Paragraaf Wind in de Zeilen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In juli 2020 ondertekenden het Rijk en de regio Zeeland het bestuursakkoord ‘Wind in de Zeilen’. Daarmee is een compensatie vastgelegd voor het mislopen van de Marinierskazerne in Vlissingen. Het pakket is met name bedoeld voor versterking van de sociaaleconomische structuur en het vestigingsklimaat van Vlissingen en Zeeland. Op 10 juli 2020 stemden Provinciale Staten in met het pakket. Het bestuursakkoord kent een investeringsomvang van ruim € 650 miljoen in de periode tot 2030.

In de voortgangsrapportage ‘Wind in de Zeilen’ van mei 2023 gaf de stuurgroep van het pakket aan dat ‘er een kleine drie jaar heel hard gewerkt wordt aan de realisatie van alle fiches uit het compensatiepakket. Sommige fiches zijn afgerond, zoals de subsidie voor de aardgasvrije wijken, de onderzoeken naar de verduurzaming van de industrie in het havengebied North Sea Port District en het ontvlechten van de aandelen Evides uit de PZEM.’ In 2024 worden naar verwachting een aantal lopende fiches afgerond, andere worden verder uitgewerkt maar kennen een langere doorlooptijd.

Compensatiepakket

Terug naar navigatie - Compensatiepakket

Energie op klimaat

Leeswijzer

Het compensatiepakket is opgedeeld in verschillende fiches. Deze fiches dragen alle bij aan de economische structuurversterking van Vlissingen en Zeeland. De realisatie van de fiches wordt gemonitord door de stuurgroep en de uitvoeringsregisseur van Wind in de Zeilen.

Een aantal van de fiches worden uitgevoerd door de Provincie of raken de provinciale beleidsdoelstellingen uit de begroting. Andere worden uitgevoerd door derden en komen niet terug in de begroting 2024. In onderstaande tabel zijn alle fiches weergegeven uit het pakket Wind in de Zeilen. Bij de fiches die in 2024 en verder worden uitgevoerd, wordt tevens aangegeven in welk programma uit deze begroting u de inzet van de Provincie in 2024 terug kunt lezen.

Fiche Programma / strategische opgave in de begroting
1A - Vergoeding van gemaakte kosten Fiche is afgerond
1B - Law Delta Programma Woonplaats Zeeland-doelstelling Law Delta
1C - Oprichting Delta Climate Center Programma Ondernemend Zeeland-doelstelling Campus Zeeland
1D - Fysieke ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen Buitenom begroting provincie Zeeland
1E - Investeringsfonds Zeeland

Programma Ondernemend Zeeland- doelstelling Innovatie infrastructuur en - fondsen

1F - Bereikbaarheid: Intercity Vlissingen-Randstad

Programma Mobiliteit op maat
doelstelling Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

1F - Bereikbaarheid: Rail Gent-Terneuzen

Programma Mobiliteit op maat
doelstelling Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

1F - Bereikbaarheid: Living Lab Slimme Mobiliteit

Programma Mobiliteit op maat
doelstelling Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

1F - Bereikbaarheid: Ontwikkeling stationsomgeving Vlissingen

Buitenom begroting provincie Zeeland
1G - Industrie en haven

Fiche is afgerond

1H - Zorg Buitenom begroting provincie Zeeland
1I - Arbeidsmarkt: impuls werkzoekende Buitenom begroting provincie Zeeland
1J - Aardgasvrije wijken Fiche is afgerond
1K - Ontvlechten Evides en PZEM

Fiche is afgerond

 

Governance
Om invulling te geven aan het compensatiepakket is nauwe bestuurlijke samenwerking en structuur cruciaal. Er is daarom een stuurgroep ‘Wind in de Zeilen’ aangesteld, bestaande uit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bestuurlijke vertegenwoordigers van de Provincie en de gemeente Vlissingen. 

Het Rijk heeft daarnaast een onafhankelijk uitvoeringsregisseur aangesteld, die knelpunten in de uitvoering moet oplossen, draagvlak moet creëren en waar nodig moet aanjagen of ingrijpen. Daarnaast draagt de uitvoeringsregisseur zorg voor een halfjaarlijkse voortgangsrapportage en monitoringsoverzicht.