Uitgaven

27,65%
€ 88.581
x €1.000
27,65% Complete

Inkomsten

9,37%
€ 30.032
x €1.000
9,37% Complete

Saldo

0%
€ -58.550
x €1.000

5 Programma Mobiliteit op maat

Uitgaven

27,65%
€ 88.581
x €1.000
27,65% Complete

Inkomsten

9,37%
€ 30.032
x €1.000
9,37% Complete

Saldo

0%
€ -58.550
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Goed wonen, werken en leven in Zeeland vraagt om een goede én veilige bereikbaarheid. 

We werken aan slimme, veilige én duurzame maatregelen. Deze maatregelen helpen bij het oplossen van vraagstukken over bereikbaarheid in Zeeland. Tevens dragen ze bij aan nationale (en Europese) doelstellingen: emissievrije mobiliteit (CO2, fijnstof, stikstof), passend in ruimtelijke opgaven, bijdrage aan brede welvaartsdoelen, passend in de energietransitie. 

Dit alles betekent dat we verder kijken dan een oplossing met meer infrastructuur. We kijken in het voortraject en tijdens het afwegen van oplossingen naar een meer complete aanpak. Een aanpak met twee kanten: vanuit de effecten van meer mobiliteit en vanuit de mogelijke oplossingen voor een betere bereikbaarheid. De fiets wordt daarin de komende jaren steeds belangrijker

De invalshoeken daarbij zijn zowel economisch als maatschappelijk. Deze aanpak loopt via vijf sporen: 

 1. Beïnvloeden van veilig verkeersgedrag via een regionale aanpak.
 2. Investeren in verbetering van de infrastructuur met het oog op doorstroming én verkeersveiligheid.
 3. Inzet op multimodale netwerken en goederencorridors om snelheid en betrouwbaarheid van (goederen)vervoer te borgen.
 4. Bieden van een systeem van collectief vervoer als basismobiliteit.
 5. Ontwikkelen en realiseren van slimme en duurzame mobiliteitsconcepten (personen en goederen).

Dit programma omvat de inspanningen die we hiertoe in 2024 gaan leveren in aansluiting op - en ter versterking van - de activiteiten van andere overheden, ondernemers, kennisinstellingen en de Zeeuwen zélf.

Naast deze uitvoeringsagenda, maakt ook het beheer en onderhoud van de provinciale (water) wegen onderdeel uit van dit programma.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Werkgeversaanpak verkeersveiligheid om zo een verkeersveilig gedrag van de eigen werknemers te bevorderen.
 • In afstemming met politie en Openbaar Ministerie inzetten op betere handhaving, zowel staande houding als via camera's (onder andere trajectcontroles en vanaf 2023 de toepassing van Verplaatsbare Flitspalen.
 • Start programmafase Goederenvervoer Corridor Zuid in afstemming met Rijk, partnerregio's en betrokken havens.
 • In samenwerking met deze partners wordt een actieprogramma voor de binnenvaart opgesteld. De partners van de Goederenvervoer Corridor Zuid ontwikkelen een actieprogramma die op deze corridor toegevoegde waarde biedt. Verbeteringen zoals voorgesteld in het onderzoeksrapport van Panteia worden uitgevoerd. Ook wordt de regionale afstemming en samenwerking met de partners en branche organisaties geïntensiveerd.
 • Versnelling van de busverbinding Rotterdam-Zierikzee-Goes-Terneuzen-Gent, met specifiek aandacht voor het traject Terneuzen-Gent.
 • Installeren van slimme verkeerslichten op diverse locaties in Zeeland.
 • Pilots met zelfstandig transport ('mixed traffic') en zelfstandig personen vervoer (autonoom varende pont).
 • Verdere planuitwerking van Rail Gent-Terneuzen, gericht op financiering en organisatie (governance).
 • Uitvoeren van een strategische toekomstverkenning naar de Midden Zeeland route.
 • In aansluiting daarop: opstellen van een Startnotitie voor de Deltaweg N256 (doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid).
 • Uitvoeren van het Transitieplan openbaar vervoer voor de periode 2022 tot en met 2024. Dit plan is gericht op omgaan op de huidige vervoersvraag samen met blijvende effecten van COVID-19.
 • Voorbereiden start uitvoering nieuwe busconcessie (per 2025) met nieuwe vervoerder.
 • Uitvoeren van startprojecten fijnmazige mobiliteit in samenwerking met gemeenten. 
 • Verder uitbouwen van verkeers- en incidentmanagement, mede door inzet van data ('data top 15', Regionaal Data Team).
 • Voorbereiding en uitvoering geven aan infrastructurele projecten zoals voorzien met het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ).
 • Formeren ‘team Bereikbaar Zeeland’ (Zeeland breed) in het kader van integrale hinderaanpak.
 • Living Lab Smart Mobility is aanjager van innovatie in personenmobiliteit (onder andere Mobility as a Service en autonoom vervoer).
 • Doorontwikkelen van de haltetaxi tot de flextaxi die past binnen de nieuwe mobiliteitsmix.
 • Ontwikkeling van hubs, gericht op realisatie van minimaal twee stationshubs, vier regiohubs en zes reguliere hubs voor 2025.
 • Faciliteren en meebetalen van en aan initiatieven voor deelfietsen (dagelijks gebruik én toeristisch) en deelauto's (gericht op 2.000 deelauto's in 2025).
 • Samen met gemeenten stappen zetten bij de ontwikkeling van een mobiliteitscentrale. De focus ligt op werkzaam zijn bij de start van de nieuwe busconcessie.
 • Uitvoeren van communicatiecampagnes voor de invoering van het nieuwe publieke mobiliteitssysteem Reizen door Zeeland in 2025
 • Opstarten van een beleidstraject voor het opstellen van een integrale bereikbaarheidsvisie Zeeland 2040 (inclusief binnenvaartbeleid, autonoom vervoer, brede welvaart) ter actualisatie en vervanging van de Mobiliteitsvisie Zeeland 2028

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Het beheer, onderhoud en ontwikkelen van onze provinciale infrastructuur. Die bestaat uit (water)wegen fietspaden, civiele kunstwerken nat en droog en aanlandingsvoorzieningen, terminals en baggerwerken voor het fietsvoetveer.
 • Het beheer en ontwikkelen van de concessies voor openbaar vervoer: bus en Westerschelde Ferry. Het door ontwikkelen van openbaar vervoer naar publiek vervoer.
 • Het stimuleren en uitvoeren van maatregelen voor de verkeersveiligheid.

Voor een efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur hanteren we de principes van assetmanagement. Met assetmanagement kunnen we onze infrastructuur en bijbehorende voorzieningen gericht beheren en onderhouden. De aanpak en activiteiten worden toegelicht in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Voor de concessies van busvervoer en Westerschelde Ferry is het belangrijk om een goed beheer af te spreken. Dit gebeurt door de juiste kwaliteitsindicatoren te combineren met flexibiliteit. Zo kunnen we inspelen op trends en ontwikkelingen. Voor de doorontwikkeling van het openbaar vervoer naar publiek vervoer wordt met alle gemeenten samengewerkt aan de uitvoering van de Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS).

Voor verkeersveiligheid wordt met alle gemeenten en betrokken organisaties samengewerkt in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Provincie Zeeland werkt samen met andere overheden in Zeeland aan een compleet netwerk van infrastructuur en collectieve voorzieningen van mobiliteit. Deze moeten betrouwbaar, snel en veilig zijn.

Betrouwbaarheid: Het mobiliteitssysteem moet ervoor zorgen dat je op tijd op je bestemming bent. Of dat goederen op het juiste moment aankomen.
Snelheid: Voor functionele verplaatsingen (zoals woon-werk verkeer) mag de reistijd niet te lang zijn.
Veiligheid: We accepteren niet dat er gewonden en dodelijke verkeersslachtoffers vallen.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Terug naar navigatie - Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Een doelmatig en doeltreffend beheer van de provinciale (water)wegen op zodanige wijze dat deze aansluit bij de principes van assetmanagement en voldoet aan het onderhoudsniveau zoals door het bestuur vastgesteld.

Ten behoeve van een efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen is in 2023 een nieuw Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) met daarin opgenomen een ontwikkelagenda vastgesteld. Bij het in stand houden van de infrastructuur wordt gekeken naar de prestaties die de kapitaalgoederen moeten leveren, de kosten die daaraan verbonden zijn en de risico’s die daarbij acceptabel zijn. Het SAMP bevat de kaders en uitgangspunten op een meer strategisch niveau op grond waarvan de instandhouding (beheer en onderhoud) van de provinciale (vaar)wegen en daarmee verbonden kunstwerken doelmatig en doeltreffend georganiseerd kan worden. Als nadere uitwerking van het Beheerkader is per infrastructureel kapitaalgoed een beheerplan opgesteld. Daarin is op een meer operationeel niveau beschreven op welke wijze dat specifieke kapitaalgoed in stand wordt gehouden. 

Acties

Verbetering verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - Verbetering verkeersveiligheid

De ambitie is geen (vermijdbare) verkeersslachtoffers in 2050. Doel is een halvering van het aantal verkeersdoden in 2030. Concreet betekent dit voor Zeeland dat er over de periode 2021-2030 niet meer dan 100 verkeersdoden 'acceptabel' zijn. Een forse opdracht aangezien er juist in 2022 meer verkeersdoden vielen dan in de voorgaande jaren. Daarmee volgt Zeeland (helaas) de landelijke trend. 

Het vergroten van de verkeersveiligheid vraagt om een integrale aanpak en (bij)sturen op de grootste risico's. Dit is vastgelegd de Zeeuwse uitvoeringsagenda voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). Speerpunt in beleid is het vergroten van de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemer. In het bijzonder die van de fietser. Het aanleggen van een verkeersveilig routenetwerk voor de fiets is een belangrijke voorwaarde om meer veilige fietskilometers te realiseren. in absolute zin is het doel 20% meer fietskilometers in 2030 en 40% meer in 2040.

Acties

Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

Terug naar navigatie - Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

Een goede bereikbaarheid voor bedrijven, toeristen en forenzen en een goede multimodale bereikbaarheid van de Zeeuwse havens- en grootschalige bedrijventerreinen door:

 1. Snelle en betrouwbare wegverbindingen voor zakelijk, recreatief en woon- en werkverkeer.
 2. Een multimodaal netwerk van achterlandverbindingen met voldoende capaciteit voor de Zeeuwse havens (Terneuzen en Vlissingen-Oost) en grootschalige bedrijventerreinen.

Het gaat zowel om fysieke ingrepen in de hoofdinfrastructuur (weg, spoor, buisleidingen en water) als de inzet van data (traject Data op Orde in samenwerking met het ministerie van I&W) om zo tot een betere benutting van de infrastructuur te komen. Een concrete toepassing op de weg is de zogeheten slimme verkeersregelinstallatie (iVRI), maar ook het real time volgen en sturen van verkeersstromen voor een beter verkeers- en incidentmanagement. Voorwaarde hiervoor is een goede samenwerking tussen wegbeheerders.

De gebruikers van het provinciale wegennet kunnen zich goed en veilig (blijven) verplaatsen zonder dat de kwaliteit van de leefomgeving daarmee onder druk komt te staan. In dat verband werken we aan netwerkoptimalisatie van het (provinciaal) wegennet voor diverse doelgroepen (landbouwverkeer, goederenvervoer, personenvervoer).

Acties

Wegeninvesteringen

Terug naar navigatie - Wegeninvesteringen

Met de Investeringsstrategie Wegen als hulpmiddel voor de Investeringsagenda werken we als provincie aan het projectmatig inrichten van ons wegennet en maken daarbij gebruik van landelijke normen (CROW). Wij doen dat onder andere methodisch door middel van Gebiedsgerichte aanpak (GGA). Met deze aanpak werken we samen met andere wegbeheerders integraal aan het wegennet in de desbetreffende regio. Er wordt geanalyseerd, de grootste knelpunten bepaald, en projecten worden geprioriteerd en in planning gezet. De GGA`s Borsele West en Oost zijn bijvoorbeeld in 2021 afgerond en verschillende projecten zijn door wegbeheerders in gang gezet. Op Walcheren wordt verder onderzoek gedaan naar de hoofdwegenstructuur in het zuidwesten en het noordwesten en de mogelijkheden van bijv. een rondweg bij Grijpskerke en terugdringing van de verkeersoverlast in Domburg en Aagtekerke. Binnen de GGA Veerse Meer zuid vindt nader onderzoek plaats naar maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied (de basis op orde). Rondom Zierikzee is een verkeersvisie en een maatregelpakket opgesteld. Investeringen aan de N59 binnen dit gebied zijn vanuit het ministerie van I&W concreet in beeld. 

Ingezet wordt om deze aanpakken voort te zetten en ook op te starten in Zeeuws-Vlaanderen. Met de GGA-aanpak zijn wat betreft de samenwerking tussen wegbeheerders en het zoeken naar oplossend vermogen goede ervaringen opgedaan. Succes is wel afhankelijk van de bereidheid van betrokken partijen in een gebied deze samenwerking aan te gaan en daar de nodige energie en (financiële) middelen in te steken.

Naast de GGA’s kent deze doelstelling ook een thematische uitwerking. Algemeen gaat het – conform de Mobiliteitsvisie Zeeland 2028 – om optimalisatie netwerk goederenvervoer, verbetering routering landbouwverkeer en optimalisatie utilitair fietsnetwerk. Daarnaast worden accenten gelegd voor specifieke thema’s; voor 2024 gaat het om aanpak kruispunten met bestaande VRI’s op gebiedsontsluitingswegen, aanpak van traversen, aanpak gevaarlijke bermen (in relatie tot fiets), aanpak perceel- en erfaansluitingen en aanpak fietspaden.

Naast samenwerking lokaal en regionaal zet de provincie Zeeland zich ook nationaal in. Bijvoorbeeld ten aanzien van beleidsontwikkeling en gevolgen van nieuwe wetgeving. Dit doet ze via het IPO en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (overlegmomenten van de BAC Mobiliteit en het BO MIRT / BOL). 

Acties

Bereikbaarheid voor de mensen

Terug naar navigatie - Bereikbaarheid voor de mensen

Met het netwerk van ferry, trein, bussen, buurtbussen en haltetaxi zorgen we in 2024 voor openbaar vervoer door heel Zeeland en verbinding met omliggende regio’s. In dit openbaar vervoersysteem is er bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van het onderwijs. 

Acties

Uitvoering slimme mobiliteit

Terug naar navigatie - Uitvoering slimme mobiliteit

Samen met onze regionale partners werken we aan de uitvoering van de Regionale Mobiliteitsstrategie. In 2024 testen we via startprojecten diverse onderdelen van fijnmazige mobiliteit die Zeeland breed vanaf 2025 moeten werken. Ook implementeren we de nieuwe busconcessie. Via onze subsidieregeling hub ontwikkeling ondersteunen we de ontwikkeling van diverse mobiliteitshubs in de Provincie met cofinanciering en kennis. In 2024 ronden we de besluitvorming over de mobiliteitscentrale af en start de Mobiliteitscentrale Zeeland met zijn activiteiten. In het living lab testen we diverse innovaties in ons publiek vervoerssysteem. Daarnaast werken we nauw samen met het ministerie van IenW aan de uitvoering van de RMS, om het publiek vervoerssysteem te helpen bouwen in Zeeland en om de Zeeuwse aanpak als blauwdruk voor landelijke gebieden in te gaan zetten.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren (verkeersveiligheid)

2018

2019

2020 

2021

2022

Aantal ongelukken

2.236

2.203

1.837

1.918

2252

Aantal betrokkenen

3.267

3.304

2.693

2.177

2504

Ernstige verkeersslachtoffers; doden

13

11

18

11

23

Ernstige verkeersslachtoffers; ziekenhuisgewonden

505

541

423

355

467

Aantal geregistreerde ongevallen waarbij landbouwvoertuigen zijn betrokken 

16

20

9

14

14

Aantal bij verkeersongevallen betrokken kwetsbare verkeersdeelnemers onderverdeeld naar categorie:

Ouderen (boven 60)

Jongeren (onder 25)

Fietsers 

 

563

628

255

 

666

665

315

 

435

579

236

 

459

562

186

 

552

643

230

Aantal bij verkeersongevallen betrokken jonge (18 tot 24) bestuurders van personenauto's 374 432 308 310 302

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

 

Doel Indicator Stand 2017 Stand 2020 Stand 2021 Stand 2022 Streefwaarde 2023 Streefwaarde 2024 Einddoel
(Vaar)wegen Onderhoudsniveau infrastructurele kapitaalgoederen Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis
Vraaggericht OV

Waardering Openbaar vervoer (bus)

Bezettingsgraad kernnet (daggemiddelde)

Bezettingsgraad fietsvoetveer

7,4

23,4%

23,6%

7,8 (2019)**

16,6%

16,0%

7,9***

16,1%

19,0%

7,6

17%*

26%

7,6

17%

26%

7,6

17%

26%

7,6

30%

30%

Snelle en betrouwbare wegverbindingen

Reistijd Goes - Zelzate 

Reistijd Goes - Hellegatsplein (via MZ-route)

50 minuten

60 minuten

37 minuten

50 minuten

37 minuten

50 minuten

37 minuten

51 minuten

37 minuten

51 minuten

37 minuten

51 minuten

40 minuten

45 minuten

Waardering openbaar vervoer (OV-klantenbarometer) Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de Provincie

bus: 7,4

WSF: 8,1

bus: 7,8 (2019)**

WSF: 8,3 (2019)**

bus: 7,9***

WSF: 8,0***

bus: 7,6

WSF: 8,0

Bus: 7,6

WSF: 8,0

Bus: 7,6

WSF: 8,0

bus: 7,6

WSF: 8,0

* Rekening houdend met nog aanwezige corona-effecten.

** In 2020 geen onderzoek vanwege corona-maatregelen.

*** Resultaten onderzoek nog niet representatief vanwege postcorona effect. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024
Lasten
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 31.197
050102 Bereikbaarheid voor de mensen 28.776
050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 887
050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners 322
050105 Wegeninvesteringen 1.925
050107 Uitvoering slimme mobiliteit 2.962
059999 Ambtelijke inzet 11.000
Totaal Lasten 77.069
Baten
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 411
050102 Bereikbaarheid voor de mensen 2.288
050107 Uitvoering slimme mobiliteit 1.388
Totaal Baten 4.086
Totaal begrote baten en lasten -72.982
Onttrekkingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 -25.945
Toevoegingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 11.512
Totaal begrote reserves 14.433