Uitgaven

6,13%
€ 19.631
x €1.000
6,13% Complete

Inkomsten

1,97%
€ 6.327
x €1.000
1,97% Complete

Saldo

0%
€ -13.303
x €1.000

4 Programma Ondernemend Zeeland

Uitgaven

6,13%
€ 19.631
x €1.000
6,13% Complete

Inkomsten

1,97%
€ 6.327
x €1.000
1,97% Complete

Saldo

0%
€ -13.303
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Zeeland scoort op dit moment goed als we kijken naar economische cijfers zoals het bruto regionaal product, het werkloosheidscijfer en het inkomen per hoofd van de bevolking. Tegelijkertijd staat de Zeeuwse economie voor grote uitdagingen: de krappe arbeidsmarkt, de gevolgen van de coronacrisis en de transitie naar een klimaat-neutrale economie. Onze aanpak richt zich daarom op:

Europa, Rijk en Regio
Om innovatie te stimuleren zijn subsidies nodig (Europees, nationaal en provinciaal). Ook fondsen die geld lenen helpen bij innovatie. Via Impuls Zeeland helpen we startende en innoverende bedrijven in verschillende sectoren. We werken samen met de sector en kennisinstellingen aan de Foodagenda en de Visserij-agenda. Hierdoor versterken we het ondernemerschap op het gebied van landbouw en visserij. We helpen de sector ook met een actieve lobby bij Rijk en Europa. Door deelname aan Europese en landelijke subsidieprogramma’s kunnen we innovatie projecten in Zeeland starten. 

Vestigingsklimaat, talent en kennis
Een gezonde economie heeft een passende infrastructuur voor onderwijs, goed personeel en goede ondernemers nodig. We werken hier aan door het programma Campus Zeeland uit te voeren. Ook werken we aan het oprichten van een Delta kenniscentrum (Delta Climate Center). 
Zeeuwse bedrijven hebben de komende jaren duizenden arbeidskrachten nodig. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dit lastig. Oplossingen zoeken we in het beter gebruik maken van mensen die nu in Zeeland werken. Maar het is ook nodig om mensen van buiten Zeeland voor werk naar Zeeland te halen. Het verbeteren van het imago van Zeeland als plek om te leven, werken en studeren is hiervoor belangrijk.

Innovatie, valorisatie en ontwikkeling
Zeeland heeft een goed klimaat voor vindingrijke ondernemers die innovaties omzetten in concrete producten of diensten. Tegelijk blijven we nog achter bij de rest van Nederland. De innovatiekracht van bedrijven is belangrijk voor de concurrentiekracht van Zeeland. We willen de innovatiekracht van Zeeland sterker maken. Dat is ook belangrijk voor bijvoorbeeld de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. 

Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie
Voor de Zeeuwse economie zijn vernieuwing en duurzamer maken van sectoren als de industrie, logistiek, landbouw en toerisme belangrijk. Het hoofdstuk “Energie en Klimaat” in de begroting beschrijft hoe we dit gaan doen. In dit hoofdstuk beschrijven we onderwerpen als circulaire en bio-based economie. Met een circulaire economie bedoelen we een economie waarbij we materialen steeds opnieuw gebruiken. Bij een biobased economie gebruikt men vooral natuurlijke materialen van planten of dieren. We werken bijvoorbeeld aan het sluiten van kringlopen van materiaal in onze regio. En we kijken naar hoe de waarde van materialen goed kan blijven.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

Het versterken van de regionale economie doen we door in te zetten op:

Europa, Rijk en Regio:

 • Deelname aan de Europese programma’s OP Zuid, Just Transition Fund, POP 3, Interreg Vlaanderen-Nederland, Straits Committee (Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee) en Interreg B en C: we willen de mogelijkheden van deze programma’s maximaal benutten voor Zeeland.
 • Voorbereiding en inzet Zeeland voor Toekomstig Cohesiebeleid na 2020 (samenwerking in Zuid-verband, IPO, met Vlaanderen).
 • Verschillende organisaties te ondersteunen die onderdeel uitmaken van de economische basisinfrastructuur. Bijvoorbeeld NV Economische Impuls Zeeland, EN-Zuid, het Roosevelt Institute for American Studies, Dockwize en Economic Board Zeeland.

Vestigingsklimaat, talent en kennis:

 • Het versterken van het imago van Zeeland als regio om te leven en te werken. Het behouden van het sterke imago als toeristische bestemming.
 • Samen met publieke en private partners (ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden) te zorgen dat de arbeidsmarkt voldoende goed gekwalificeerde arbeidskrachten biedt. Zo kunnen we voldoen aan de vraag van de Zeeuwse werkgevers.
 • Het realiseren van Campus Zeeland, met focus op de thema’s water, energie en voedsel.
 • De onderwijs- en kennisinfrastructuur op het gewenste niveau te houden.

Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht:

 • Het verstevigen en uitbouwen van het regionale innovatie-ecosysteem en uitvoering te geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
 • Het realiseren en versterken van Kennis- en Innovatienetwerken binnen iedere Zeeuwse economische sector.
 • De concurrentiepositie te verbeteren en werkgelegenheid te behouden.

Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie:

 • Verduurzaming industrie (zie programma "Energie op klimaat!").
 • Verandering naar een circulaire en biobased economie door het sluiten van kringlopen en het benutten van groene grondstoffen.

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

De Provincie zet zich in voor een sterke regionale economie en duurzame economische groei. Om dit te bereiken werkt de Provincie aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. Een sterke regionale economie kan niet zonder kennis en innovatie. De Provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

De Provincie Zeeland zet in op versterking van de Zeeuwse economie. Concreet betekent dit:

 • Het versterken van de innovatiekracht van het Zeeuwse bedrijfsleven met focus op de Zeeuwse economische sectoren.
 • Het verhogen van het Bruto Regionaal Product en daarmee het welzijn van de Zeeuwen.
 • Voldoende werkgelegenheid én voldoende arbeidsaanbod op alle niveaus (van laaggeschoold tot wetenschappelijk).
 • Een sterk imago van Zeeland dat ervoor zorgt dat mensen hier graag komen leven werken en ondernemen.
 • Inzetten op de transitie naar een duurzame en circulaire economie. 

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Concurrentiepositie logistiek

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie logistiek

De logistieke sector bevindt zich in een groot veranderingsproces, door energietransitie, digitalisering en robotisering. De provincie ondersteunt waar mogelijk bedrijven bij deze opgaven en het implementeren van deze ontwikkelingen in hun bedrijfsvoering. Doel is dat de Zeeuwse logistieke sector de marktpositie behoudt.

Acties

Arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Arbeidsmarkt

Doel is dat de Zeeuwse arbeidsmarkt voldoende goed gekwalificeerde arbeidskrachten biedt. Zo kunnen we voldoen aan de vraag van de Zeeuwse werkgevers. Hiervoor scherpen we het Aanvalsplan Arbeidsmarkt verder aan en voeren we deze in samenwerking met de triple-helix-partijen (ondernemers-onderwijs-overheid) uit.

Acties

Concurrentiepositie Food

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie Food

De voedselsector (landbouw, visserij, verwerking e.d.) is een belangrijke pijler onder de Zeeuwse economie. Onze doelen richten zich specifiek op het versterken van de concurrentiepositie in de aquacultuursector, en we zetten ons in om het aantal actieve bedrijven in de visserijsector op hetzelfde niveau te houden. NB: acties met betrekking tot landbouw staan in het programma "Balans in landelijk gebied".

Acties

Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

Voor welvaart en welzijn is het belangrijk dat Zeeland een goed vestigingsklimaat heeft voor ondernemers. Doel is om enerzijds de concurrentiepositie van bestaande Zeeuwse ondernemers te versterken en anderzijds onze economische positie en vestigingsklimaat als regio duurzaam te versterken.

Acties

Campus Zeeland

Terug naar navigatie - Campus Zeeland

Doel van Campus Zeeland is het vergroten van de innovatiekracht van Zeeland en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide mensen het bedrijfsleven versterken. Dit doen we, samen met onze partners, door de ontwikkeling- en de versterking van samenhangende onderwijs- en kennisprogramma's en -voorzieningen. Met de realisatie van Campus Zeeland professionaliseren we de kennis- en innovatienetwerken van de Zeeuwse economische sectoren, stellen we samen met de kennisinstellingen (van primair- tot wetenschappelijk onderwijs- en onderzoek) en het bedrijfsleven een nieuwe strategische agenda op en ontwikkelen we een campus voor een beter studentenklimaat. 

Acties

Innovatie infrastructuur en - fondsen

Terug naar navigatie - Innovatie infrastructuur en - fondsen

Doel is Zeeuwse ondernemers te helpen innovaties te verwezenlijken en daarmee de concurrentiekracht van bedrijven in Zeeland te vergroten. Hiervoor zijn een aantal innovatieregelingen en -fondsen opgericht, zijn afsprakenpakketten met het Rijk gemaakt en voeren we Europese subsidieprogramma's uit.

Acties

Marketing en Imago

Terug naar navigatie - Marketing en Imago

Het actief positioneren van een sterk merk Zeeland zorgt dat Zeeland wordt gezien als een ideale regio om te ondernemen, werken, wonen, studeren en bezoeken. Een sterker Zeeuws imago helpt bij het aantrekken van nieuwe bedrijven, arbeidskrachten, studenten, inwoners en bezoekers.

Acties

Circulaire economie

Terug naar navigatie - Circulaire economie

We stimuleren bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen tot het ontwikkelen en testen van circulaire en biobased productiemethodes, efficiënt grondstoffengebruik én circulair ontworpen producten en verdienmodellen. Dit leidt tot verdergaande samenwerking waarbij ketens worden verkort en grondstoffen uitgewisseld én nieuw ontwikkelde circulaire productiemethodes zijn opgeschaald. Ondersteunend hieraan stimuleren we de omslag naar hernieuwbare grondstoffen én verminderen we de vraag naar primaire grondstoffen door het stimuleren van hergebruik van producten en grondstoffen. We richten ons op de sectoren MKB, bouw en industrie.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren
Trendindicatoren 2021 2022 2023
Beroepsbevolking (CBS) 197.000 199.000 207.000
Hoog opgeleide beroepsbevolking 

Zeeuws-Vlaanderen 20,6%

Overige Zeeland 27,8%

Zeeuws-Vlaanderen 23,5%

Overig Zeeland 28,4%

nog niet bekend
Spanningsindicator vraag/aanbod arbeidsmarkt (UWV)

4,49 zeer krap

5,88 zeer krap (medio 2022)

6,62 zeer krap (Q1 2023)

Ontwikkeling gestarte vestigingen per 10.000 inwoners (KVK - Q1) 31,2 27,0 32,1

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doelindicatoren

Stand 2022

Stand van zaken 2023

(Cijfers medio 2023)

Streefwaarde 2024

Werkloosheid (CBS)

2,9% 3,1% 3%

Werkgelegenheid (CBS/LISA)

191.600 187.200 190.000
Ondernemersvertrouwen (CBS) -3,1% 1,6% 2%

Regionaal economische groei in % (CBS):

Zeeuws-Vlaanderen

Overige Zeeland

 

-3%

+5%

 

-11% (Q1)

+3% (Q1)

 

1%

3%

Imago (ranking Nederlandse provincies, Beerda Consultancy)

-

9

2025: 8

Vissersvloot

2020: 146

135

135

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024
Lasten
040101 Arbeidsmarkt 362
040102 Concurrentiepositie food 322
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 2.693
040104 Campus Zeeland 816
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen 4.402
040106 Marketing en Imago 1.175
040107 Circulaire economie 916
040108 Concurrentiepositie logistiek 4.221
049999 Ambtelijke inzet 4.160
Totaal Lasten 19.066
Baten
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen 571
Totaal begrote baten en lasten -18.495
Onttrekkingen
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 -5.756
Toevoegingen
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 565
Totaal begrote reserves 5.192