Geprognosticeerde balans

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de financiële begroting wordt een geprognosticeerde balans opgenomen met als doel meer inzicht te geven in de ontwikkelingen van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen in de financieringsbehoefte. De laatst bekende stand van de balans is opgenomen in de jaarrekening van 2022. Deze cijfers worden in onderstaande tabel verkort weergegeven in 2022. De cijfers van 2023 t/m 2027 zijn de geprognotiseerde cijfers, die respectievelijk de cijfers laten zien van 31 december 2023 tot en met 31 december 2027.

De laatst bekende stand van de balans is opgenomen in de jaarrekening 2022. In onderstaande tabel is deze balans in het verkort weergegeven, met daarbij de geprognosticeerde cijfers van 31 december 2023 t/m 31 december 2027.

Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt u terug in de het hoofdstuk 'Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva'.

Tabel geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Tabel geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000)
Activa Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026 Ultimo 2027
Investeringen met een economisch nut 27.084 23.706 25.607 23.084 20.635 18.599
Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut 52.112 35.327 51.357 50.183 48.574 46.215
Financiële vaste activa 168.954 257.974 258.162 258.437 258.739 258.568
Voorraden 60.023 60.023 60.023 60.023 60.023 60.023
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 36.664 36.664 36.664 36.664 36.664 36.664
Overlopende activa 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331
Liquide middelen 19.318 52.000 34.000 40.000 10.000 6.000
Totaal activa 375.486 477.025 477.145 479.722 445.965 437.399
Passiva Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026 Ultimo 2027
Algemene reserve 40.922 35.327 25.810 26.362 26.362 26.362
Bestemmingsreserves 176.450 248.877 252.893 273.156 297.215 302.741
Resultaat na bestemming 13.792 - - - - -
Voorzieningen 6.901 6.719 6.546 6.453 6.514 6.666
Vaste schulden rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar 5 5 5 5 5 5
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <1 jaar 20.806 83.602 106.975 112.899 55.022 40.777
Overlopende passiva incl nog te betalen 116.610 102.495 84.916 60.848 60.848 60.848
Totaal passiva 375.486 477.025 477.145 479.722 445.965 437.399