In 2022 is de uitvoeringsstrategie voor de zogeheten natte infrastructuur ter besluitvorming voorgelegd. Dit omvat het Kanaal door Walcheren met de daar aanwezige bruggen en sluizen alsmede de Zeelandbrug. Dan zijn er voor alle 'assets' uitvoeringsstrategieën of beheerplannen onder het "oude" beheerkader vastgesteld . Omdat het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland volgens de nieuwe principes van assetmanagement dateert van 2017/2018 is een actualisatie ter hand worden genomen. Het nieuwe SAMP (voorheen: beheerkader) wordt in het najaar van 2023 voorgelegd. Tegelijkertijd daarmee wordt een ontwikkelagenda vastgesteld die de komende jaren leidraad zullen zijn voor beteringen. Op basis van het nieuwe SAMP zullen de beheerplannen (voorheen uitvoeringsstrategieën) worden geactualiseerd. In deze plannen worden de meer strategische beleidsuitgangspunten vertaald naar een meer concreet en operationeel niveau. Met deze cyclus wordt een proces van continue verbetering gestalte gegeven.