobbyiest Den Haag 119 119 119 119 119
Toevoeging 78 78 78 78 78
Onttrekking 78 78 78 78 78
Eind 119 119 119 119 119
OP Kanaalpolder 190 159 - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 31 159 - - -
Eind 159 - - - -
OPSPUK SLA 22 -18 -18 -18 -18
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 40 - - - -
Eind -18 -18 -18 -18 -18
OP Uitvoeringskosten POP3 545 498 165 - -
Toevoeging 225 - - -