Paragraaf Bedrijfsvoering

Samen slimmer voor Zeeland

Terug naar navigatie - Samen slimmer voor Zeeland

We willen we het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. Dat doen we op verschillende manieren. We doen het via beleidssturing, netwerksturing en vanuit wettelijke taken. We werken steeds meer samen met partners aan maatschappelijke opgaven. Dit is nodig om zowel nu als in de toekomst maatschappelijk toegevoegde waarde te blijven leveren. Daarnaast geldt ook dat maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering van invloed zijn op ons werk. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we flexibel moeten zijn in hoe we ons werk organiseren.
Binnen de organisatie is de interne bedrijfsvoering een belangrijke voorwaarde voor het ondersteunen van de taken en opgaven. De landelijke onderwerpen, zoals de opgave landelijk gebied en stikstof, energie en klimaat vragen de komende periode veel van de provincies. Daarom is het belangrijk dat we de nodige dienstverlening kunnen leveren, naast wat we nu al doen. 

Dat zal druk leggen op de interne bedrijfsvoering. Daarom bereiden we ons voor om bijvoorbeeld tijdig subsidieverlening, inkoopadviezen of juridische adviezen te kunnen verstrekken. Dat vergt flexibiliteit van de interne bedrijfsvoering, maar ook slimme en nieuwe toepassingen om werkzaamheden nog effectiever te kunnen uitvoeren.
Bedrijfsvoering ondersteunt iedereen in het werk voor Zeeland. We zijn innovatief en houden de basis op orde. Samen slimmer is samen sterker. Binnen bedrijfsvoering werken we volgens zes kernwaarden:

 • samenwerken als kunst
 • resultaatgerichtheid
 • vergroten in- en externe oriëntatie
 • adaptie en flexibiliteit
 • innovatief en inventief
 • bespreken en verbeteren

Deze kernwaarden vertalen zich in drie gezamenlijke punten binnen de interne bedrijfsvoering:

 • Tijd- en plaatsgebonden werken. We werken en vergaderen hybride, omdat duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en het voorkomen van vermijdbare dienstreizen. Hier richten we onze processen en faciliteiten op in;
 • Data gedreven werken. Om tot een effectieve uitvoering van onze processen te komen maken we zoveel mogelijk gebruik van data en digitale toepassingen. De data binnen de processen en systemen gebruiken om processen te beheersen en (ingewikkelde) informatie te kunnen verstrekken;
 • De basis op orde. We richten onze processen op een efficiënte, effectieve en transparante manier in. 

In de onderwerpen die we binnen deze paragraaf beschrijven komen deze punten op één of meer manieren terug.

Doorontwikkelen van het Hybride Werken

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen van het Hybride Werken

De organisatie heeft keuzes gemaakt om het werken op afstand een structurele plek te geven in de bedrijfsvoering. De omvang/inrichting van de kantoorgebouwen zijn aangepast op deze veranderende functie. Het uitgangspunt is dat medewerkers bewuste keuzes maken over de werkplek en het reizen. 

Belangrijke punten voor 2024 blijven:

 • Beoordelen en monitoren van de nieuwe voorzieningen en faciliteiten in onze gebouwen. Met als doel we als lerende organisatie deze blijven laten aansluiten op de behoeften van de organisatie en haar gasten.
 • Ondersteunen bij het inrichten van de thuiswerkplek volgens de Arbonormen.
 • Op afstand resultaatgericht leiding geven aan medewerkers mét aandacht voor samenwerken en sociale verbinding.
 • Bewaken van de balans tussen werk-privé met extra aandacht voor vitaliteit.
 • Verder verduurzamen van het vervoersbeleid.
 • Het faciliteren van de digitale werkomgeving en het digitaal samenwerken door gebruik van de Microsoft 365 producten.

Goed werkgeverschap: blijvende aandacht voor strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning

Terug naar navigatie - Goed werkgeverschap: blijvende aandacht voor strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt in onze provincie en dus ook in onze organisatie voor grote uitdagingen als het gaat om het vinden en houden van een goed werknemersbestand. Onze missie blijft het zijn van een organisatie die een afspiegeling is van de Zeeuwse samenleving. Ook in 2024 werken we daarom aan ons inclusieve werkklimaat en blijft vernieuwing van ons strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning van groot belang. Er zijn extra acties gericht op:

 • Opvolging van medewerkers die de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd.
 • Vernieuwing van onze arbeidsmarktcommunicatie.
 • Vernieuwing van onze werving-, selectie- en introductiemethodiek.
 • Het informeren van medewerkers over de mogelijkheden die onze organisatie biedt om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en hen stimuleren daarvan gebruik te maken. 

De krappe arbeidsmarkt is een provinciaal vraagstuk en wij zien dezelfde uitdaging bij onze medeoverheden. Wij staan, vanuit onze ambitie om te werken als één overheid, open voor verdere samenwerking op dit vraagstuk. Wij gaan graag komend jaar met onze medeoverheden in gesprek om te verkennen in hoeverre er mogelijkheden zijn om intensiever samen te werken qua inzet van personeel.

Communicatie

Terug naar navigatie - Communicatie

We zetten ons dagelijks in om het beste voor Zeeland en de Zeeuwen te bereiken. Als overheid zijn we verplicht om hierover actief én passief informatie te geven. Informatie over wat we doen, voor wie en waarom. In de veranderende wereld van nu is bijna alles communicatie. Pers, publiek, politiek en medewerkers beoordelen onze organisatie op onze manier van communiceren. 
Team Communicatie zorgt dat Zeeland en de Zeeuwen weten waarvoor ze terecht kunnen bij de Provincie Zeeland. Maar ook wat ze van Provincie Zeeland mogen verwachten en hoe ze zaken aan kunnen kaarten. We laten zien wat we doen voor Zeeland en de Zeeuwen. Dit doen we via mensen: bestuurders en medewerkers. En via onze (digitale) communicatiemiddelen:

 • social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube)
 • zeeland.nl
 • e-mail nieuwsbrieven
 • online en gedrukte magazines (bijvoorbeeld magazine IN ZEELAND)
 • sociaal jaarverslag
 • narrowcasting (interne beeldschermen met informatie)
 • de Abdijstudio voor livestreams: webinars of live gesprekken
 • beeldloket voor foto en video
 • mediaberichten

Met communicatie brengen en halen we informatie. We zorgen voor interactie met onze omgeving. Duidelijk, rolbewust en inspirerend willen we zijn. Maar ook betrouwbaar en geloofwaardig. In 2024 werken we verder aan het vergroten van onze online zichtbaarheid. Zo streven we naar nog meer volgers en interactie op onze social media kanalen. We zien het aantal volgers elk jaar stijgen. 

In 2024 gaan we nog meer aandacht besteden aan gebruik van data om op basis daarvan onze communicatieaanpak verder te verbeteren. Wat speelt er online? Welke onderwerpen krijgen veel aandacht? Wat houdt de Zeeuwen bezig? Hoe kunnen we daar via onze content kalender op inspelen? Om dat te organiseren gaan we volgens de newsroom methode werken binnen team Communicatie.

Als organisatie vinden we duidelijke en begrijpelijke taal belangrijk. Via de interne campagne Direct Duidelijk werken we aan heldere teksten. We trainen collega’s en hebben ook interne taalcoaches geworven en opgeleid. Deze collega’s helpen andere collega’s bij het maken van begrijpelijke teksten.

In 2022 gingen we van start met een proef van 2 jaar van het gratis kwartaalmagazine IN ZEELAND. Met IN ZEELAND willen we de inwoners van Zeeland, naast alles wat we digitaal doen, ook op papier informeren. Door interviews, reportages, achtergrondverhalen en korte berichten geven we een inkijkje in onder andere het beleid van de Provincie, de subsidieregelingen en politieke besluiten. 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in 2023 besloten door te willen gaan met het magazine. Hiermee wordt IN ZEELAND per 1 januari 2024 definitief onderdeel van de communicatiemiddelenmix van de Provincie Zeeland. 

Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden

Terug naar navigatie - Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden

Uitvoering van dit onderdeel vindt plaats volgens het Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021- 2024. In 2024 wordt hierin een verdieping gemaakt door naast het monitoren van de offerte uitvragen ook de effectmeting van de realisatie toe te voegen. Op deze manier meten we de gerealiseerde (positieve) impact op stikstof (NoX) en Co2 reductie die we bereikt hebben met onze provinciale inkopen. De indicatoren die hiervoor zijn opgesteld zullen, door leveranciers die Europees aanbesteedde en gegunde opdrachten uitvoeren, worden ingevuld. Zo worden de gevolgen zichtbaar voor de duurzaamheidsdoelen goede gezondheid en welzijn, verantwoorde consumptie en productie, schoon water, leven op het land, energie en klimaat. 

Tevens is aan het beleid rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ook de O van Opdrachtgeven toegevoegd. Dit houdt in dat wij in 2024 invulling geven aan goed opdrachtgeverschap. Dit doen we door daar waar mogelijk de administratieve lasten voor leveranciers om in te schrijven op onze opdrachten zoveel mogelijk te beperken en ze daar waar mogelijk te helpen. Zo organiseren we bijvoorbeeld tijdens een aanbestedingsprocedure een inlichtingenbijeenkomst om duidelijk uit te leggen hoe de procedure werkt.

Belangrijke inkoop- en aanbestedingsontwikkelingen die op de planning staan voor 2024 is het contract voor energie (gas), het bundelen van onderhoud- en reparatie opdrachten voor weginfrastructuur in meerjarige raamovereenkomsten, maar ook zullen de voorbereidingen van aanbestedingen voor de uitvoeringsplannen voor het Nationaal Plan Landelijk Gebied worden getroffen.

Subsidies

Terug naar navigatie - Subsidies

Met ingang van het jaar 2023 is de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 (Asv 2023) en het Algemene subsidiebesluit Zeeland 2023 (Asb 2023) van kracht geworden. Gezamenlijk vormen zij het juridisch kader voor het subsidiebeleid van de Provincie Zeeland. Aansluitend is ook de beleidsnota subsidies herzien en geactualiseerd, deze beleidsnota is bekend onder de benaming ‘Samen meer resultaat met subsidies’.

Gedurende het jaar 2023 is ingezet op verdere professionalisering ondermeer door het subsidieproces verder te verbeteren. Dit doen we vooral door meer gebruik te maken van digitale toepassingen en de mogelijkheden die dit biedt. Digitaal indienen van een subsidieaanvraag is in 2023 per regeling opengesteld en wordt met ingang van het jaar 2024 de norm.

De aanvrager van een subsidie heeft hiermee een eigen ‘persoonlijke digitale pagina’ waar het verloop van het gehele subsidieproces, dus van aanvraag tot vaststelling, zichtbaar is. Op deze manier is ons proces beter gestroomlijnd, te weten één loket, en wordt de beheersing van het proces verder versterkt. 

Financieel meerjarig perspectief

Terug naar navigatie - Financieel meerjarig perspectief

De begroting 2024 toont een gezond meerjarig financieel perspectief. In de najaarsnota 2023 zullen wij een eerste doorvertaling maken van het nieuwe coalitieakkoord en schetsen we een geactualiseerd financieel perspectief. Ook houden we daarin rekening met de onzekerheden die op de Provincie af kunnen komen. 
De herijking van het provinciefonds, het verder ontwikkelen van het provinciefonds vanaf 2026 en de introductie van eventuele nieuwe belastinggebieden zijn belangrijke maatstaven. Deze gaan de komende jaren de structurele ruimte binnen de begroting bepalen. Ook kan de beleidslijn ZEH dividend, zoals besloten in de voorjaarsnota 2022, ertoe leiden dat er in latere jaren aanvullende incidentele ruimte binnen de meerjarenbegroting ontstaat. We zijn nauw betrokken bij al deze ontwikkelingen en zullen daar Provinciale Staten ook in blijven betrekken. 

Financiële informatievoorziening

Terug naar navigatie - Financiële informatievoorziening

Voor het opstellen en digitaal publiceren van onze P&C documenten zoals begroting en jaarrekening gebruiken we het softwarepakket Pepperflow. Ook over de grote projecten rapporteren we via Pepperflow. Inmiddels zijn we intern een proef gestart om via Pepperflow het verloop van de acties en doelen uit de begroting te bewaken.

Het verder ontwikkelen van Horizontaal Toezicht

Terug naar navigatie - Het verder ontwikkelen van Horizontaal Toezicht

Eind 2022 liep het convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst af. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het verder ontwikkelen van het zogenaamde Horizontaal Toezicht (DHT). Deze veranderingen hebben gevolgen voor de samenwerking tussen de Provincie en de Belastingdienst. In het verleden lag de nadruk op de samenwerking met de Belastingdienst. Nu is het accent verschoven naar het zelf (systematisch) in de gaten houden van interne beheersmaatregelen. De Belastingdienst stelt vanuit haar eigen eisen DHT specifieke eisen aan de inrichting en controle van onze interne processen. In enkele gevallen wijkt dat af van de manier waarop we de processen nu hebben ingericht voor de rechtmatigheids- verantwoording.
We zijn verder in overleg met de Belastingdienst over hoe we voor onze processen en controles inrichten. We willen de processen kunnen beheersen voor zowel de rechtmatigheidsverantwoording als voor het DHT. Gedurende 2023 hebben we de continuering van het convenant Horizontaal Toezicht aangehouden, Vanaf 2024 ligt een verlenging van het DHT met de Belastingdienst wel voor de hand. Dat kan wel betekenen dat andere afspraken voor toezicht met de Belastingdienst effectiever blijken te zijn voor de manier waarop we onze processen uitvoeren en beheersen.

Betalen en invorderen

Terug naar navigatie - Betalen en invorderen

De Provincie Zeeland heeft als doelstelling om 95% van de facturen binnen de wettelijke betalingstermijn te betalen. Wij willen dit beleid voortzetten in 2024. Binnen het proces van ‘bestellen tot betalen’ (project P2P) zijn wij druk bezig geweest met het doorvoeren van verbeteringen, zoals betere vastlegging van ontvangstbevestigingen en prestatieverklaringen. We voorzien dat de acties uit dit project in 2024 voldoende geborgd zijn, zodat de projectgroep dan ook opgeheven kan worden. Dat neemt niet weg dat we ook daarna de processen nauwlettend blijven volgen, maar bijvoorbeeld ook kansen die automatisering bieden, in de processen te verwerken.

Controlfunctie

Terug naar navigatie - Controlfunctie

De controlfunctie gaat om het ‘in control’ zijn en blijven van de organisatie. We werken aan een goed georganiseerd en geaccepteerd systeem van sturing en beheersing. De controlfunctie is van de gehele organisatie. We doen het samen, waarbij de afdeling Control een regiefunctie heeft. 

In 2024 wordt vooral gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 1. Risicomanagement: eind 2022 is gestart om het ‘three lines’ model in gebruik te nemen. Iedere lijn heeft zijn eigen rol binnen de organisatie. Hoewel de interne beheersing van de processen op orde is om tot een rechtmatigheidsverantwoording te komen, is het doel van invoering van dit model om de belangrijkste risico’s zo effectief mogelijk te beheersen en te komen tot een goed onderbouwde rechtmatigheidsverantwoording. De invoering van dit model loopt en wordt in 2024 afgerond.
 2. Rechtmatigheidsverantwoording: de Provincie moet vanaf het boekjaar 2023 zelf in de jaarstukken verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Voor deze onderbouwing van deze rechtmatigheidsverantwoording over 2023 worden diverse interne controles uitgevoerd. 

Naast bovenstaande onderwerpen staan ook aan een aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen op de planning. Dit zijn onder meer:

 • Projectcontrol: het toetsen en adviseren over de beheersing van de grote projecten.
 • 217a onderzoek: het uitvoeren van een 217a onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door Gedeputeerde Staten gevoerde beleid.

Digitaliseringsstrategie “Zicht op Zeeland”

Terug naar navigatie - Digitaliseringsstrategie “Zicht op Zeeland”

In 2023 wordt de digitaliseringsvisie -en strategie “Zicht op Zeeland” aan het bestuur voorgelegd. “Zicht op Zeeland” geeft richting aan het bestuurlijke thema “Digitalisering” zoals benoemd in het coalitieakkoord 2023-2027 en daarmee de digitale transformatie van onze organisatie. 

De voorgestelde ontwikkelingen en ambities worden in 2024 uitgewerkt in uitvoeringsplannen, samen met de organisatie en in afstemming met onze partners en onze Zeeuwse omgeving. Daarbij leggen we accenten op:

 • Implementeren van het datagedreven werken.
 • Het verbeteren van digitale interactie met, en dienstverlening voor inwoners, ondernemers en partners die past bij de verwachtingen anno nu.
 • Het ontwikkelen van de innovatieve mindset in de organisatie en ruimte om nieuwe digitale mogelijkheden te onderzoeken.
 • Het begeleiden en ontwikkelen van digitale kennis en vaardigheden van huidige en nieuwe medewerkers.

Informatiebeheer

Terug naar navigatie - Informatiebeheer

De verdere digitalisering brengt een grote groei en diversiteit aan digitale informatie met zich mee. Informatie wordt digitaal gecreëerd in diverse vormen en op diverse interne en externe locaties: webformulieren, e-mails, chatberichten, sociale media, data, video’s etc. Deze informatie dient op een juiste manier te worden vastgelegd en gearchiveerd, zodat deze informatie verwerkt en later teruggevonden kan worden, voor verantwoording en erfgoed. Provinciale medewerkers zijn zelf steeds meer verantwoordelijk voor het op de juiste manier omgaan met informatie. De rol van de klassieke DIV-medewerker (Documentaire Informatievoorziening) is de laatste jaren in een ander perspectief komen te staan. Het verandert meer en meer naar een rol van informatieadviseur die moet bijdragen aan het ‘informatiebewust’ maken van de organisatie. Deze ontwikkeling zetten we in 2024 kwalitatief voort, mede naar aanleiding van diverse aanbevelingen uit de auditrapportage 2022 van de Provinciearchivaris.

In 2024 geven we onder andere uitvoering aan:

 • De aanbevelingen uit het de auditrapportage 2022 van de Provinciearchivaris.
 • Overbrenging van analoge én digitale informatie naar het (e-) depot van het Zeeuws Archief.
 • Uitwerking geven aan het interprovinciale meerjarenplan Wet open overheid, ‘Informatiehuishouding op orde’, zoals het realiseren van een kwaliteitssysteem informatiebeheer en het laten vaststellen van een informatiebeheerplan.
 • Het borgen van het digitaal “toegankelijk” maken en houden van overheidsinformatie (meer hierover: www.digitoegankelijk.nl). 
 • Het verbeteren van de invulling van het interbestuurlijk toezicht (IBT) op, en samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voor het domein “informatie- en archiefbeheer”.

Informatieveiligheid

Terug naar navigatie - Informatieveiligheid

We hebben de plicht naar onze inwoners, bedrijven en organisaties om verstandig en veilig om te gaan met de data die ons is toevertrouwd. Een betrouwbare informatievoorziening is bovendien nodig voor het goed functioneren van het provinciaal bestuur. Daarom maken we werk van informatieveiligheid. 
In 2024 werken we volgens de ISO 27001-normen en borgen de verkregen certificering daarop. Dit is de standaard voor informatieveiligheid. Samen met de andere provincies richten we een directe aansluiting op het Nationaal Cyber Security Center van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in. Dit geeft toegang tot actuele dreigingsinformatie waar we naar kunnen handelen. In 2024 implementeren we de nieuwe Europese NIS2-richtlijn (“Network and Information Security directive 2”).

De Zeeuwse overheden hebben de Zeeuwse norm Weerbare Overheden met elkaar afgesproken. Een onderdeel hiervan is een samenwerking tussen de Zeeuwse veiligheidsexperts (CISO’s) op het terrein van informatieveiligheid. In 2024 geven we aan deze samenwerking verdere inhoudelijk uitwerking. 

Vanaf najaar 2023 zullen ook de Statenleden meegenomen worden in bewustwordingscampagnes en informatieveiligheidstrainingen. 

Digitale dienstverlening volgens wetgeving

Terug naar navigatie - Digitale dienstverlening volgens wetgeving

Inwoners en bedrijven moeten beter in staat zijn om digitaal zaken te doen met de Provincie. Daarom werken we aan het verbeteren van de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van informatie van onze organisatie waarbij we moeten voldoen aan de “digitale” wetten. Dit zijn bijvoorbeeld de wet Open overheid, de wet Elektronische publicaties, de wet Digitale overheid en de wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Voor een deel van deze wetten geldt 2024 als harde invoeringsdatum. Deze wetten gaan we in 2024 verder projectmatig invoeren. We willen meer informatie toegankelijk maken, aansluiten op de nationale en Europese portalen voor het digitaal zaken doen. Verder gaan we ons werk verdergaand digitaliseren en onze processen intern daarvoor verbeteren en beter aan laten sluiten bij de klantreis van burgers en bedrijven die informatie van ons verlangen en producten van ons afnemen. Daartoe ontwikkelen we in 2024 een nieuw dienstverleningsconcept.

Datagedreven werken en gebiedsgerichte informatievoorziening

Terug naar navigatie - Datagedreven werken en gebiedsgerichte informatievoorziening

Veel van de provinciale vraagstukken gaan over afwegingen in de fysieke ruimte, denk onder andere (maar niet alleen) aan de gebiedsplannen in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit vraagt om een investering in de ontwikkeling van onze informatievoorziening. Voor deze plannen is namelijk inzicht nodig in de thema’s die in een gebied spelen, zoals bodem, water en natuur en in hoe die thema’s op elkaar inwerken. Welke afwegingen en scenario’s zijn relevant, welke draaiknoppen hebben een wederzijdse invloed op elkaar, welke data en informatie hebben we voor dat inzicht nodig? Kortom met welke KPI’s monitoren we de effecten van ons beleid.

In 2024 ontwikkelen we daarvoor de (gebiedsgerichte) informatievoorziening middels een programmatische aanpak.

In de gewenste situatie hebben we onze werkwijzen en informatievoorziening zodanig ingericht dat inzichten uit data voor gebiedsgewijze afwegingen ingezet worden. In die aanpak van een gebied zijn diverse partijen actief. Relevante partners in deze samenwerking zijn onder andere gemeenten, waterschap, provincies, kennisinstituten, ondernemingen en IPO.

Data Alliantie: werken met Zeeuwse Data coalities

Terug naar navigatie - Data Alliantie: werken met Zeeuwse Data coalities

In 2023 is verkend wat een geschikte aanpak is om samenwerking te faciliteren irt tot de doelstellingen van de data-alliantie Zeeland. Heel zichtbaar faciliteert de Provincie Zeeland op 13 en 14 september 2023 het congres FOSS4G (Free and Open Source Software for Geo-data), inclusief (geo)data-workshops en perspectieven op “community-building”. FOSS4G benutten we als podium om de data-samenwerking te starten op het thema “klimaatadaptie”. Hiervoor zal een co-creatie aanpak uitgerold worden met klimaat-, data- en geo-experts van alle 15 overheden en de samenleving in Zeeland. Als deze aanpak het gewenste resultaat oplevert zal deze vanaf 2024 ook worden ingezet op de maatschappelijke opgaven Jeugdzorg, Arbeidsmarkt en Recreatie en Toerisme.

Uitvoeringsprogramma Zeeuwse Digitale Agenda

Terug naar navigatie - Uitvoeringsprogramma Zeeuwse Digitale Agenda

In 2022 is het Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda (UDA) voor de periode 2022-2026 beschikbaar gekomen. Met de UDA willen we een Digitale Agenda maken van de projecten die digitale vernieuwingen met zich mee brengen. Het UDA is zowel intern als extern ‘de onderlegger’ voor de digitalisering in de maatschappelijke opgaven. Het UDA heeft voor 2024 onder andere een aanjaagfunctie voor het ontwikkelen van slimme manieren van data inwinning. Daarvoor realiseren we 3 basisvoorzieningen, waaronder het publieke LoRa (Low Range)-datanetwerk.

De combinatie maakt het eenvoudig(er) om gestructureerd grootschalig (sensor)data te verzamelen. Data die nodig is voor ondersteunende instrumenten (zoals dashboards, en het platform virtueel.zeeland.nl) waarmee beleidsmakers, bestuurders en inwoners van Zeeland met elkaar in gesprek kunnen over de toekomst van Zeeland. 

Het gebruik van data en gebruik en ontwerp van algoritmen moet herleidbaar en transparant zijn. Het gesprek over de ethische kant van het gebruik van algoritmen zal dan ook een steeds prominente plek krijgen. In 2024 starten we daarom met een register voor algoritmen en publieke sensoren. 

Structurele doelen

Terug naar navigatie - Structurele doelen

Naast de bestuurlijke doelen hebben we zeven doelstellingen waaraan we ook in 2024 werken:

 • Het ziekteverzuim is onder de landelijke Verbaannorm (op dit moment 3,2% waarbij bijstelling nog mogelijk is). Het verzuim nam de afgelopen jaren toe, veelal veroorzaakt door niet arbeidsgerelateerde klachten. Ook in 2024 worden (zo nodig aanvullende) maatregelen genomen om het ziekteverzuim te reduceren c.q. beperkt te houden.
 • We bieden binnen onze organisatie minimaal twintig stageplaatsen aan per jaar.
 • Onze externe inhuur bedraagt niet meer dan 10% dan de Rijksnorm (comply or explain).
 • Het quotumpercentage voor 2024 (indicatief) om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden is minimaal 27,1 fte (1fte = 25,5 uur) (Participatiewet). De organisatie loopt op schema om deze doelen te halen. Het quotumpercentage wordt jaarlijks geactualiseerd omdat het betrekking heeft op een heel jaar. Het quotumpercentage kan daardoor nog wijzigen.
 • We betalen facturen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen.
 • We behandelen subsidie-, vergunning- en ontheffingsaanvragen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen.
 • We zetten in om ingebrekestellingen, bejegeningsklachten, beroepschriften en bezwaarschriften te voorkomen. Als deze komen behandelen we ze binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn.

Data-ethiek

Terug naar navigatie - Data-ethiek

De impact van data, algoritmes en technologie op de samenleving is een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen. Data, algoritmes en technologie bepalen in toenemende mate de uitkomsten van beleid en besluiten. Het is daarom belangrijk grip te krijgen op de maatschappelijke gevolgen en oog te hebben voor de impact op burgers en hun leefomgeving. In 2024 zal verder ingezet worden op de ontwikkeling van een ethisch afwegingskader en de borging van ethiek als vaardigheid in de organisatie. Doel is om te komen tot gestructureerde afwegingen over ethisch verantwoord gebruik van data, algoritmes en technologie in het provinciale werk.