De Provincie Zeeland voorziet in passende infrastructuur die aansluit bij de behoefte van inwoners en gebruikers. Zij is verantwoordelijk voor de instandhouding van ruim 400 km hoofdrijbaan met daarnaast parallelwegen, fietspaden en bijbehorend groen, en verder honderden kleine en grote kunstwerken als viaducten, bruggen en duikers. De Provincie is ook verantwoordelijk voor de belangrijke verbindende vaarweg het Kanaal door Walcheren inclusief verschillende bruggen en sluizen én de Zeelandbrug.

Er is de afgelopen decennia veel waarde gecreëerd: er ligt een robuust (hoofd)netwerk voor alle modaliteiten. Voor beheer en onderhoud hiervan volgt Provincie Zeeland de methode van assetmanagement. Ons Strategisch Asset Management Plan (SAMP) is verder uitgewerkt naar tactische beheerplannen voor de verschillende disciplines. Het gaat daarbij om droge kunstwerken, groen, natte infrastructuur, verhardingen, openbare verlichting, bewegwijzering en elektrotechnische voorzieningen. In de meerjarige onderhoudsplanning operationaliseren we de werkzaamheden voor de verschillende disciplines. Dit kader vormt de basis van het meerjarig beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen, waarbij we op zoek gaan naar de juiste balans tussen:

  • De prestaties die de kapitaalgoederen moeten leveren.
  • De kosten die daaraan verbonden zijn.
  • De risico's die daarbij acceptabel zijn.

Instandhouding van ons areaal is een grote opgave, die in de toekomst nog groter zal worden door een aantal relevante ontwikkelingen waar we op dit moment mee te maken hebben: veroudering van assets, schaarste, duurzaamheid, klimaat, vergrijzing, technologische ontwikkeling en participatie. In 2023 is het SAMP geactualiseerd om op bovengenoemde ontwikkelingen in te kunnen spelen. In 2024 maken we de doorvertaling van dit strategische kader naar de tactische en operationele niveaus. Daarnaast werken we aan het verder inzichtelijk maken én programmeren van de grote vervangings- en investeringsopgaven die in de komende jaren noodzakelijk zijn.