Uitgaven

2,93%
€ 9.372
x €1.000
2,93% Complete

Inkomsten

0,13%
€ 409
x €1.000
0,13% Complete

Saldo

0%
€ -8.963
x €1.000

7 Programma Bestuur

Uitgaven

2,93%
€ 9.372
x €1.000
2,93% Complete

Inkomsten

0,13%
€ 409
x €1.000
0,13% Complete

Saldo

0%
€ -8.963
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

In het licht van geopolitieke veranderingen en maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, energie, stikstof, PFAS en huisvesting ontstaat er onzekerheid en onrust in onze samenleving. Dit benadrukt de noodzaak voor een betrouwbaar en proactief bestuur dat als één overheid opereert. Het is van groot belang dat we deze transities nauwlettend volgen, terwijl we de prioriteiten van het nationale- en regionale beleid in het oog houden. Binnen dit kader speelt de provincie een cruciale rol en moeten we ervoor zorgen dat de belangen van Zeeland worden vertegenwoordigd.

Het bestuur van de provincie wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid en verbondenheid met de samenleving. We tonen vastberadenheid bij het aanpakken van de specifieke uitdagingen in Zeeland. Het vroegtijdig betrekken van burgers, organisaties en bedrijven bij het beleidsvormingsproces is belangrijk, aangezien dit ons inzicht geeft in de publieke opinie en hetgeen er speelt in de samenleving. 

Om de maatschappelijke vraagstukken van aan te pakken, is effectieve samenwerking met onze partners van groot belang, zowel binnen de regio als over de provinciegrenzen heen. We hebben sterke samenwerkingsverbanden opgebouwd met Zeeuwse gemeenten en het waterschap om dit te bewerkstelligen. Bovendien biedt de strategische ligging van Zeeland aanzienlijke economische kansen voor samenwerking met Vlaanderen, Brabant en Zuid-Holland. Onze partnerschappen met de Rijksoverheid en Europa zijn eveneens van groot belang om onze doelstellingen te verwezenlijken.

Het overbruggen van vraagstukken vereist een voortdurende dialoog met de Zeeuwse bevolking, het betrekken van belanghebbenden en het naleven van participatieve strategieën. We houden een scherp oog op ontwikkelingen in Den Haag en Brussel. We denken vroegtijdig mee in wetgevingstrajecten en lobbyen om Zeeuwse omstandigheden en wensen in beleid en regelgeving te verankeren. 

Als bestuur is het onze verantwoordelijkheid om integriteit, veiligheid en veerkracht te bevorderen. We nemen maatregelen om misbruik van onze diensten en producten te voorkomen, en bij vergunningverlening passen we de wet Bibob (wet bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur) toe om de integriteit van individuen en bedrijven te beoordelen. We dragen actief bij aan het tegengaan van ondermijning.

Onze rol als toezichthouder omvat het monitoren van de financiële positie van gemeenten, waterschappen en gezamenlijke regelingen, evenals het uitoefenen van medebewindstaken. We streven hierin naar een evenwicht tussen controle en samenwerking, waarbij we stimulansen bieden wanneer nodig en in gesprek gaan over verbetering van resultaten.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

1. Samenwerking

 • De regio(samenwerking) versterken
  • De opgaven waar overheden voor staan zijn ingewikkeld en vragen om nauwe samenwerking. In het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) werken de vijftien Zeeuwse overheden samen. Deze samenwerking draagt onder andere bij aan de versterking van de bestuurskracht. Daarnaast komt het OZO op voor de belangen van Zeeland (lobby) in Den Haag en Brussel. In 2024 richt de lobby zich vooral op afspraken rond de vier grote opgaven met het Rijk rondom wonen, stikstof en klimaatadaptatie en de energietransitie en accenten uit het Rijksbeleid.
  • Het OZO en de lobby vragen in Den Haag aandacht voor specifiek Zeeuwse onderwerpen zoals het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Het Rijk houdt vaak onvoldoende rekening met de bijzondere geografische en demografische kenmerken van Zeeland. Het OZO brengt daarom de Zeeuwse eigenheid in Den Haag goed onder de aandacht.
  • Gemeenten ondersteunen in het uitvoeren van Regiovisies en versterking gemeentelijke samenwerking.
  • Doorontwikkeling en uitvoering van de samenwerkingsagenda van het OZO.
 • Grensoverschrijdend samenwerken
  • Voortzetten van de samenwerking en kennisuitwisseling Fryslân – Zeeland met als doel om kennis te delen en ervaringen uit te wissel over de aanpak van actuele vraagstukken die beide provincies raken. Daarnaast trekken we samen op richting het Rijk om regionale vraagstukken, en hetgeen onze regio’s nodig hebben in de aanpak hiervan, onder de aandacht te brengen.
  • We blijven zorgen voor een goede aanpak van grensknelpunten samen met Vlaanderen. Dit wordt verder ondersteund met een professioneel secretariaat opgericht met INTERREG gelden. Ook zal operationalisering van een gezamenlijk schakelpunt de onderlinge samenwerking met Vlaanderen verder versterken.
  • Ontwikkelen van netwerken onder andere door het organiseren van werkbezoeken met bewindslieden, vertegenwoordigers Europese Commissie en Vlaamse ministers.
 • Samenwerken met andere provincies
  • Actieve deelname aan overkoepelende trajecten waarbij gewerkt wordt aan nieuwe wetgeving die van invloed is op de provincie.
  • In andere provincies spelen vaak dezelfde vraagstukken. Daarom nemen we deel aan verschillende bestuurlijke adviescommissies van het Interprovinciaaloverleg (IPO-verband), voeren we gezamenlijke taken uit en zorgen we voor gezamenlijke belangenbehartiging richting Rijk en Europa. 

2. Sterk netwerk- en relatiebeheer met Den Haag en Brussel

 • Organiseren van bestuurlijke relatie evenementen om het relatiebeheer te versterken waarmee we de Zeeuwse doelen kunnen behalen.
 • Daarnaast organiseren we verschillende evenementen en bezoeken om de zichtbaarheid van Zeeland in Den Haag en Brussel te vergroten.

3. Een weerbare overheid
We dragen bij aan het weerbaar maken van het openbaar bestuur. In 2024 geven wij verder uitvoering aan het aangescherpte beleidsplan aanpak ondermijning. We bevorderen de weerbaarheid van het bestuur en van onze organisatie. De Zeeuwse norm weerbare overheid is hierbij uitgangspunt. 

In het bijzonder hebben we aandacht voor:

 • De acties die voortvloeien uit de interne bewustwording binnen de eigen organisatie.
 • Vergroten bewustwording rondom informatiebeveiliging bij Zeeuwse overheden en verbonden partijen.
 • Vergroten van de weerbaarheid van het buitengebied van Zeeland.
 • Onze coördinerende en ondersteunende rol naar de Zeeuwse gemeenten. We helpen hen de doelen uit de Zeeuwse norm weerbare overheid te behalen.
 • Het aangescherpte Bibob beleid en werkproces dat is verbeterd passen we in 2024 toe. Tegelijkertijd sporen we Zeeuwse overheden aan de Wet Bibob zo uniform mogelijk toe te passen.
 • De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) zijn belangrijke organisaties voor de Provincie. De RUD en DCMR zetten hun ‘oog-en-oor’ functie nog beter in voor de provincie. Doel is om uiteindelijk te komen tot integrale controles, waarin omgevingsdiensten signaleren en uitvoeren. De RUD past de Zeeuwse norm weerbare overheid waar nodig toe binnen de eigen organisatie.
 • Trainingen voor politieke ambtsdragers om hen weerbaarder te maken tegen agressie, geweld en intimidatie.
 • Bevorderen van bestuurlijke integriteit door herziening van verschillende protocollen. En het organiseren van bewustwordingssessies voor PS en GS.

We werken hiervoor samen met betrokkenen op zowel ambtelijke als bestuurlijk niveau. Zoals Zeeuwse overheden, de uitvoeringsorganisaties als RUD (Regionale Uitvoeringsdienst), de DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond), het Taskforce- Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en OM (Openbaar Ministerie).

4. Een transparante overheid voor burgers
Wij zijn open over wat we als Provincie Zeeland doen voor Zeeland en haar inwoners. Het college gaat waar mogelijk met Zeeuwse bedrijven, inwoners, media en partners in gesprek over de manier waarop we dat nog beter kunnen doen.

5. Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB)
De Provincie is (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het lokale bestuur. We vinden het belangrijk dat gemeenten en regio’s over voldoende bestuurskracht beschikken. Ook omdat gemeentelijke opgaven steeds vaker een regionaal karakter krijgen en vragen om samenwerking. We moedigen daarom regionale samenwerking aan en voeren bestuurlijk overleg met zowel individuele gemeenten als in regionaal verband.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

1. Taken commissaris van de Koning (cvdK) als Rijksorgaan en als boegbeeld van de Provincie Zeeland:

 • Voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.
 • Doyen (voorzitter) van de Kring van Commissarissen.
 • De cvdK stimuleert samenwerking tussen instellingen en organisaties in de provincie. De commissaris gaat regelmatig op werkbezoek bij de gemeenten in de provincie
 • Bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Zeeland.
 • Coördinatie grensgovernance: het zorgen voor goede afstemming en besluitvorming tussen de verschillende bestuurslagen op de grens van Vlaanderen-Nederland.
 • Regietafel vluchtelingen.
 • Integrale en fysieke veiligheid.
 • Bestuurlijke verantwoordelijkheid om als rijksorgaan, in de vorm van een wettelijke zorgplicht, de bestuurlijke integriteit van de provincie te bevorderen. De CvdK heeft bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen een adviserende en bemiddelende rol.

2. Ondersteuning, van Provinciale Staten, (Staten)commissies en Gedeputeerde Staten.

3. Taken Gedeputeerde Staten:

 • Interbestuurlijk toezicht (financieel en generiek) gemeenten, waterschap en gemeenschappelijke regelingen.
 • Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).
 • Bevorderen bestuurlijke integriteit; Samenwerking Taskforce- RIEC.
 • Bevorderen en bewaken kwaliteit lokaal bestuur.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Interbestuurlijk toezicht

Terug naar navigatie - Interbestuurlijk toezicht

Door intensieve samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Interprovinciaal Overleg (IPO), en in lijn met de Toekomstagenda voor Toezicht, wordt het interbestuurlijk toezicht efficiënter, eenduidiger en meer gericht op het identificeren van risico's. In 2023 heeft de provincie Zeeland haar beleidskader voor interbestuurlijk toezicht (IBT) vastgesteld. Dit kader wordt ondersteund door een uitvoeringsagenda die inzichtelijk maakt welke specifieke richtlijnen ons toezichtsbeleid omvat. De uitvoeringsagenda omvat concrete stappen en maatregelen die de uitvoering en versterking van interbestuurlijk toezicht bevorderen. Ons toezichtsbeleid is van toepassing op diverse beleidsgebieden, waaronder omgevingsrecht (VTH), archief- en informatiemanagement, huisvesting van gerechtigde asielzoekers en behoud van gebouwd erfgoed en archeologisch erfgoed.

Acties

Samenwerkend bestuur

Terug naar navigatie - Samenwerkend bestuur

De omvang van maatschappelijke vraagstukken neemt gestaag toe. Daarom bundelen de Zeeuwse overheidsinstellingen hun krachten om gezamenlijk aan de Zeeuwse uitdagingen te werken. Als provincie sporen we Zeeuwse samenwerking aan, bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Bovendien slaan we de handen ineen met andere provincies door onze kennis te delen en van hen te leren over hun benadering van vraagstukken. Dit partnerschap wordt gecoördineerd via het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Acties

Signalerend bestuur

Terug naar navigatie - Signalerend bestuur

De Zeeuwse samenleving is er van verzekerd dat nationaal- en Europees beleid en regelgeving voldoende rekening houden met Zeeuwse omstandigheden en wensen, doordat de provincie besluitvormingstrajecten vroegtijdig heeft gesignaleerd en beïnvloed.

Acties

Sterk provinciaal bestuur

Terug naar navigatie - Sterk provinciaal bestuur

Een provincie die vooral samen met inwoners, bedrijven, instellingen en overheden de schouders zet onder de (grote) opgaven voor Zeeland.

Acties

Weerbaar bestuur

Terug naar navigatie - Weerbaar bestuur

Het zorgen voor een vrije, veilige en rechtvaardige samenleving is een belangrijke taak van de overheid. Provincie Zeeland wil de integrale aanpak tegen ondermijnende criminaliteit in Zeeland aanmoedigen en ondersteunen. Dat doen we vanuit onze positie als provinciaal midden bestuur. Om dit te bereiken houdt de Provincie zich actief bezig met het tegengaan van ondermijning. Bij ondermijning gebruiken criminelen legale bedrijven en diensten voor hun illegale activiteiten. Ook vergroten we onze eigen weerbaarheid en integriteit.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren
Gemeenten onder preventief toezicht:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Landelijk

16

10

4

6

3

9

12

1

2

 Zeeland

3

2

2

2

1

4

2

1

1

 

Opkomstpercentage statenverkiezing (Kiesraad):

2007

2011

2015

2019

2023

Landelijk

46,4%

56,0%

47,8%

56,2%

58,8%

Zeeland

52,9%

58,9%

52,2%

59,2%

62,4%

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doelindicatoren

Indicator

Stand 2020

Stand 2021

Streefwaarde 2022

Streefwaarde 2023

Stand 2023

Streefwaarde 2024

Einddoel

Financieel gezonde Zeeuwse gemeenten

Gemeenten onder preventief toezicht

4

2

1

1

1

1

0

Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Vastgestelde Regiovisie

1 (De Bevelanden)

2

3

3

3

3

3

Weerbaar bestuur

Piramide naar fitte Provincie

 

Trede 2

Trede 2

Trede 3

Trede 4

Trede 4

Trede 4 (2025)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024
Lasten
070101 Interbestuurlijk toezicht 1.643
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur 75
070104 Signalerend bestuur 839
070105 Weerbaar bestuur 561
079999 Ambtelijke inzet 6.254
Totaal Lasten 9.372
Baten
070101 Interbestuurlijk toezicht 51
070104 Signalerend bestuur 78
Totaal Baten 130
Totaal begrote baten en lasten -9.243
Onttrekkingen
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 -279