De bodem vormt letterlijk en figuurlijk de basis van een agrarisch bedrijf. Op alle niveaus groeit het besef dat goed bodembeheer kan bijdragen aan de aanpak van een groot aantal uitdagingen waar de landbouwsector voor staat. Klimaatverandering, verduurzaming en vergroting van biodiversiteit zijn hier voorbeelden van. Ook vanuit de Provincie Zeeland zoeken we naar manieren om de kwaliteit van de Zeeuwse bodem op peil te houden en te verbeteren. 

Via verschillende sporen werken wij daar in 2024 aan, zoals:

 • Stimuleren van het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis. Voorbeelden daarvan zijn:
  • Samen met kennisinstellingen als Rusthoeve voeren we ook in 2024 proeven, pilots en onderzoeksprojecten uit op het gebied van verbetering van bodem- en waterkwaliteit.
  • Er lopen diverse projecten bij agrarische ondernemers in de provincie met als inzet een transitie naar duurzamere landbouwsystemen.
  • Zeeland doet mee in interprovinciale projecten ter stimulering van het verdienmodel van boeren. Hierbij is veel aandacht voor het verbeteren van de bodemkwaliteit (KPI-systematiek = kritische prestatie indicatoren). Ook dragen wij met meerdere provincies bij aan onderzoeksprojecten die zowel stikstofreductie als bodemverbetering tot doel hebben. Denk hierbij aan het gebruik van compost.
 • Afhankelijk van landelijke besluitvorming komt het hopelijk in 2024 tot de opstart van de eerste maatregelen zoals voorgesteld in het Zeeuws gebiedsprogramma. Daaronder ook maatregelen die een belangrijke link hebben met de kwaliteit van landbouwbodems, zoals: verbetering van de KPI-systematiek, stimulering biologische landbouw, eiwitteelt en biobased teelten en inzet van bodemcoaches.
 • We volgen de beleidsontwikkelingen op Europees en landelijk niveau. Waar nodig voor het Zeeuwse belang proberen we invloed uit te oefenen. Te denken valt daarbij aan:
  • Mestwetgeving en regelgeving rond plantaardige bemesting, zoals compost / bokashi, die van invloed kan zijn op optimale kringlopen in en rond de Zeeuwse landbouw.
  • Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving rond klimaatverandering, zoals opslag van koolstof in landbouwbodems.