Inleiding begroting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Met Zeeland, voor Zeeland! Dat is de titel van ons coalitieakkoord, maar ook de wijze waarop wij de komende jaren richting geven aan Zeeland. We staan als Provincie in de voorhoede van Zeeland. Het is aan ons om aan te geven hoe binnen Zeeland oplossingen bij elkaar kunnen komen en elkaar versterken. Dat kunnen we alleen samen: met bedrijven, instellingen en inwoners. Samen met de gemeenten en het waterschap. Kortom: met Zeeland, in nauwe samenwerking met het Rijk. Samenwerkend vanuit het besef dat we er als overheden zijn voor onze inwoners. Voor Zeeland. 

Het vraagt dat we de stap van papier naar praktijk zetten. De omslag maken van stikstofbeleid naar natuurbeleid, de ruimte vinden voor alle opgaven waaraan de komende jaren moet worden gewerkt en meer denken vanuit de kwaliteit van leven van de inwoners van Zeeland. Dat zijn de speerpunten in het beleid en de werkwijze die de partijen de komende jaren voor zich zien.

Deze begroting is voornamelijk gebaseerd op het werk dat de afgelopen bestuursperiode is ingezet en geeft ook richting aan onze rol in de grote landelijke transities. Belangrijke thema’s zijn landelijk gebied & stikstof, klimaat & energie, wonen & bereikbaarheid, cultuur, erfgoed en leefbaarheid.

De nadere doorvertaling van het coalitieakkoord vindt hoofdzakelijk plaats in de najaarsnota 2023. Het daadwerkelijke vertrekpunt voor de begroting 2024 dient daarom in samenhang gezien te worden met de najaarsnota.

Onze financiële positie is gezond. Wel hebben we te maken met verschillende onzekerheden. Zo is nog onduidelijk hoe het provinciefonds zich gaat ontwikkelen. Ten opzichte van het voorgaande jaar zien we de inflatie afnemen, maar is nog steeds relatief hoog. Anderzijds verwachten we in de toekomst substantiële incidentele dividenduitkomsten vanuit de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH), dat ook kansen geeft de financiële positie een structurele versteviging te geven. Dat biedt ruimte om met Zeeland, voor Zeeland, samen te bouwen aan de toekomst van Zeeland!

Gedeputeerde Staten van Zeeland