Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Zeeland heeft de ambitie om de grootste waterstofhub van West-Europa te worden. Dat betekent dat er niet enkel voor eigen gebruik geproduceerd en geïmporteerd zal worden. Samen met andere overheden, landelijk en regionaal, en het bedrijfsleven wordt gewerkt aan de bouw van voldoende productielocaties (electrolysers) om te kunnen voldoen aan de vraag naar groene waterstof. Omdat de eigen lokale productie zeker de eerste jaren niet groot genoeg zal zijn om aan de regionale - en landelijke vraag te kunnen voldoen zal er deels ook werk gemaakt worden van import van groene waterstof. 
We leveren een bijdrage aan het tijdig realiseren van het landelijk waterstofnetwerk (de backbone) die de 5 grote landelijke industrieclusters met elkaar verbindt en die ook aansluit op het netwerk van de buurlanden. Met betrokken partijen bekijken wij op welke wijze transport naar het achterland het meest efficiënt en het meest veilig is. In dat verband wordt de mogelijkheid van aanleg van een buisleidingnetwerk parallel aan de backbone onderzocht.